DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Zápis výboru březen 2017

Zápis výboru březen 2017
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ao53

PDF file size:
151.27 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/o53.pdf
Download: Zápis výboru bř…n 2017.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Zápis výboru březen 2017.pdf:


Z Á P I S NÁVRH
z březnové schůze výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem,

konané dne 6. března 2017
Přítomni:
Členové výboru MO ČRS v Kostelci n. Labem: František Doležal, Ladislav Kec, Vladimír
Petržílka, Roman Reichstädter, Václav Růžička, Jaroslav Šulc, Václav Truhlařík, Václav

Vránek

Omluven: Stanislav Kroužel ml.,

Hosté: za komise Ing. Bohumil Chalupa

Program jednání schůze
1.Kontrola správnosti textu v zápisu únorového jednání výboru a plnění zde uložených

úkolů (mimo úkoly plynoucí z VČS)
2.Rozpracování usnesení výroční členské schůze 2017

3.Různé
Ad 1. Kontrola správnosti textu v zápisu únorového jednání výboru a plnění zde

uložených úkolů
Zápis byl schválen a nebude znovu rozesílán. Pokud jde o úkoly:
spuštěna internetová stránka www.rybari-kostelec.cz – zajišťuje St. Kroužel ml. Stará
stránka bude zrušena. Bude hledán způsob, jak na stránku zajistit přístup přes
Facebook (prolinkem), zajištěna aktualizace apod.;
na internet bude umístěna informace o místě vyčleněném pro držitele průkazu TTP (na
vápně) s upozorněním, že jde o záměrné vymezení místa k lovu jen pro handicapované
osoby. Pokud již na místě bude lovit rybář bez průkazu TTP, je povinen toto místo
v případě, že dorazí držitel průkazu TTP, neprodleně uvolnit (pokud se nedohodnou

jinak);
jejich kontrola se odkládá na příští jednání výboru kvůli nepřítomnosti jednatele
ekonom spolu s hospodářem prověří zaplacení všech daní a poplatků za rok 2016;
Plnění: je nutné dodatečně zajistit soudní odhad hodnoty nemovitosti – Jezera Lhota –
nabyvatelem a zaplatit daň z nabytého pozemku
dohoda o společném užívání lhoteckého jezera byla podepsána, byla chválena jak naší
VČS, tak valnou hromadou JEZERA Lhota, s.r.o. V této souvislosti hospodář:
odomluví s Karlem Roubíčkem (602 286 212) otevření závory kvůli násadě
ozkontroluje přelepení ZÁKAZU RYBOLOVU

ovyvěsí tabule s označení revíru
opředá mu cca 10 x seznam členů rybářské stráže s platnými kontakty – upřesnit

dnes platnost čísel)
opředá mu cca 10 x vzory povolenek (krajská, celosvazová a ministerská?) pro

pokladní
Po jednání V. Vránka s p. Samkem k pořádání rybářských závodů na Labi ve dnech 4.
až 7. května 2017 a poté, co p. R. Samek doručil předsedovi text žádosti o výjimku
z vyhlášky a znění propozic byla obratem zaslána příslušná žádost na MZe.
Stanovisko s odpovědí dosud nedorazilo, a v minulém týdnu bylo organizátorům
sděleno, že bez tohoto souhlasu nelze závody uskutečnit.
Ad 2. Rozpracování usnesení výroční členské schůze 2017
2.1 Výroční členská schůze proběhla podle Stanov a Jednacího řádu, všechny důležité
zprávy byly přijaty.
2.2Výbor děkuje všem, kdo se o hladký průběh schůze zasloužili.
2.3Naše MO ČRS nemá zájem být zařazena do rotace na non stop rybolov.
2.4Bylo obsáhle diskutováno o řadě návrhů v bloku „Jak dále zlepšit rybolov
v podmínkách MO ČRS?“ a většinou hlasů byly přijaty v této podobě:
e povinnost lovícího zapisování počtu ulovených ušlechtilých ryb především kaprů –
nad 65 cm, tj. přesahujících míru a povinně vrácených vodě (trofejních úlovků), a to
počínaje sezonou 2017 na RMV vždy na poslední stranu skládačky povolenky pod nadpis
TROFEJNÍ RYBY (VRÁCENÉ VODĚ).
Pstruhový revír Labe 17P 413 016 bude od sezony 2018 převeden do režimu
mimopstruhové vody. Pokud by se v budoucnu stav G strouhy výrazně zlepšil a obnovily
by se podmínky pro pstruhařinu, bude revír jako pstruhový znovu vyhlášen.
Za případné individuální pochybení při nedodržení některých rybářských povinností
budou ti rybáři, kteří se některého přestupku dopustí, povinni uhradit administrativní
poplatky, které se počínaje rokem 2017 stávají mimořádným příjmem naší MO ČRS, a to:
oZa opožděné odevzdání staré povolenky, a to za rok 2016 po konání dnešní
VČS, tj. po 11. únoru 2017, a dále po 15. lednu 2018, 2019 atd. bude takový rybář
postižen administrativním poplatkem ve výši 500 Kč (za jednu či více pozdě
odevzdané povolenky). Tato alternativa však nic nemění na možnosti
předpokládanou platnou legislativou – na daný rok vůbec nevydat povolenku.
oZa chybné vyplnění povolenky (především časté přepisování údajů, chybějící
údaje o počty či odhadu váhy ulovených ryb apod.), tak při zpracování sumáře
(často chybí započtení všech druhů ulovených ryb, nejsou vyplňovány ani spodní
součtové řádky, ani sloupec úlovků celkem včetně počtu docházek atd.), bude
takový rybář při vydávání nové povolenky postižen administrativním poplatkem
ve výši 100 Kč.
oZa vydání povolenky mimo stanovené termíny (netýká se hostovacích
povolenek ani formulářů dalších povolenek v případě popsání první povolenky) je
stanoven administrativní poplatek ve výši 200 Kč.
Výdejce povolenek vydá příslušný účetní doklad, ze kterého bude zřejmé, za jaký
přestupek se administrativní poplatek vyměřuje.
Výbor se detailně zabýval existující nekázní při vyplňování povolenek a přijal pro členy
rybářské stráže tyto úkoly:
Pokud v případě kontroly RS zjistí, že loňské chyby rybář snad znovu letos opakuje, tak do
povolenky jasně napište například:
POUČEN O CHYBĚ …. (UVÉST KONKRÉTNÍ CHYBU) …..A TO IHNED V ZÁPISE

O PROVEDENÉ KONTROLE
Své razítko a výrok – třeba BEZ ZÁVAD – píše RS vždy až na další volný řádek (pod

zápis o docházce)
Je nutné vyznačit chyby v předchozích zápisech lovícího (např. nezapsaná váha, zkratka
místo druhu ulovené ryby a rybářská stráž do povolenky dopíše: POUČEN O
POVINNOSTI ZAPISOVAT (VÁHU, DRUH RYBY APOD.), aby bylo zřejmé, že byl na

svůj přestupek upozorněn
Předseda po zpracování údajů o početních (ne váhových) úlovcích kaprů na RMV za
roky 2015 (2441 ks) a 2016 (2175 ks) připravil podrobnou analýzu účinnosti dosavadních
dvou úprav rybářského řádu (v letech 2005 až 2011 a 2012 až dosud ve srovnání
s obdobím před rokem 2005), a to v podobě komentáře a návrhů alternativ na další postup
(nejdříve od příští sezony).
S cílem dále zlepšit podmínky k rybolovu se na RMV navrhují prodiskutovat například
tyto změny:
A.Co do časově omezeného maximálního týdenního limitu úlovků kapra po vysazení –
především jarním, případně i podzimním
B.Co do limitu celoročního maxima úlovku všech ušlechtilých ryb, resp. v rozdělení na

kapry a ostatní ušlechtilé ryby
C.Rozpětí u minimální a maximální míry kapra.
Vzhledem k obsažnosti a závažnosti materiálu byl na březnovém jednání výboru pouze
přítomným rozdán text k prostudování, když k jeho projednání bude vyčleněn samostatný bod
dubnového jednání výboru. Předseda požádal členy výboru, aby mu do té doby buď
telefonicky, nebo mailem zaslali upřesňující dotazy či návrhy na propočty dalších alternativ.
K dalším bodům usnesení výroční členské schůze, která

a)Schvaluje
1.Zprávu o činnosti MO ČRS v Kostelci n. Labem za rok 2016 a záměry pro rok 2017

2.Zprávu jednatele
3.Zprávu hospodáře o úlovcích v roce 2016 a plánu zarybnění na rok 2017
4.Zprávu ekonoma o finančním hospodaření 2016, stavu majetku a návrhu rozpočtu na rok

2017

5.Zprávu kontrolní a revizní komise
6.Zprávu o činnosti rybářského kroužku mládeže
7.Zprávu komise pro přestupky proti Rybářskému řádu

b)Bere na vědomí
8.Výsledky průběžného hlasování o
Zapisování trofejních úlovků na RMV
Nezájmu naší MO ČRS být zařazena do rotace na non stop rybolov
Převodu pstruhového revíru Labe 17P 413 016 od sezony 2018 na MP revír
Zavedení administrativních poplatků jak za individuální pochybení při opožděném
odevzdání staré povolenky či jejím chybném vyplnění, tak za vydání povolenky mimo

stanovené termíny
9.Informaci o aktivitách rybářské stráže
10.Informaci o termínu a zaměření brigád 2017

11.Zprávu o rybářských závodech
12.Ocenění členům výboru při příležitosti jejich životních jubileí

c)Ukládá výboru
Vyhodnotit diskusní příspěvky ke všem předneseným zprávám a informacím. Pokud
snad na ně nebylo dostatečně reagováno v průběhu schůze, dát ke zbývajícím návrhům
a doporučením stanovisko výboru nejpozději na dubnové schůzi výboru a zveřejnit ho
obvyklým způsobem v zápise z jeho jednání, případně promítnou v doplněných

DODATCÍCH na RMV od sezony 2018;
Vzhledem k tomu, že sezona 2017 je posledním rokem výkonu mandátu všech orgánů
MO ČRS v Kostelci n. Labem (výboru i obou komisí), připravit ve spolupráci
s členskou základnou novou kandidátku na další čtyřleté období 2018 až 2021.
výbor na dnešní schůzi k zajištění jednotlivých bodů usnesení ukládá:
Svolávat pravidelné jednání výboru na – v zásadě – vždy první pondělí v měsíci na 18
hodin, a to v termínech 3. dubna, výjimečně úterý 2. května, 5. června, 4. září, 2. října, 6.
listopadu, 4. prosince a po Novém roce pravděpodobně 8. ledna a 5. února 2018 (o letních
prázdninách bude výbor svolán jen v případě naléhavé nutnosti). Protože dubnová a
zářijová schůze bude rozšířena o pozvané členy rybářské stráže, začátek jednání
rozšířeného výboru bude o půl hodiny dříve, tj. v 17:30 hodin.
Odpovídá: předseda + místopředseda
K 9. bodu usnesení „Informaci o aktivitách rybářské stráže“ je žádoucí využít
zkušeností z minulých sezon o aktivitách jednotlivých členů RS, předkládat výboru
průběžné informace na základě předchozích telefonického hlášení vedoucímu RS, a to za

období
Od začátku roku do konce května – na výboru bude 5.6.
Od začátku června do konce srpna – na výboru bude 4.9.
Od začátku září do konce října – na výboru bude 6.11.
Za celou sezonu 2017 zpracovat souhrnnou Informaci o aktivitách
rybářské stráže – výboru bude předložena 8.1.2017 jako součást přípravy na
příští VČS.
Odpovídá: za včasné předávání průběžných informací všichni členové RS, za souhrnné
součty a jejich vyhodnocení na jednání výboru pak její vedoucí V. Truhlařík. Ten si svolá
v průběhu prázdnin své členy RS na namátkovou kontrolu dodržování rybářského řádu.
K 10. bodu usnesení „Informaci o termínu a zaměření brigád 2017“ výbor:
* bere na vědomí, že zimního období bylo využito k odstranění velkého množství starých
dřevin okolo Starého Labe a rybníků včetně rákosišť. Tří dubnových termínů na brigády (1.,
8. a 15. dubna) bude využito především k úklidu loviště. Za organizaci prací na jednotlivých
částech revírů odpovídají:

Odpovídá
Staré Labe od přítoku k výtoku …………..Fr. Jelínek
Ovčáry……………………J. Lipavský
Rašeliniště………………………………..A. Novotný
Konětopy ………………………… R. Reichstädter
* ukládá:
unkční organizační zajištění brigád a plné využití pracovního času;
Povinnost seznámit brigádníky s pravidly BOZP a archivovat písemnou dokumentaci
o poučení pro případ úrazu s ohledem na to, že jako MO ČRS nejsme pojištěni proti
pracovnímu úrazu svých členů.

Odpovídá: brigádní referent
V této souvislosti výbor diskutoval účelnost pořízení malé mechanizace sloužící k odvozu a
přemisťování materiálu, tahání kmenů spadlých do vody apod.
* ukládá: zjistit rozsah a cenu nabídky jak bazarového, tak nového zboží, jeho pořizovací a
provozní náklady, servisní podmínky a další důležité parametry. Výbor o naší případné
poptávce bude jednat na dubnovém výboru.
Odpovídá: brigádní referent + hospodář
K 11. bodu Zpráva o rybářských závodech
* ukládá řediteli závodů připravit tuto informaci na dubnovou schůzi.

Ad 4. Různé
Nevidíme jako přínosné rozšířit aktivity našich členů rybářské stráže mimo naše revíry
V souvislosti s jarním zarybněním Lhoty se akce zúčastní spolu s hospodářem ještě R.
Reichstädter, V. Vránek, Fr. Doležal a L. Kec.
Příští schůze výboru se koná 3. dubna 2017.

Zapsal: J. Šulc


Zápis výboru březen 2017

PDF file: Zápis výboru březen 2017.pdf

Z Á P I S - NÁVRH© 2021 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz