DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

voucher

voucher
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aooa

PDF file size:
133.29 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/ooa.pdf
Download: voucher.pdf

Date saved:
May 21, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document voucher.pdf:


TIPPOBYT s.r.o. 

tel: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: objednavky@tippobyt.cz - http://www.tippobyt.cz
CHATY-CHALUPY-REKREA?NÍ POBYTY v ?eské a Slovenské republice
Tento doklad pøedložte pøi nástupu ubytovateli nebo na recepci ubytovacího zaøízení
Zákazník:
Martin Dvoøák, 28. øíjna 261, Doubravice nad Svitavou, 67911

UBYTOVACÍ POUKAZ - VOUCHER ?. 17020373
Služba: Zprost?edkování rekrea?ního pobytu dle objednávky è. 17020373 , TIPPOBYT s.r.o. 
objekt ?íslo: C8-013název: Loukov - Bystrá - chalupa
obec, kde se objekt nachází:Lipnice nad Sázavou, èást obce Vilémovec (GPS: 49.6232508N, 15.4210842E)

termín od: 01.07.2017do: 08.07.2017

po?et osob: 9po?et nocí: 7

Platba za ubytování: 24 500 Kè
Ubytovatel požaduje zaslat zálohu ve výši: 12 300 Kèna ?íslo ú?tu: 107 - 5841750247 / 0100
Se splatností do: 24.03.2017variabilní symbol platby: 17020373
Podmínky pobytu se øídí ubytovací smlouvou a provozním øádem ubytovatele, pøièemž podpùrnì se na nì vztahují rovnìž i
Všeobecné obchodní podmínky pro zprostøedkování pobytù TIPPOBYT s.r.o.. Doplatek ceny za ubytování hradíte
ubytovateli v hotovosti pøi nástupu na pobyt, popø. dle pokynù ubytovatele pøevodem na úèet ubytovatele ve lhùtì 3 až
10 dnù pøed nástupem na pobyt (zpùsob doplatku ceny za ubytování nutno vždy domluvit pøedem s ubytovatelem dle
pøedaných kontaktù). Ceny jsou stanoveny dohodou. V cenì za ubytování nejsou obvykle zahrnuty rekreaèní poplatky pro
Obecní úøad, vratná kauce apod. Uvedené ceny jsou vèetnì DPH.
Dopl?ující informace a platby na míst? p?i pobytu:
Vratná kauce 5000 Kè. Rekreaèní poplatek 18 Kè/osoba/noc. Úhrada el. energie, vody a palivového døeva dle skuteèné
spotøeby. Lùžkoviny jsou poskytovány v cenì pobytu. V pøípadì zájmu možná víøivá vana za poplatek 150 Kè/hod nebo
500 Kè/den.
Kontakt na ubytovatele:
Adresa: Josef Zoubek, Haškovy Sady 2299, Havlíèkùv Brod, 580 01
Telefon: 736 647 262E-mail: josef.zoubek@worldonline.cz
Prosíme Vás o zkontaktování se s ubytovatelem (telefonicky nebo emailem) a dohodnìte se s ním na èase pøíjezdu, pøedání
objektu a zpùsobu doplatku ceny za ubytování. Nástupy na rekreaèní objekty jsou obvykle mezi 14 a 17 hodinou (dle typu
pobytu a velikosti objektu), odubytování pøi ukonèení pobytu obvykle do 10 hodin.
P?íjemný a nerušený pobyt se š?astným návratem dom? Vám p?eje TIPPOBYT s.r.o.

Dne: 24.02.2017

sídlo: Na Vršku 127, Mnichovo Hradišt? 295 01bankovní spojení: ?SOBI?: 29138965
OR m?stský soud v Praze oddíl C, vložka 203171?.ú. 255923544 / 0300DI?: CZ29138965


voucher

PDF file: voucher.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz