DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

granty a dotace 10.1.2018

granty a dotace 10.1.2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/apOu

PDF file size:
670.15 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/pOu.pdf
Download: granty a dotace…1.2018.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document granty a dotace 10.1.2018.pdf:


• Středočeský Humanitární fond

V rámci tematického zadání „Zdravotnictví a Zdraví 2020" budou podpořeny projekty fyzických a
právnických osob v oblastech: a) Podpora a rozvoj neziskových organizací zajišťujících veřejně
prospěšnou činnost ve zdravotně sociální oblasti ve smyslu podpory zdravého životního stylu, primární
prevence, boje proti obezitě a poruchám příjmu potravy. b) Podpora osob se zdravotním postižením a
chronicky nemocných ve smyslu podpory zdravotně prospěšných aktivit, ozdravných pobytů,
specifické rehabilitace, sociálního začleňování, vybavení zdravotnickými pomůckami, apod. a podpora
hospicové péče. c) Podpora zooterapie, pozitivního působení zvířete na lidské zdraví.

Více informací: http://www.kr-stredocesky.cz/web/zdravotnictvi/dotace
Termín pro předkládání žádostí: od 22. ledna 2018 do 31. ledna 2018

• Fond vzdělání Výboru dobré vůle - Stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením

Fond vzdělání poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně
znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České
republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB. Podmínky pro získání stipendia: věk do 26 let
(v odůvodněných případech do 30 let - např. u žadatelů v doktorském programu), studium na střední, vyšší
odborné či vysoké škole v ČR, studijní průměr do 2.0, sociální a/nebo zdravotní handicap, úspěšné
absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle.

Více informací: http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/
Termín pro předkládání žádostí: do 25. února 2018

• Projekt EU - výzva č. 82 OPZ – Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Výzvu v oblasti sociálních inovací vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a je zaměřena na
ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře. Cílem je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech. Podpořeny budou projekty, které
řeší přetrvávající nebo hrozící společenské problémy v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a
veřejné správy. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-082-opz
Termín pro předkládání žádostí: od 15. ledna 2018 (od 4:00 hod.) do 27. září 2018 (do 12:00 hod.) -
předběžná žádost o podporu a do 18. prosince 2018 (do 12:00 hod.) - konečná žádost o podporu

• Dotace Moravskoslezského kraje - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
poskytovaných v Moravskoslezském kraji

Program zahrnuje čtyři dotační tituly: 1) Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky
č. 505/2006 Sb. - podpora bude zaměřena na: pořízení a instalaci závěsných zařízení zajišťujících intimitu
uživatelů, pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu, úpravy prostor či venkovního
prostředí sociálních služeb, ve smyslu odstraňování architektonických bariér, snižování kapacity
pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení, pořízení a instalaci zařízení zvyšujících bezpečnost
při poskytování sociálních služeb (např. výtahy, požární hlásiče apod.), pořízení klimatizace do prostor pro
uživatele služeb, rekonstrukci, přístavbu či novou výstavbu objektu pro poskytování sociální služby. 2)
Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav, 3) Podpora systematického
vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně dobrovolníků a
zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách. 4) Pořízení vozidla. Žadatelem může
být poskytovatel sociálních služeb.

Více informací: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-
poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-100878/
Termín pro předkládání žádostí: od 22. ledna 2018 do 31. ledna 2018

NADACE, NADAČNÍ FONDY, PROGRAMY A ORGANIZACE, O KTERÝCH JSEM VÁS JIŽ INFORMOVALA A
KDE JE MOŽNÉ NADÁLE ŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU:

• Podpora sociálního podnikání a fundraisingu - Parubický kraj

Program podpora sociálního podnikání: Záměrem vyhlášeného programu je podpora sociální ekonomiky
na území Pardubického kraje s cílem zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další
potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. Cílem
programu je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících sociálních
podniků působících na území Pardubického kraje. Pro účely dotačního programu jsou za sociální podniky
považovány organizace, které naplňují veřejně prospěšný cíl a koncepci prospěchu ekonomického, sociálního,
environmentálního a lokálního. K cílovým skupinám zaměstnanců sociálního podniku patří lidé se zdravotním
postižením, duševně nemocní, mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, lidé bez přístřeší a po výkonu
trestu, lidé se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní a lidé pečující o rodinné příslušníky.
Program podpora fundraisingu: Záměrem vyhlášeného programu je zajištění větší finanční stability a
nezávislosti neziskových organizací a podpora schopnosti získávání finančních prostředků pro jejich
činnost prostřednictvím fundraisingu. Cílem programu je podpora neziskových organizací prostřednictvím
dotace na činnost fundraisera dané organizace, jehož úkolem je získání finančních a nefinančních
prostředků nutných pro zajištění činností organizace nebo pro realizaci přihlášeného (zejména inovativního)
projektu.

Více informací: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy/93789/
Termín pro předkládání žádostí: od 3. ledna 2018 do 31. ledna 2018

• Charitativní projekt Patron

Patron je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a
jejich rodinám z celé České republiky. Projekt dává prostor příběhům dětí. Prostřednictvím finanční sbírky
vázané na každý z nich se snaží získat prostředky na pokrytí konkrétních dětských potřeb. Projekt se opírá o
crowdfunding, na cílovou částku se tak libovolným příspěvkem skládá více jednotlivců. Je možné podpořit 4
kategorie pomoci: sportovní a vzdělávací pomůcky pro dítě, zájmové a vzdělávací aktivity, zdravotní
pomoc nebo pomoc rodině s dětmi v nouzi.

Více informací: https://patrondeti.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Mezinárodní cena SozialMarie 2018

SozialMarie oceňuje od roku 2005 každoročně 15 vynikajících, již realizovaných výjimečných sociálních
inovací. Má své pevné místo nejen v České republice, Maďarsku a Rakousku, ale je dobře známá také
v Chorvatsku, Polsku, na Slovensku i ve Slovinsku. Držitelé tří hlavních cen obdrží 15 000, 10 000 a 5 000
euro, zbývajících 12 oceněných získá 2 000 euro. Vítězové jsou vyhlašování při slavnostním udílení cen, které
se bude konat 1. května 2018 ve Vídni. Výzva je určena projektům, které se zabývají aktuálními sociálními
problémy a nalézají jejich inovační řešení. Přihlášku mohou podat soukromé osoby, komerční podniky, sociální
podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy
a samosprávy.

Více informací: www.sozialmarie.org
Termín pro předkládání žádostí: do 23. ledna 2018

• Projekt EU - výzva č. 77 IROP - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
III.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu, jejímž cílem je deinstitucionalizace pobytových zařízení
sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho
aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Podporovány budou služby typu osobní asistence,
pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské
a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů,
chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním
režimem apod. Oprávněným žadatelem jsou také nestátní neziskové organizace.

Více informací: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-77-Deinstitucionalizace-

socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih
Termín pro předkládání žádostí: do 30. března 2018

• Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji

Na rok 2018 je vyhlášen ve čtyřech oblastech, uzávěrka pro podání žádosti o podporu je u jednotlivých oblastí
různá. Vyhlašují se čtyři oblasti podpory: 1) Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (Program 1), 2) Podpora aktivit navazujících na služby poskytované
podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (Program 2), 3) Podpora prorodinných aktivit
(Program 3), 4) Příspěvky na provoz, návratná finanční výpomoc a investiční příspěvky příspěvkovým
organizacím, zřízeným Pardubickým krajem v oblasti sociálních věcí (Program 4).

Více informací: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy/93517/
Termín pro předkládání žádostí: žádosti o dotace v Programu 1 se podávají od 25. listopadu do
12. prosince 2017, žádosti o dotace v Programu 2 a 3 se podávají od 3. ledna do 31. ledna 2018

• Projekt EU - výzva č. 34 OPPPR - Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Projekty musí být zaměřené na: A) vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního
života, B) vznik a rozvoj sociálních podniků. Projekty by měly být fyzicky realizovány na území hl. m.
Prahy, v odůvodněných případech je fyzická realizace části projektu možná i mimo území hl. m. Prahy.
Projekty musí být realizovány výhradně pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti
pro hl. m. Prahu. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace (např. spolky). Pro žadatele je
připraven seminář, který se bude konat 25. 10. 2017 na Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01
Praha 1.

Více informací: http://penizeproprahu.cz/vyzvy/
Termín pro předkládání žádostí: od 23. října 2017 do 23. ledna 2018 (do 16:00 hod.)

• Projekt EU - výzva č. 35 OPPPR - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Projekty musí být zaměřené na: A) vznik nebo rozvoj sociálních služeb, B) vznik a rozvoj kulturně
komunitních center, C) vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení. Projekty musí
být fyzicky realizovány výhradně na území hl. m. Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky
územní způsobilosti pro hl. m. Prahu. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace (např.
spolky). Pro žadatele je připraven seminář, který se bude konat 19. 10. 2017 na Magistrátu hl. m. Prahy,
Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1.

Více informací: http://penizeproprahu.cz/vyzvy/
Termín pro předkládání žádostí: od 23. října 2017 do 23. března 2018 (do 16:00 hod.)

• Projekt EU - výzva č. 129 OPZ - Podpora sociálního podnikání

Podporovány budou tyto aktivity: A) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
integrační sociální podnik, B) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
environmentální sociální podnik. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní
neziskové organizace.

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
Termín pro předkládání žádostí: od 30. června do 30. listopadu 2018 do 12:00 hodin

• Projekt EU - výzva č. 60 Sociální infrastruktura - Integrovaný regionální operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-
chomutovské aglomerace.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-ITI
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ - Integrovaný regionální

operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi,
Jihlavy a Zlína.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-IPRU
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD - Integrovaný regionální

operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-CLLD
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Nadace AGROFERT – Automobil pro hendikepované

Individuální žadatelé mohou žádat o příspěvek na zakoupení automobilu. Fond je určen na podporu lidí
s hendikepem a rodičů, kteří se starají o děti s postižením. Základními hodnotícími kritérii jsou jak postižení
žadatele/dítěte, tak sociální situace žadatele/rodiny.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: žádosti jsou přijímány 4x ročně, nyní do 28. února 2018, následně do
31. května 2018, do 31. srpna 2018 a do 15. listopadu 2018

• NROS - Program Pomozte dětem – Individuální projekty

Program Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který
přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České
republice. Žádost podává nezisková organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.

Více informací: http://www.pomoztedetem.cz/pomoc/individualni-zadatel/
Termín pro předkládání žádostí: 3x ročně, nyní do 15. února 2018 do 16 hod.

• Nadace Dětský mozek

Nadace podporuje děti i dospělé s postižením centrální nervové soustavy, seniory, autisty. Pomoc
prostřednictvím finančních příspěvků je poskytována fyzickým i právnickým osobám a je určena na
respitní a domácí péči, asistenční službu, vzdělání, pořízení rehabilitačních pomůcek.

Více informací: http://www.detskymozek.cz/o-nas
Termín pro předkládání žádostí: průběžně (nyní do 15. května 2018)

• Nadace Zdraví pro Moravu

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace,
občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, registrované v České republice a
pracující v oblasti prevence a podpory zdraví. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení
projektu. Od roku 2006 jsou vypisovány granty i pro jednotlivce (ovšem o podporu se žádá prostřednictvím
organizací, které pro žadatele formou podaného projektu požádají o podporu a mohou žádost doložit).

Více informací: http://www.nadacezdravi.cz/
Termín pro předkládání žádostí: každý rok ve dvou kolech – k 31. březnu a k 31. srpnu daného roku

• Citibank – zaměstnanecký charitativní fond

Fond se zaměřuje na podporu neziskových organizací v následujících oblastech: ohrožené děti nebo
podpora aktivit zaměřených na děti žijící v sociálně nestandardních podmínkách; ohrožené ženy nebo podpora
programů určených ženám žijících v sociálně nestandardních podmínkách; zdravotně postižení; senioři;
ekologické projekty.

Více informací: http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/footer/spolecenska-

odpovednost.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna nebo do 31. října daného roku

• Siemens Fond pomoci - Regionální podpora

Siemens Fond pomoci má kromě celostátního programu navíc i regionální kola, a to v regionech Frenštát,
Brno, Trutnov a Mohelnice (tam, kde se nacházejí odštěpné závody Siemens). Regionální kola jsou otevřená
všem neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů. Podpora je
určena na pomoc slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si
pomoci sami. Fond podporuje instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či
sociálními problémy. Pro regionální kola platí stejná pravidla jako pro celostátní kolo. Pokud s projektem
neuspějete v regionálním kole, nelze stejný projekt přihlásit do kola celostátního.

Více informací:
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fon

d_pomoci/Pages/regionalni-podpora.aspx
Termín pro předkládání žádostí: dvakrát do roka, vždy do 15. května nebo do 15. listopadu daného roku

• Nadace AGROFERT – Obecné individuální žádosti

Podpora je určena především těm, kteří navzdory svému jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či
sociálnímu) bojují a snaží se vést plnohodnotný život. I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc.
Poskytují se příspěvky na zdravotní a edukační pomůcky, na hippoterapii a canisterapii, na odlehčovací
a asistenční služby, na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu..

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci

• Nadace Jakuba Voráčka

Hokejista Jakub Voráček společně se svou sestrou Petrou Klausovou založili Nadaci Jakuba Voráčka, jejímž
cílem je především zlepšit situaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Podpora Nadace Jakuba Voráčka v
České republice směřuje do tří oblastí: 1) podpora výzkumu a rozvoje registru pacientů s roztroušenou
sklerózou, 2) podpora činnosti a rozvoje MS center v České republice, 3) podpora individuálních pacientů
s roztroušenou sklerózou v tíživé situaci.

Více informací: http://nadacejakubavoracka.cz/
Termín pro předkládání žádostí: několikrát ročně

• Nadační fond Propojeni

Oblast projektů realizovaných NF Propojeni není striktně vymezena. Prostředky jsou směřovány zejména na
pomoc handicapovaným pro jejich snadnější začlenění do společnosti, na nákup nenárokovatelných
zdravotních pomůcek vedoucích ke zkvalitnění života nemocných a postižených, příspěvky a dary
dětským a seniorským domovům apod.

Více informací: http://www.nfpropojeni.cz/cs/kohobrpodporujeme/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond KlaPeto

Nadační fond se věnuje přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice,
odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do
života, podpoře aktivit a sportu handicapovaných, podpoře poradenských služeb zdravotně postiženým
osobám. Nadační fond poskytuje příspěvky a) fyzickým osobám se zdravotním postižením, b) právnickým
osobám podporujícím zájmy zdravotně postižených. Základní cílovou skupinou činností nadačního fondu
jsou osoby na vozíčku či po amputaci končetiny.

Více informací: http://www.klapeto.eu/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond rodiny Sýkorovy

Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i
v zahraničí. Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rodiny-sykorovy/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Tři sestry pomáhají

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011.
Posláním fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy
jsou odkázány na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou
nehody, nemoci či jiné osobní tragédie.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-tri-sestry-pomahaji/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Rachůnek

Marek Herman založil dárcovský fond ve spolupráci s Nadací Via v roce 2006. Výnosy fondu jsou určeny
k financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na podporu maminek a tatínků
pečujících o děti do šesti let.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rachunek/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Bělobrádek

Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora zdravotně postižených, nemocných a
znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného
života a dosahování profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají
pomocí handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a
právnických osob, které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

Více informací: http://www.pavelbelobradek.cz/clanky/nadacni-fond-belobradek/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Šance onkoláčkům

Nadační fond materiálně a finančně pomáhá dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným
závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. Žádosti mohou podávat jednotlivci.

Více informací: http://www.nfsanceonkolackum.cz/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt HUGS

HUGS Club sdružuje členy klubu, kteří platí pravidelný měsíční členský příspěvek a tím se podílejí na realizaci
příběhů pomoci. Žádat o podporu mohou jednotlivci i neziskové organizace. Průběh darování probíhá
vypsáním a zveřejněním příběhu na stránkách https://www.hugseurope.eu. Následně se v rámci projektu
vybírají příspěvky na úhradu potřebných nákladů. Je možné zakoupit, uhradit věc, službu spojenou se
zdravím, rehabilitací, náklady na léčbu. Není možné poskytnout přímo finanční částku.

Více informací: https://www.hugseurope.eu
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Preciosa - Fond sociální a humanitární

Významnou součástí práce tohoto fondu je i pomoc individuálním žadatelům, kteří se ocitnou v kritické
životní situaci. V oblasti sociálních a humanitárních činností působí Nadace i mimo domovský region.

Více informací: http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/nadacni-fondy/fond-socialni-a-

humanitarni.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Šestý smysl

NF byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory
v sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Hlavním cílem je
podporovat sociálně slabé spoluobčany, rodiny s handicapovanými dětmi, děti z dětských domovů,
začínající sportovce, umělce atp. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické
osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem nadačního fondu a má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu
v územním obvodu Městské části Prahy 6.

Více informací: http://nfsestysmysl.cz/hledam-pomoc
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Agel

Základním cílem nadace je podpora humanitárních aktivit s návazností na sféru zdravotnictví. Nadace
podporuje aktivity právnických a fyzických osob, sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením
na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání
ve zdravotnictví.

Více informací: http://nadace.agel.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Karla Janečka

Žádat lze na aktivity a projekty, které jsou v souladu s účelem nadace, jímž je především podpora vzniku a
rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. Tyto projekty mají
prioritu před doplňkovým účelem nadace, kterým je podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště
podpora zdraví, přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců
včetně osob zakladateli blízkých a organizací. Nadace preferuje koncepční projekty spouštějící řetězce
návazných aktivit, projekty s celorepublikovým dopadem nebo regionální pozitivní příklady, které lze šířit jako
příklady dobré praxe. Dále projekty, které jsou inovativní a svou povahou unikátní, s udržitelností projektu po
skončení daru, projekty propojené s jinými projekty a organizacemi.

Více informací: http://www.nadacekj.cz/cs-CZ/zadost-o-podporu
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace SYNER

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich
klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům
při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a
kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol, a to vše
s maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji. V případech hodných zvláštního zřetele
nadace směřuje pomoc i do vybraných zdravotních a rehabilitačních zařízení v rámci České republiky a
přispívá na vybrané projekty s celorepublikovým dosahem. O nadační příspěvky není možné žádat
v souvislosti s nákupem osobních automobilů, výpočetní techniky a osobní asistence.

Více informací: http://www.nadacesyner.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace ČEZ - grantové řízení Podpora regionů

Toto grantové řízení je zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou
týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury,
sportu či životního prostředí. Žádosti mohou podávat pouze organizace (právnické osoby).

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Jedličkova ústavu – Nadační příspěvky a Ostatní granty

Nadace v současné době všestranně pomáhá v integraci mladých handicapovaných lidí do společnosti
s cílem zamezení sociální a společenské izolace a podpora komplexní rehabilitační a výchovně vzdělávací
péče. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, k rozvoji Jedličkova
ústavu a škol a také k neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání jako nadace.
Nadační granty budou poskytovány zejména v oblasti podpory a integrace osob s postižením do společnosti a
podpory komplexní a vyvážené péče o osoby s postižením. Žádosti o individuální nadační příspěvek i
v kategorii ostatní granty lze podat kdykoli během roku.

Více informací: http://www.nadaceju.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Komerční banky Jistota

Nadace Jistota je otevřena pro žadatele ze sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti, v případě tělesně
postižených rovněž z oblasti zaměstnanosti. Žadatelem mohou být jednotlivci i organizace. Nemalé
prostředky z rozpočtu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým
spoluobčanům. Žádosti o podporu je možné podávat průběžně.

Více informací: http://www.nadacejistota.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Naše dítě – Individuální žádosti

Hlavním posláním nadace je pomoc dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově, dětem
zneužívaným a týraným, dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti
týkající se příspěvků na zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin
v mimořádné sociální nouzi, na podporu opuštěných dětí a další.

Více informací: http://www.nasedite.cz/individualnipomoc.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace VIA - program Techsoup

V rámci dárcovského programu Techsoup Česká republika lze žádat o počítačové programové vybavení.
Neziskové organizace mohou získat pouze za administrativní poplatek, který je zlomkem běžné tržní ceny,
širokou škálu nabízeného softwaru, hardwaru či IT služeb. Žádat mohou charitativní organizace a zařízení
zřízená církvemi, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a veřejné
knihovny. Nejprve je třeba se do programu zaregistrovat.

Více informací: https://www.techsoup.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Českého rozhlasu - Sbírka Světluška – žádosti jednotlivců

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek
může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku. Sbírka Světluška podporuje např. osobní asistenci
pro nevidomé a kombinovaně postižené děti integrované do běžných škol, pořízení speciálních pomůcek,
pořízení vodících psů, průvodcovské a asistenční služby, apod.

Více informací: http://www.rozhlas.cz/svetluska/potrebujipomoc/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Pečovatel

Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se zdravotním postižením nebo
chronickým onemocněním, kteří potřebují osobní asistenci. Nadační fond přispívá k tomu, aby tito lidé,
závislí na pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný
život mimo zdi zdravotnických a pečovatelských zařízení. Získáváním finančních prostředků na asistenční
péči jim umožňuje i přes zdravotní omezení důstojně setrvat v domácím prostředí. Žadatelem jsou jednotlivci.

Více informací: https://pecovatel.cz/pro-zadatele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• WEIL, GOTSHAL - nadační fond

O příspěvky nadačního fondu mohou žádat fyzické i právnické osoby. Fond podporuje zejména jednotlivé lidi
se zdravotním postižením a dále projekty sociální pomoci. Nadační fond uskutečňuje zejména činnost
směřující např. k podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní nebo sociální
stav, nebo k podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit.

Více informací: http://www.weil-nadacni-fond.cz/nadacni-prispevky/zadost-o-nadacni-prispevek
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Elektrárny Opatovice

Firma pomáhá především v regionu, ve kterém působí, tj. v oblasti Královéhradecka, Pardubicka a
Chrudimska. Zaměřuje se na oblast zdravotnictví, vzdělávání, na charitativní a sociální projekty a kulturu.
Podporuje také obce v okolí elektrárny.

Více informací: http://www.eop.cz/firemni-darcovstvi
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi

Nadace AGROFERT realizuje speciální program „Fond na podporu matek-samoživitelek v nouzi“. Je určen
osamělých rodičům - samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické,
adoptivní či v pěstounské péči. Podporuje matky a otce (případně prarodiče), kteří se bez svého výrazného
zavinění dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit. Žádost lze podat
pouze ve spolupráci se sociálním pracovníkem OSPOD nebo neziskovou organizací s registrovanou
sociální službou. Výjimku představují rodiče dětí s průkazem ZTP nad 18 let, ti mohou podat žádost
samostatně. Záměrem Fondu je podpořit osamělé rodiče v nouzi, a to formou jednorázového příspěvku či
příspěvku krátkodobého až střednědobého. Maximální délka pomoci je 12 měsíců.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/projekty/fond-pro-samozivitele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Konto Bariéry - Projekt Sport bez bariér

Projekt Sport bez bariér je určen pro jednotlivce se zdravotním handicapem nebo neziskové organizace
(činné nejméně rok) zajišťující lidem s handicapem sportovní aktivity. Projekt přispívá na: pořízení
sportovních potřeb (například speciální sportovní vozík, handbike, monoski, závěsné vozíky za kolo nebo
pálky na stolní tenis apod.), zajištění účasti na sportovních akcí (cestovné, osobní asistent, zápisné apod.),
organizaci sportovních akcí pro lidi s postižením, školení profesionálů v dané oblasti.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Sport-bez-barier.aspx
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Povodně - NRZP nabízí pomoc při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek

NRZP ČR organizuje pomoc osobám se zdravotním postižením, které byly postiženy povodněmi. Možnosti
NRZP jsou především v pomoci při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek, pokud by byly při
povodni poškozeny nebo zničeny. NRZP je schopna zajistit zapůjčení nezbytných kompenzačních pomůcek,
pomoci při urychlení administrativy při pořízení nových, v omezené míře je NRZP ČR schopna přispět na
nákup nezbytné pomůcky. Občané mohou kontaktovat centrálu NRZP ČR na tel. č. 266 753 421, nebo na
adrese nrzpcr@nrzp.cz.

Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1031-informace-c-50-2013.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Povodňová výzva Konta BARIÉRY

Konto BARIÉRY je připraveno pomoci všem lidem se zdravotním postižením, do jejichž života nepříznivě
zasáhly současné povodně. Jde zejména o případnou náhradu zničených pomůcek, vozíků, plošin a
dalších zařízení. Zároveň je Konto Bariíry připraveno přispět na úhradu dočasného ubytování, práce
asistentů apod. Ozvěte se na bozena.jirku@bariery.cz, kristina.jakubcova@bariery.cz nebo telefon 224 214
452. Podle vývoje situace bude specifikována další pomoc.

Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery.aspx
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Kolowrátekgranty a dotace 10.1.2018

PDF file: granty a dotace 10.1.2018.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz