DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Thanks letter

Thanks letter
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aqq5
Description:
Dekovny dopis cinskych krestanu vsem, kdo je
podporili. Tedy i nam :)
PDF file size:
193.65 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/qq5.pdf
Download: Thanks-letter.pdf

Date saved:
April 30, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Thanks-letter.pdf:


Vážené dámy a pánové,
jsme čínští křesťané, kteří žádají o azyl v České republice. Napsali jsme tento dopis, abychom poděkovali všem, kteří nám pořád pomáhají a
kterým na nás záleží, chtěli bychom upřímně říct každému, kdo nám prokázal lásku: děkujeme vám!

Během těch dvou let jste pamatovali ve svých srdcích na naši situaci s udělením azylu a dávali jste nám hodně podpory a péče. V únoru 2018,
kdy 70 čínských křesťanů obdrželo rozhodnutí o zamítnutí azylu, jsme byli zklamáni a naše srdce byly plné strachu a obav, protože se moc
bojíme, že budeme repatriováni do Číny. Ale hned poté jsme dostali podporu od mnoha Čechů. Projevy lásky a tepla od vás, jeden za druhým,
nás hřejí, abychom se nebáli toho ledového, odmítavého rozhodnutí, dodali nám víc důvěry, abychom šli dál.

Čteme pečlivě každý článek v médiích, díváme se na každé video a každou fotku, věnujeme pozornost každé výzvě a podpoře. Všechny tyto věci
si v našich srdcích pamatujeme. Modlitba za nás a hořící svíčky před památníkem obětí totalitě nás dojímali natolik, že naše oči nezůstali suché.
„Nebojte se, budeme za vás bojovat.“, řekli nám rozhodně naši neplacení právníci, takže se tak netrápíme. „Musíme se za ty křesťany modlit,
aby věděli, že je podržíme, že nejsou sami.“, řekl jeden biskup. Cítíme v tom lásku od Boha. Jedna modlitba za druhou nám říká, že nás Bůh
hluboce miluje. Dojal nás průvod v chladném počasí, různé petice taky zvyšují naši odvahu zůstat v České republice, mnoho lidí nám pomáhá
tiše. Každá podpora a projev lásky nám dávají velikou sílu. Sice jsme se s mnohými z vás nikdy neviděli, ale dodává nám sílu a důvěru ta láska
bez ohledu na státní hranice, abychom vydrželi dál, děkujeme vám!

Před dvěma lety jsme přijeli do ČR s touhou po demokracii a svobodě, přitom jsme taky v této touze cítili zmatek a strach z neznámé země.
Děkujeme Bohu za jeho ochranu, je tu tolik dobrých lidí, kteří nás podporují a usilují se, abychom necítili, že žijeme na neznámém místě. Zima v
České republice je chladnější a delší, ale váš zájem a vaše pomoc jako paprsek jasného slunce září na naše srdce, abychom se tak cítili tepleji.
Chceme vám říct: Díky vám nejsme osamělí a díky vám se snadno nevzdáme. Ještě jednou vám děkujeme.

Bůh vám žehnej.
Čínští křesťané žádající o azyl v ČR

⺙㟻䤓Ⰲ⭺✛⏗䞮᧶

㒠ⅻ㢾⦷㘆⏚䟂庆ㄖ㔳䤓₼⦌⪉䧲㈡᧨␨扨⺐≰㢾㎂㎮庱₏䦃ⅴ㧴㓏㦘ソ┸✛␂㉒㒠ⅻ䤓ⅉ᧨扨摛㒠ⅻ⺈㹞₏₹全℗㒠ⅻ䓀䤓ⅉ䦮㉒

䤓広₏⭿᧶庱庱ᇭ

₳㄃㧴᧨㒠ⅻ䟂庆ㄖ㔳䤓㍔⑄₏䦃嬺⇯ⅻ㓏䔄㖑᧨㦮梃㌷ⅻ全ℕ㒠ⅻ㈗⮩㞾㖐✛䏶欍ᇭ2018㄃2㦗↌᧨70₹ㆮ⏓ⱙⱈ棕兼㟅Ⓙℕ㕡公
ㄖ㔳⑂帽⃵᧨㒠ⅻ㎮Ⓙ㈗⯀㦪᧨⃮⏔䅰ℕ㕔㉒✛㋟㍶᧨⥯⃉㒠ⅻ㈗㕔㉒↩嬺抐⥭₼⦌ᇭ⇕㢾侶㘴䧏㒠ⅻ㟅Ⓙℕ幇幇⮩⮩㘆⏚ⅉ䤓㞾㖐
᧨扨₏↌↌䤓䓀✛䂸㤥常㒠ⅻ䂟䂟䤓ₜ␜⹂㊤挲↌␿⑆䤓㕡公⑂帽⃵᧨⃮常㒠ⅻ≰㉒㈏ⓜ忿ᇭ

ⴡ⇢ₙ䤓㹞₏乖㠖䵯㒠ⅻ掌↩Ⅳ兕䤓梔床᧷㹞₹展欠✛䏶䓖㒠ⅻ掌↩㩴䦚᧷㒠ⅻ⦷␂㽷㹞₏₹✋⚐✛㞾㖐……扨₏⒖ℚ㍔㒠ⅻ掌帿⦷
㉒摛ᇭ␀ℶ⃊⃘♦楍劔儹㊄䬠ⓜ⃉㒠ⅻ䤓䯗䰆↩ⅴ♙䍈䑒䤓妰䍪常㒠ⅻ䍼㽹䥗䧅᧷㡯⌎ソ┸㒠ⅻ䤓㈚゗⧩⸩䤓⺈㒠ⅻ広᧶“ₜ尐㕔㉒
᧨㒠↩⃉⇯ⅻ力㒧”᧨扨常㒠ⅻₜ␜挲⃗䤓㉶壠᧷₏⇜⃊㟨広᧶“㒠ⅻ尐⃉扨K⪉䧲㈡䰆⛙᧨常Ⅵⅻ䩴拢㒠ⅻ㞾㖐Ⅵⅻ᧨Ⅵⅻㄅₜⷳ
◤”᧨扨常㒠ⅻ㎮♦Ⓙℕ㧴呹ₙガ䤓䓀᧷₏㶰㶰䤓䯗䰆↩常㒠ⅻ䩴拢ₙガ㈗䓀㒠ⅻ᧷⹡⑆䤓⮸㺣摛䤓䃇嫛㿊┷常㒠ⅻ⮖♦㎮┷᧷⃉㒠
ⅻ✋⚐庆㏎⃵⃮熢咭ℕ㒠ⅻ䟨ₚ㧴䤓╖㺣, 执㦘幇⮩照照ソ┸㒠ⅻ䤓ⅉ……扨₏↌↌䤓㞾㖐✛䓀全ℕ㒠ⅻ㈗⮶䤓┪摞ᇭ夌䏅㒠ⅻ侯ₜ
䦇幕᧨⇕㢾扨↌ₜ⒕⦌䟛䤓䓀全ℕ㒠ⅻ⧩㖐ₚ♊䤓┪摞✛≰㉒ᇭ庱庱⇯ⅻ᧝

₳㄃ⓜ㒠ⅻサ䧏⺈㺠⃊✛呹䟀䤓⚠㈏㧴Ⓙℕ㘆⏚␀✛⦌᧨⚛㢅挲↌⚠㈏摛⃮サ䧏⺈₏₹棛䞮⦌⹅䤓抆喺✛㋟㍶ᇭ㎮庱ₙガ䤓䧆欍᧨㦘
挲⃗⮩⠓哾䤓ⅉ㞾㖐㒠ⅻ᧨⃉㒠ⅻ⯣忿ᇬ✋⚐᧨常㒠ⅻₜ␜⺈㘆⏚␀✛⦌㎮Ⓙ棛䞮ᇭ㘆⏚␀✛⦌䤓␻⮸⹡⑆力♗䆺栎᧨⇕㢾㧴呹⇯ⅻ
䤓␂㉒✛ソ┸᧨⻀⍞₏㧮㢝⴩䤓棂⏘䏶⦷㒠ⅻ䤓㉒ₙ᧨常㒠ⅻ⊜㎮䂸㤥ᇭ㒠ⅻ㎂広᧶⥯⃉㦘⇯ⅻ᧨㒠ⅻₜ␜ⷳ◤᧨⥯⃉㦘⇯ⅻ᧨㒠ⅻ
ₜ↩戊㢢㟍㆒ᇭ␜㶰䤓㎮庱⇯ⅻ᧝

㏎ₙガ䯬䰞㓏㦘ⅉ

⦷㘆⏚䟂庆ㄖ㔳䤓₼⦌⪉䧲㈡Thanks letter

PDF file: Thanks-letter.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz