DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

2perzdaní2021

2perzdaní2021
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aqwe

PDF file size:
84.14 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/qwe.pdf
Download: 2perzdaní2021.pdf

Date saved:
February 7, 2022» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 2perzdaní2021.pdf:


VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Záznamy daňového úradu

Strana 1
Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

V2Pv21_1Rok
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

- Dátum narodenia02

vypĺňa sa, len ak ide

o daňovníka, ktorý

nemá rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

09 - Obec06 - Ulica

10 - Štát

08 - PSČ

04 - Meno

03 - Priezvisko

07 -Súpisné/orientačné číslo

01 - Rodné číslo

/I. ODDIEL -ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

FR SR
Uvádza sazdaňovacieobdobie,za ktoré saplatí daň
Suma do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane,
Z ň, z ktorej sa vypočíta sumaaplatená da

do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane

S , resp. 3%uma do výšky 2% zo
zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)
V r. 12 sa uvádza daň daňovníka znížená o daňový
bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na
zaplatené úroky podľa § 33a zákona, vypočítaná
v roku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza
sa suma z r. 24 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré
je súčasťou tohto vyhlásenia.
V r. 13 suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

- Dátum zaplatenia dane14
Z riadku 26 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je sú ťoučas
vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného
zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL -Ú ĽOVIDAJE O PRIJÍMATE

-IČO

- Obchodné meno (názov)16

Dátum

..Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.Podpis

daňovníka
1)Podiel do výšky 3% zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osobavzdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č.406/2011 Z. z.vzneníneskoršíchpredpisovpočasnajmenej40hodínapredložíotompísomnépotvrdenie,ktoréjeprílohoutohtovyhlásenia.
2)IČOsazarovnávaspravaaakobsahujemenejako12čísiel,nepoužitépoliaostávajúprázdne.

05 -Titulpred menom/za priezviskom

11 - Telefónne číslo
súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele
podľa § 50 ods. 8 zákona(vyznačí sa x)

spĺňam podmienky
na poukázanie 3% z dane(vyznačí sa x)


2perzdaní2021

PDF file: 2perzdaní2021.pdf

Vyhl© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz