DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

granty a dotace 26.11.2018

granty a dotace 26.11.2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/atOq

PDF file size:
339.94 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/tOq.pdf
Download: granty a dotace…1.2018.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document granty a dotace 26.11.2018.pdf:


• Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v

Plzeňském kraji v roce 2019

Plzeňský kraj bude podporovat organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné
občany v Plzeňském kraji na úhradu nákladů, které tyto organizace vynakládají v souvislosti se zajištěním
svého provozu a činnosti, bude podporovat rekondiční/edukační pobyty, které umožňují zdravotně
postiženým a chronicky nemocným péči mimo jejich domácího prostředí a bude podporovat konání
vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně
postižených a chronicky nemocných občanů. Dlouhodobý záměr Plzeňského kraje finančně podporovat
nestátní neziskové organizace, které sdružují zdravotně postižené a chronicky nemocné občany na území
Plzeňského kraje s cílem zkvalitnění jejich života. Žadatelem mohou být např. spolky.

Více informací: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Termín pro předkládání žádostí: do 31. prosince 2018

• Soutěž SozialMarie

V programu jsou podporovány sociálně inovační projekty. Mezinárodní cena SozialMarie hledá výjimečné
projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. Přihlášku mohou podat soukromé
osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace,
spolky a organizace veřejné správy a samosprávy. Bude vybráno 15 vítězných projektů.

Více informací: https://www.sozialmarie.org/cs

Termín pro předkládání žádostí: do 22. ledna 2019

• Bezbariérové obce – program MMR

V programu Ministerstva pro místní rozvoj lze získat dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s
pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, nebo na distribuci euroklíčů.
Podpora je určena na odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z nich, odstraňování bariér
uvnitř budov, bezbariérové úpravy sociálních zařízení ve veřejných prostorách a pořizování zdvižných
a transportních systémů. Dále je podpora určena na zajištění dostupnosti veřejných sociálních a
technických kompenzačních zařízení tím, že budou osazena jednotným eurozámkem a současně bude
systémově zajištěna distribuce euroklíčů.

Více informací: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstranovani-

barier-v-budovach-pro-(1)

Termín pro předkládání žádostí: do 28. února 2019 (do 12:00 hod.)

NADACE, NADAČNÍ FONDY, PROGRAMY A ORGANIZACE, O KTERÝCH JSEM VÁS JIŽ INFORMOVALA A
KDE JE MOŽNÉ NADÁLE ŽÁDAT O FINANČNÍ PODPORU:

• Nadace prof. Vejdovského

Posláním nadace je pomáhat překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením.
Nadace podporuje např. nákup kompenzačních pomůcek pro slabozraké a nevidomé, činnost
neziskových organizací, sportovní aktivity, rehabilitační a rekondiční pobyty, rekvalifikace, apod.

Více informací: https://www.inpv.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace GCP

Česká pojišťovna realizuje grantový program, který je určený pro fyzické osoby (občany ČR) a pro projekty
neziskových organizací. V rámci něj mohou žadatelé zažádat o finanční příspěvky v následujících oblastech:
podpora sociálně a zdravotně handicapovaných občanů, bezpečnost silničního provozu, prevence
rizikového chování dětí a mládeže, finanční gramotnost.

Více informací: https://www.ceskapojistovna.cz/spolecenska-odpovednost#grantovy-program
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Lasvit

Hlavními oblastmi, které nadační fond podporuje, jsou školství a vzdělávání, humanitární a sociální
projekty, dětské sportovní aktivity a vzdělávací projekty v oblasti designu a sklářství, a to především v
Libereckém kraji.

Více informací: http://www.lasvitfoundation.com/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Projekt EU - výzva č. 95 OPZ - Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního
programu Zaměstnanost. Podporované aktivity: 1) Podpora osob s duševním onemocněním, včetně
podpory jejich rodin a pečujících osob, 2) Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS),
včetně podpory jejich rodin a pečujících osob, 3) Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta, 4)
Podpora neformální péče a sdílené péče, 5) Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi,
6) Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích, 7) Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti, 8)
Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na
předcházení ekonomické nestability osob, 9) Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny.
Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením,
pogramová oblast a území dopadu: území hl. m. Prahy. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové
organizace, včetně spolků.

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-095-opz
Termín pro předkládání žádostí: od 1. 11. 2018 (8:00 hod.) do 28. 2. 2019 (12:00 hod.)

• Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů

Druhou výzvu výběrového dotačního řízení vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR. Dotace je určena např. na
arteterapeutické programy pro zdravotně postižené občany a seniory, nebo kulturní aktivity zdravotně
postižených dětí a mládeže. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby.

Více informací: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2019-1924.html
Termín pro předkládání žádostí: do 30. listopadu 2018 (do 15:30 hod.)

• Liberecký kraj - Podpora osob se zdravotním postižením

Cílem dotačního programu je podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje formou
spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného
zdravotního pojištění a bez plného nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku). Žadatelem může být
pouze občan (fyzická osoba nepodnikající) s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji.

Více informací: https://dotace.kraj-lbc.cz/9-3-Podpora-osob-se-zdravotnim-postizenim-r673233.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 30. listopadu 2018

• Dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Podpora osob se zdravotním postižením

Účelem programu je podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje formou spolufinancování
pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a
bez plného nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku). Žadatelem může být pouze občan (fyzická osoba
nepodnikající) s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji (nebo jeho zákonný zástupce), který nezbytně potřebuje
zdravotní/kompenzační pomůcku či prostředek k vyrovnání fyzického/psychického handicapu.

Více informací: https://dotace.kraj-lbc.cz/9-3-Podpora-osob-se-zdravotnim-postizenim-r673233.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 30. listopadu 2018

• Ministerstvo zdravotnictví - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Program je určen na podporu žádostí státních i nestátních organizací, které se zabývají aktivitami ve
prospěch osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v České republice. Tematické
okruhy: 1. Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních
zdravotnických služeb, 2. Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se
zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo
osob s vážným omezením hybnosti, 3. Podporovat vznik informačních materiálů, vzdělávací aktivity a
osvětovou činnost v oblasti problematiky zdravotního postižení, 4. Podporovat centra rehabilitace s
důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením (podpora se nevztahuje na
hiporehabilitace), 5. Podporovat investiční projekty, které jsou součástí budování komplexních bezbariérových
tras ve městech a obcích v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Žadatelem mohou
být také neziskové organizace, např. spolky.

Více informací: http://www.mzcr.cz/obsah/program-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-

postizenim-_3935_1.html
Termín pro předkládání žádostí: do 30. listopadu 2018

• Nadace VIA - Živá komunita

Živá komunita je program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské
komunitě. Cílem programu je zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských
komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Program je určený skupinám minimálně tří aktivních lidí nebo
menším neziskovkám založeným na dobrovolnické práci.

Více informací: https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Projekt EU - výzva č. 100 OP Životní prostředí – 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a
zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

Program je zaměřen na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách zlepšením tepelných vlastností
budov, využíváním odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie. Žadateli jsou subjekty veřejného a
neziskového sektoru.

Více informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva
Termín pro předkládání žádostí: do 31. ledna 2019

• Invira pomáhá

Invira s.r.o. je výrobce kompenzačních pomůcek. V rámci svého dobročinného projektu "Invira pomáhá"
pomáhá potřebným, kteří v těžké životní situaci obtížně hledají východiska. Pomáhají zejména dětem,
pokud potřebují elektrický vozík apod. Žadatelé o pomoc mohou zaslat svůj příběh a požádat firmu o
podporu.

Více informací: www.invirapomaha.cz
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt EU - výzva č. 82 IROP - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.

Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Program je zaměřený na sociálně vyloučené lokality.
Podpora je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Finanční
podporu lze čerpat na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektu, dále také na pořízení vybavení a
automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby. Podporované aktivity musí vést k inkluzi
sociálně vyloučených osob, či osob ohrožených sociálním vyloučením, nebo zdravotně postižených osob.
Projekty můžou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Řídicí orgán IROP upozorňuje
všechny žadatele na dokument Mapa sociálně vyloučených lokalit, který může sloužit jako návod pro výběr, do
které z výzev na sociální služby (81. výzva „Rozvoj sociálních služeb II.“ nebo 82. výzva „Rozvoj sociálních
služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.“) žadatel podá žádost o dotaci. Žadatelem mohou být i nestátní
neziskové organizace (např. spolky).

Více informací: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-82-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL-II
Termín pro předkládání žádostí: od 28. června do 29. listopadu 2018

• Projekt EU - výzva č. 81 IROP - Rozvoj sociálních služeb II.

Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Program není zaměřený na sociálně vyloučené
lokality. Podpora je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb.
Finanční podporu lze čerpat na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektu, dále také na pořízení vybavení a
automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby. Podporované aktivity musí vést k inkluzi
sociálně vyloučených osob, či osob ohrožených sociálním vyloučením, nebo zdravotně postižených osob.
Projekty můžou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Řídicí orgán IROP upozorňuje
všechny žadatele na dokument Mapa sociálně vyloučených lokalit, který může sloužit jako návod pro výběr, do
které z výzev na sociální služby (81. výzva „Rozvoj sociálních služeb II.“ nebo 82. výzva „Rozvoj sociálních
služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.“) žadatel podá žádost o dotaci. Žadatelem mohou být i nestátní
neziskové organizace (např. spolky).

Více informací: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-81-Rozvoj-socialnich-sluzeb-II
Termín pro předkládání žádostí: od 28. června do 29. listopadu 2018

• Projekt EU - výzva č. 82 OPZ – Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Výzvu v oblasti sociálních inovací vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a je zaměřena na
ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře. Cílem je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech. Podpořeny budou projekty, které
řeší přetrvávající nebo hrozící společenské problémy v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a
veřejné správy. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-082-opz
Termín pro předkládání žádostí: od 15. ledna 2018 (od 4:00 hod.) do 27. září 2018 (do 12:00 hod.) -
předběžná žádost o podporu a do 18. prosince 2018 (do 12:00 hod.) - konečná žádost o podporu

• Charitativní projekt Patron dětí

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem
a jejich rodinám z celé České republiky. Projekt dává prostor příběhům dětí. Prostřednictvím finanční sbírky
vázané na každý z nich se snaží získat prostředky na pokrytí konkrétních dětských potřeb. Projekt se opírá o
crowdfunding, na cílovou částku se tak libovolným příspěvkem skládá více jednotlivců. Je možné podpořit 4
kategorie pomoci: sportovní a vzdělávací pomůcky pro dítě, zájmové a vzdělávací aktivity, zdravotní
pomoc nebo pomoc rodině s dětmi v nouzi.

Více informací: https://patrondeti.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Projekt EU - výzva č. 129 OPZ - Podpora sociálního podnikání

Podporovány budou tyto aktivity: A) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
integrační sociální podnik, B) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání –
environmentální sociální podnik. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní
neziskové organizace.

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-129-opz
Termín pro předkládání žádostí: od 30. června do 30. listopadu 2018 do 12:00 hodin

• Projekt EU - výzva č. 60 Sociální infrastruktura - Integrovaný regionální operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-
chomutovské aglomerace.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-60-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-ITI
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ - Integrovaný regionální

operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi,
Jihlavy a Zlína.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-61-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-IPRU
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Projekt EU - výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD - Integrovaný regionální

operační program

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Typy podporovaných projektů: deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální
služby, komunitní centra a sociální bydlení. Žadatelem mohou být také nestátní neziskové organizace.
Projekty mohou být realizovány na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Více informací: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-

integrovane-projekty-CLLD
Termín pro předkládání žádostí: od 29. listopadu 2016 do 31. října 2022

• Nadace AGROFERT – Automobil pro hendikepované

Individuální žadatelé mohou žádat o příspěvek na zakoupení automobilu. Fond je určen na podporu lidí s
hendikepem a rodičů, kteří se starají o děti s postižením. Základními hodnotícími kritérii jsou jak postižení
žadatele/dítěte, tak sociální situace žadatele/rodiny.

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: žádosti jsou přijímány 4x ročně, nyní do 15. listopadu 2018

• Program Pomozte dětem – Individuální projekty

Program Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který
přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České
republice. Žádost podává nezisková organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.

Více informací: https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/pro-zadatele/
Termín pro předkládání žádostí: 3x ročně, nyní do 15. února 2019 do 16:00 hod.

• Nadace Dětský mozek

Nadace podporuje děti i dospělé s postižením centrální nervové soustavy, seniory, autisty. Pomoc
prostřednictvím finančních příspěvků je poskytována fyzickým i právnickým osobám a je určena na
respitní a domácí péči, asistenční službu, vzdělání, pořízení rehabilitačních pomůcek.

Více informací: http://www.detskymozek.cz/o-nas
Termín pro předkládání žádostí: průběžně (nyní do 15. května 2019)

• Nadace Zdraví pro Moravu

Nadace vyhlašuje grantové řízení pro neziskové organizace, rozpočtové a příspěvkové organizace,
občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, registrované v České republice a
pracující v oblasti prevence a podpory zdraví. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na přímé hrazení
projektu. Od roku 2006 jsou vypisovány granty i pro jednotlivce (ovšem o podporu se žádá prostřednictvím
organizací, které pro žadatele formou podaného projektu požádají o podporu a mohou žádost doložit).

Více informací: http://www.nadacezdravi.cz/
Termín pro předkládání žádostí: každý rok ve dvou kolech – k 31. březnu a k 31. srpnu daného roku

• Citibank – zaměstnanecký charitativní fond

Fond se zaměřuje na podporu neziskových organizací v následujících oblastech: ohrožené děti nebo
podpora aktivit zaměřených na děti žijící v sociálně nestandardních podmínkách; ohrožené ženy nebo podpora
programů určených ženám žijících v sociálně nestandardních podmínkách; zdravotně postižení; senioři;
ekologické projekty.

Více informací: http://www.citibank.cz/czech/gcb/corporate_banking/czech/footer/spolecenska-

odpovednost.htm
Termín pro předkládání žádostí: do 30. dubna nebo do 31. října daného roku

• Siemens Fond pomoci - Regionální podpora

Siemens Fond pomoci má kromě celostátního programu navíc i regionální kola, a to v regionech Frenštát,
Brno, Trutnov a Mohelnice (tam, kde se nacházejí odštěpné závody Siemens). Regionální kola jsou otevřená
všem neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů. Podpora je
určena na pomoc slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si
pomoci sami. Fond podporuje instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či
sociálními problémy. Pro regionální kola platí stejná pravidla jako pro celostátní kolo. Pokud s projektem
neuspějete v regionálním kole, nelze stejný projekt přihlásit do kola celostátního.
Více informací:
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fon

d_pomoci/Pages/regionalni-podpora.aspx
Termín pro předkládání žádostí: dvakrát do roka, vždy do 15. května nebo do 15. listopadu daného roku

• Nadace AGROFERT – Obecné individuální žádosti

Podpora je určena především těm, kteří navzdory svému jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či
sociálnímu) bojují a snaží se vést plnohodnotný život. I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc.
Poskytují se příspěvky na zdravotní a edukační pomůcky, na hippoterapii a canisterapii, na odlehčovací
a asistenční služby, na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu..

Více informací: http://www.nadace-agrofert.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci

• Nadace Jakuba Voráčka

Hokejista Jakub Voráček společně se svou sestrou Petrou Klausovou založili Nadaci Jakuba Voráčka, jejímž
cílem je především zlepšit situaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Podpora Nadace Jakuba Voráčka v
České republice směřuje do tří oblastí: 1) podpora výzkumu a rozvoje registru pacientů s roztroušenou
sklerózou, 2) podpora činnosti a rozvoje MS center v České republice, 3) podpora individuálních pacientů s
roztroušenou sklerózou v tíživé situaci.

Více informací: http://nadacejakubavoracka.cz/
Termín pro předkládání žádostí: několikrát ročně

• Nadační fond Propojeni

Oblast projektů realizovaných NF Propojeni není striktně vymezena. Prostředky jsou směřovány zejména na
pomoc handicapovaným pro jejich snadnější začlenění do společnosti, na nákup nenárokovatelných
zdravotních pomůcek vedoucích ke zkvalitnění života nemocných a postižených, příspěvky a dary
dětským a seniorským domovům apod.

Více informací: http://www.nfpropojeni.cz/cs/kohobrpodporujeme/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond KlaPeto

Nadační fond se věnuje přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice,
odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do
života, podpoře aktivit a sportu handicapovaných, podpoře poradenských služeb zdravotně postiženým
osobám. Nadační fond poskytuje příspěvky a) fyzickým osobám se zdravotním postižením, b) právnickým
osobám podporujícím zájmy zdravotně postižených. Základní cílovou skupinou činností nadačního fondu
jsou osoby na vozíčku či po amputaci končetiny.

Více informací: http://www.klapeto.eu/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond rodiny Sýkorovy

Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i v
zahraničí. Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rodiny-sykorovy/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Tři sestry pomáhají

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011.
Posláním fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy
jsou odkázány na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou
nehody, nemoci či jiné osobní tragédie.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-tri-sestry-pomahaji/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Fond Rachůnek

Marek Herman založil dárcovský fond ve spolupráci s Nadací Via v roce 2006. Výnosy fondu jsou určeny k
financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové programy na podporu maminek a tatínků
pečujících o děti do šesti let.

Více informací: http://www.nadacevia.cz/fond-rachunek/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Bělobrádek

Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora zdravotně postižených, nemocných a
znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti, zajišťování plnohodnotného
života a dosahování profesního úspěchu, či podpora právnických a fyzických osob, které se zabývají
pomocí handicapovaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit a činností fyzických a
právnických osob, které těmito aktivitami rozvíjejí kvalitu společenského života.

Více informací: http://www.pavelbelobradek.cz/clanky/nadacni-fond-belobradek/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Šance onkoláčkům

Nadační fond materiálně a finančně pomáhá dětem s vrozenými vadami, s onkologickým nebo jiným
závažným onemocněním a 2 roky po jejím ukončení. Žádosti mohou podávat jednotlivci.

Více informací: http://www.nfsanceonkolackum.cz/
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Projekt HUGS

HUGS Club sdružuje členy klubu, kteří platí pravidelný měsíční členský příspěvek a tím se podílejí na realizaci
příběhů pomoci. Žádat o podporu mohou jednotlivci i neziskové organizace. Průběh darování probíhá
vypsáním a zveřejněním příběhu na stránkách https://www.hugseurope.eu. Následně se v rámci projektu
vybírají příspěvky na úhradu potřebných nákladů. Je možné zakoupit, uhradit věc, službu spojenou se
zdravím, rehabilitací, náklady na léčbu. Není možné poskytnout přímo finanční částku.

Více informací: https://www.hugseurope.eu
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Preciosa - Fond sociální a humanitární

Významnou součástí práce tohoto fondu je i pomoc individuálním žadatelům, kteří se ocitnou v kritické
životní situaci. V oblasti sociálních a humanitárních činností působí Nadace i mimo domovský region.

Více informací: http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/nadacni-fondy/fond-socialni-a-

humanitarni.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadační fond Šestý smysl

NF byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, a to zejména podpory v
sociální oblasti a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Hlavním cílem je
podporovat sociálně slabé spoluobčany, rodiny s handicapovanými dětmi, děti z dětských domovů,
začínající sportovce, umělce atp. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické
osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem nadačního fondu a má trvalé bydliště, sídlo či provozovnu v
územním obvodu Městské části Prahy 6.

Více informací: http://nfsestysmysl.cz/hledam-pomoc
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Agel

Základním cílem nadace je podpora humanitárních aktivit s návazností na sféru zdravotnictví. Nadace
podporuje aktivity právnických a fyzických osob, sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením
na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání
ve zdravotnictví.

Více informací: http://nadace.agel.cz/index.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace Karla Janečka

Žádat lze na aktivity a projekty, které jsou v souladu s účelem nadace, jímž je především podpora vzniku a
rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. Tyto projekty mají
prioritu před doplňkovým účelem nadace, kterým je podpora jiných obecně prospěšných aktivit, zvláště
podpora zdraví, přírody, výzkumu, kultury a sportu, sociálních projektů, jakož i další podpora jednotlivců
včetně osob zakladateli blízkých a organizací. Nadace preferuje koncepční projekty spouštějící řetězce
návazných aktivit, projekty s celorepublikovým dopadem nebo regionální pozitivní příklady, které lze šířit jako
příklady dobré praxe. Dále projekty, které jsou inovativní a svou povahou unikátní, s udržitelností projektu po
skončení daru, projekty propojené s jinými projekty a organizacemi.

Více informací: http://www.nadacekj.cz/cs-CZ/zadost-o-podporu
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace SYNER

Účelem nadace je podpora handicapovaných občanů bez ohledu na věk, podpora dětských domovů a jejich
klientů, stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců, podpora pěstounských rodin, pomoc jednotlivcům
při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům, podpora jednotlivců a
kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách, podpora všech typů škol, a to vše s
maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji. V případech hodných zvláštního zřetele nadace
směřuje pomoc i do vybraných zdravotních a rehabilitačních zařízení v rámci České republiky a přispívá na
vybrané projekty s celorepublikovým dosahem. O nadační příspěvky není možné žádat v souvislosti s
nákupem osobních automobilů, výpočetní techniky a osobní asistence.

Více informací: http://www.nadacesyner.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace ČEZ - grantové řízení Podpora regionů

Toto grantové řízení je zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou
týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury,
sportu či životního prostředí. Žádosti mohou podávat pouze organizace (právnické osoby).

Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Jedličkova ústavu – Nadační příspěvky a Ostatní granty

Nadace v současné době všestranně pomáhá v integraci mladých handicapovaných lidí do společnosti s
cílem zamezení sociální a společenské izolace a podpora komplexní rehabilitační a výchovně vzdělávací péče.
Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, k rozvoji Jedličkova ústavu a
škol a také k neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání jako nadace. Nadační
granty budou poskytovány zejména v oblasti podpory a integrace osob s postižením do společnosti a podpory
komplexní a vyvážené péče o osoby s postižením. Žádosti o individuální nadační příspěvek i v kategorii ostatní
granty lze podat kdykoli během roku.

Více informací: http://www.nadaceju.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Komerční banky Jistota

Nadace Jistota je otevřena pro žadatele ze sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti, v případě tělesně
postižených rovněž z oblasti zaměstnanosti. Žadatelem mohou být jednotlivci i organizace. Nemalé
prostředky z rozpočtu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým
spoluobčanům. Žádosti o podporu je možné podávat průběžně.

Více informací: http://www.nadacejistota.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadace Naše dítě – Individuální žádosti

Hlavním posláním nadace je pomoc dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově, dětem
zneužívaným a týraným, dětem mentálně a fyzicky handicapovaným. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti
týkající se příspěvků na zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin v
mimořádné sociální nouzi, na podporu opuštěných dětí a další.

Více informací: http://www.nasedite.cz/individualnipomoc.html
Termín pro předkládání žádostí: pravděpodobně průběžně

• Nadace VIA - program Techsoup

V rámci dárcovského programu Techsoup Česká republika lze žádat o počítačové programové vybavení.
Neziskové organizace mohou získat pouze za administrativní poplatek, který je zlomkem běžné tržní ceny,
širokou škálu nabízeného softwaru, hardwaru či IT služeb. Žádat mohou charitativní organizace a zařízení
zřízená církvemi, nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a veřejné
knihovny. Nejprve je třeba se do programu zaregistrovat.

Více informací: https://www.techsoup.cz/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Českého rozhlasu - Sbírka Světluška – žádosti jednotlivců

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek
může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku. Sbírka Světluška podporuje např. osobní asistenci
pro nevidomé a kombinovaně postižené děti integrované do běžných škol, pořízení speciálních pomůcek,
pořízení vodících psů, průvodcovské a asistenční služby, apod.

Více informací: http://www.rozhlas.cz/svetluska/potrebujipomoc/
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• Nadační fond Pečovatel

Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se zdravotním postižením nebo
chronickým onemocněním, kteří potřebují osobní asistenci. Nadační fond přispívá k tomu, aby tito lidé,
závislí na pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný
život mimo zdi zdravotnických a pečovatelských zařízení. Získáváním finančních prostředků na asistenční
péči jim umožňuje i přes zdravotní omezení důstojně setrvat v domácím prostředí. Žadatelem jsou jednotlivci.

Více informací: https://pecovatel.cz/pro-zadatele
Termín pro předkládání žádostí: průběžně

• WEIL, GOTSHAL - nadační fond

O příspěvky nadačního fondu mohou žádat fyzické i právnické osoby. Fond podporuje zejména jednotlivé lidi
se zdravotním postižením a dále projekty sociální pomoci. Nadační fond uskutečňuje zejména činnost
směřující např. k podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní nebo sociální
stav, nebo k podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit.granty a dotace 26.11.2018

PDF file: granty a dotace 26.11.2018.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz