DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

a1 2 podpora jednorazova financni pro registrovane

a1 2 podpora jednorazova financni pro registrovane
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/apnF

PDF file size:
54.74 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/pnF.pdf
Download: a1-2-podpora-je…rovane.pdf

Date saved:
January 26, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document a1-2-podpora-jednorazova-financni-pro-registrovane.pdf:


Záměrpodpory:Podporasportovníhorozvojeaaktivníhotrávenívolnéhočasusociálněa/i/nebozdravotněznevýhodněnýchGrantovýokruh:A1.2.Jednorázováfinančnípodporafyzickýchosob,jižregistrovanýchsportovcůzesociálněznevýhodněnýchskupinnebo/a/handicapovanýcha/nebo/sportovcůpoúrazuMaximálnívýšedotacevjednotlivémpřípadě:20.000,KčOkruhzpůsobilýchžadatelů:fyzickéosobysociálněznevýhodněnéa/nebo/ihandicapovaníregistrovanísportovciLhůtapropodánížádostí:vždykposlednímudnikalendářníhoměsíceKritériaprohodnocenížádosti:• obsahovýsouladspodmínkamivyhlášenéhograntovéhookruhu• vyplněnívšechpožadovanýchúdajůvžádostivčetněpřílohnapředepsanýchformulářích• reálnostuskutečněnípodporyzhlediskačasového,organizačníhoaekonomického• dodrženílhůtypropodánížádosti• správnéoznačeníobálkysežádostí• řádnévyúčtovánífinančníchprostředkůjiždříveposkytnutýchÚčelapodmínkyproposkytnutídotace:• zpř idělenédotacemohoubýthrazen yzejménanákladynazakoupenísportovníhonáčiníavybavení,členskýpříspěvek,startovné,cestovnínáklady,nákladynaubytovánínebostravování(např.nasoustředě ní),proha ndicapovanépříspěveknapomůcky umožňují cízačleněnídosportovníchoddílů• žadatelžádajícíopodporuveskupiněA1.2.jepovinendoložitpotvrzeníočerpánísociálnípodpory,průkazZTPneborozhodnutíoumístěnídítětedodětskéhodomova• žadateljedálepovin nenpředl ožitprůkazreg istrovanéhosportovce nebopotvrzenízesportovníhoklubu• závěrečnouzprávuafinančnívypořádánídotacejepříjemcedotacepovinenodevzdatnejpozdějidojednohoměsícepoukončeníposkytnutípodporynapředepsanémformuláři,kterýtvořípřílohusmlouvyoposkytnutídotace• souhlassvyužitímosobníchúdajůproúčelymediálníkomunikaceCHSPSLhůtaprorozhodnutíožádosti:do10.dnenásledujícíhoměsícepolhůtětermínupropodánížádostí.Vevýjimečnýchpřípadechsemůžekomisesejítoperativně.Termínfinančníhovypořádánídotace:dojednohoměsícepoukončeníposkytnutípodpory
SPECIFIKACEÚAJŮVŽÁDOSTIŽádostodotacijetřebapodatnapředtištěnémformuláři,vyplnitvpožadovanýchbodechvčetněvšechpřílohavsouladusObecnýmipravidly.FormulářežádostíaObecnápravidlajsoukdispozicinawebovýchstránkáchwww.sportacek.czŽádostidoručenépoup lynutílhůtypropod ánížádosti ,žádostiřádněneoznačenéažádost inesplňujícípodmínkystanovenévevyhlášenémgrantovémokruhuavObecnýchpravidlechnebudouposuzoványabudouvyřazenyzhodnocení.Naposkytnutídotaceneníprávnínárok.otacenemusíbýtpřidělenavpožadovanévýšialzejičerpatpouzevsouladuseschválenýmúčelemdotaceuvedenýmvgrantovémokruhuavesmlouvěoposkytnutídotace.MÍSTOAZPŮSOBPOÁNÍŽÁDOSTIVyplněnéžádostiodotacivčetněpožadovanýchpřílohsepodávajívestanovenémtermínuosobněnaadreseKineticEvents,Praha4,NadZemankou892/7,PSČ14700nebopoštou,zaslánímnastejnouadresu.Žádostmusíbýtdoručenavzalepenéobálceoznačenénázvemgrantovéhookruhu,názvem(jménemapříjmením)žadateleapoznámkou„neotevírat“.Žádostilzezasílattakéemailem,vjehožpředmětuje nutnéuvéstnázevgrantov éhook ruhu.Žádostimusíb ýtpodánytakovýmzpůsobem,abybylydoručenynejpozdějiposlednídenlhůtypropodánížádostí.


a1 2 podpora jednorazova financni pro registrovane

PDF file: a1-2-podpora-jednorazova-financni-pro-registrovane.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz