DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

ARTICLE JANE PIFER 2017 8 29

ARTICLE JANE PIFER 2017 8 29
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ataV

PDF file size:
179.22 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/taV.pdf
Download: ARTICLE_JANE PI…7_8_29.pdf

Date saved:
August 29, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document ARTICLE_JANE PIFER_2017_8_29.pdf:


16MLADÁFRONTADNES❘úterý29.8.2017ZlínskýkrajZlínskýkrajDNES

NajdetenásinaFacebooku
facebook.com/Zli 個逈쀍倀쀉倆 SLAVIČÍNNarodilase4.září1944,

svéhootcealeJanePiferovánikdy

nepoznala.Zemřelpouhýchšest

dnůpředtím.RichardP.Hartman

byljednímzletců,kterésestřelili

NěmcinadúzemímBílýchKarpat

přijednéznejvětšíchleteckýchbi-

tevnaMoravěběhemdruhésvěto-
véválky.Právědnesjeto73let.

„Nikdyměnenapadlo,ženavlast-

níočiuvidímmísto,kdemůjtatínek
zemřel,“líčíPiferová,kterádokra-jedorazilanapozváníspolkuLetec-kábitvanadBílýmiKarpaty.

Jehočlenovémapujíosudyletců

zezmíněnébitvyahledajípozůsta-

lé.„Chcemejimtakdátnajevo,že

smrtjejichpříbuznýchnebylazby-

tečnáamocsivážímejejichpomoci

vbojizasvoboduČeskoslovenska

iceléEvropy,“řeklzaspolekRo-
manSušil.

Postupněchtějívypátratrodiny

všech41Američanů,kteřízdeze-
mřeli.„Zatímjichmámepatnáct.
Poslednímžijícímúčastníkembitvyje93letýLoyDickinson,kterýsemdorazilnasedmdesátévýročíbitvy
vroce2014,“podotklSušil.

JehokolegaSvatoplukVaculík

předčasemnarazilnačlánek

sHartmanovou

fotkoualetosvdub-

nuposložitémpátránísepodařilo

sehnatkontaktnajehodceru.Dosta-

lanabídku,zdanechcepřijet.„Bylo

tonaprostonečekané,úplnějako

zfilmu,“usmíváseenergickáAmeri-
čanka,ježdorazilaismanželem.

Kdyžvypráví,ženejvětšípamát-

koujsouproniručněpsanédopisy,

kteréposílaldomůzfronty,jenaní
poznatdojetí.
„Smaminkoučastochodilidojed-nohobarunamléčnýkoktejl.NaVá-

noce1944tamšlamámasama.Ob-

jednalasiasedělaustolu.Nikdyvži-

votěseprýnecítilatakosamocená
jakotehdy,“popisujePiferová.

Jejímatkaseznovuvdalavroce

1947.Obolestnémtraumatudoma
nemluvila,jejídruhýmanželnaHartmanazřejměžárlil.„Můjděde-

čeksealesesmrtísynanikdynesmí-
řil,“vyprávíPiferová.

KdyžtehdydoUSAdoputovala

zprávaopohřešováníceléposádky,

Hartmanůvoteczačalchoditdo

kina.Sledovaljenzprávyováleč-
némděnívEvropě,kterésepromí-talypředkaždýmfilmem.„Doufal,

žehotamněkdeuvidíživéhoazdra-

vého,“vybavujesi.„Pakseříkalo,

žemožnáněkdoskončilvzajatec-

kémtáboře.Alevšechnobylomar-

né.“

PoválcebylyostatkyHartmana
ajehokamarádůvyzvednutyzhro-madnéhohrobuuSlavičínaaputo-

valynavojenskýhřbitovvSt.Avold

veFrancii.Tamsepředletyvydala

podívatiPiferová.Ateďsedostne-
čekanědostalanaMoravu.

„Říkalami,ževeSpojenýchstá-

techsidnesvšichnimyslí,ženavá-
lečnéhrůzyaosudyjejichvojákůsevEvropěužzapomnělo.Bylanadše-

ná,kdyžviděla,žetozajímáimladé
lidi,“uvedlSušil.

„Válkabylaotřesnéobdobí,ale

Amerikajezamořem,unássenebo-

jovalo.Tonejvětšípeklosedělo
tady,vEvropě,“dodalaPiferová.
—PetrSkácelZAmerikynaMoravuJanePiferovásiprohlédlaVojenskémuzeumvLoučceanavštívilaiŠanov,kdezemřeljejíotec.Foto:ZdeněkNěmec,MAFRA

Doregionálníchhote-

lůstálečastějimíříkli-

enti,kterýmpobyt

arůznéaktivityhradí

zaměstnavatel.Jde

onovýastálevzrůstají-

cítrendvrámcipra-
covníchbenefitů.

ZLÍNSKÝKRAJKdyžpředpárlety

přijelanaSlováckoskupinabanké-

řůzBratislavy,nebylotokvůliob-

chodnímujednání.Zamířilisemza

sečenímvzácnýchbělokarpat-
skýchluk.

„Dělalito,covživotěpředtímni-

kdy.Vstávalivečtyřiránoaodjíž-
děliunavení,alevšichnisitopo-chvalovalijakovynikajícírelax,“

poznamenalZdeněkUrbanovský

zCentrálycestovníhoruchuVý-
chodníMoravy.

Právětakovézážitkypotřebuje

tzv.incentivníturismus,kterýse

vposledníchletechvČeskurozši-

řuje.Jdeoformuodměny,kdyza-

městnavatelmístofinancídopřeje

vybranýmzaměstnancům,klien-

tůmneboobchodnímpartnerům

napříkladdvoudennílyžařskýpo-

bytveVelkýchKarlovicích.VUSA

tentotrendúspěšněfungujedesít-

kyletanapomáhátomu,abyza-

městnancibyliloajálnější,spokoje-
nějšíavýkonnější.ŠkoleníavýletpoBaťověkanálu

Vtuzemskučastofungujemodel,

kdypracovnícizamířínaškolení

apotévlokalitězůstanoudéle,aby

siužilirůznézážitky.Zlínskýkraj

sicenenítypický„kongresovoutu-

ristikou“,aletoplatíiprojinéčásti

země.Velkékongresovésálysezáze-

mímuzpůsobenépropořádánípra-

videlnýchsetkánístoveklidíseza-

hraničníúčastímajíjenvPraze
aBrně.

Regionsázínajinétaháky.„Ve

Zlínskémkrajisedávytvořitpro-

gram,kterýbudeatraktivníane-

všední,“vysvětlilamluvčíagentury
CzechTourismMartinaFišerová.

NapříkladhotelvmaléobciMod-

rá,kterýstojívareáluarcheoskan-

zenu,nabízíkroměklasickéhouby-

továníarestauraceispeciální„ba-

líčky“profirmy.Zájemcisipři

nichzkoušíupéctstředověkou

placku,podojitkozunebostřílet

zluku.Jezdístříletnaplechového-

luby,hotelproněpořádásportov-

níturnajnebodomlouvávarhanní

koncertvevelehradskébazilice
spojenýsprohlídkou.

„Zájemjeionovoustezkuslivo-

vicavína,nakteréklientidegustu-

jípřesstodruhůvínaapálenek,
neboseseznamujíschodemnaše-holihovaru,“konstatovalaprovoz-
níhoteluPetraCahlová.

Skupinyzaměstnancůčastovída-
jíimajitelélodínaBaťověkanále.

Mnohépodnikysitotižzpestřujíce-

lodenníškolenínebojednánípro-

jížďkounavýletnílodispojenou

sochutnávánímvínčijídel.Nejde

siceočistýincentivníturismus,ale

užsamotnýfakt,žesetkánínepořá-

dajívevlastníchzasedacíchmíst-
nostech,alevybírajísipříjemnéprostředí,krajipomáhá.„Umíme

lidihýčkat,dostanouto,coodMo-

ravyčekají–výbornévíno,jídlo
apohodu,“naznačilUrbanovský.

Ičeskéfirmyseosvézaměstnan-

cestarajíčímdálvíc.Možnáipro-

to,ženezaměstnanýchjemálo

aspolehlivýchpracovníkůsipodni-
kypovažují.

Lidéchtějíjídlo,vínoacimbál

NapříkladvResortuValachy

vzrostlazaposlednítřirokyfirem-

níklientelanaValašskuo20pro-

centaažo50procentjevyššípo-

ptávkapodoprovodnýchprogra-

mech.Protosijetadyzačalipřipra-
vovatsami.„Vsadilijsmenaregionálnívalaš-

skátémata,kterájsoumezifirma-

mivelmižádaná.Nejpopulárnější

jsoukurzypečenívalašskýchfrgálů

snašípekařkou,oblíbenýjeipro-

gramKekořenůmValašska,při

němžsilidévyzkoušírůznétradič-
níčinnosti–odzpracovánídřevaažpopřehazovánísena,“řeklředitel
ResortuValachyTomášBlabla.

Zaměstnancizcelézemějezdína

teambuildingyinazámekvNapa-

jedlích,doluhačovickýchlázní,

pivníchláznívRožnověpodRad-

hoštěm,nabalonyvBřestkuiza
bohyněminaŽítkovou.

„Většinoužádajíkvalitnímorav-

skoukuchyni,vínaaktomumístní

cimbálovku,“potvrdilaprovozní

kempuSlováckýdvůrvOstrožské
NovéVsiPetraOndrejková.

Trendincentivníturistikyvyuží-

vajíispolečnostizregionu,třeba

otrokovickýContinentalBarum,

místnílékařskákomoraneboČes-
kázbrojovkaUherskýBrod.

„Jetoběžnásoučástpráce.Vpo-

sledníchletechněkteřízaměstnan

ciněkolikrátročněodlétajídonaší

dceřinéfirmyveSpojenýchstá-

tech.Tampracují,alezároveňsi

užijíivolnýčas,“popsalRadek

Hauerland,viceprezidentzbrojov-
kyprovnějšíkomunikaci.RichardP.HartmanNarodilse

6.února1919vJacksonvillevUSA,
zemřel29.srpna1944uŠanova.

Foto:LibraryofJacksonville,Illinois

Fakta
Leteckábitva29.srpna1944bylonadúzemím

BílýchKarpatněmeckýmistíhači

napadenoleteckéseskupeníame-

rickýchbombardérůsměřujícíchke

svýmcílůmvoblastiMoravskéOst-

ravy.Sestřelenobylo10bombardé-

růazemřelo41letců.Šloojednu

znejvýznamnějšíchudálostídruhé
světovéválkyveZlínskémkraji.

UHERSKÉHRADIŠTĚUherskohra-

dišťskáradniceužmápředstavu

otom,copostavitnasedmnácti

hektarechplochyvnevyužívané

částiareálumístnínemocnice.Teď

chystátzv.regulačníplán,kterývy-

jasníipropojeníareálusezbytkem
města.

Dlouhodoběnepotřebnébudovy,

kterévminulostisloužilynemocni-

ci,jsouvětšinouprázdné.Užpat-

náctletjetatočástuzavřená,ne-

přístupnáaneprůjezdná.Odté

dobyradnicehledázpůsob,jakvel-
kýareálnedalekocentraavblízkos-tivlakovéhonádražíivelkéhosídliš-

těŠtěpnice,využít.„Ztohotopro-

storusestanenovéměsto,neměla

bytoalebýtjennoclehárna,“řekl
městskýarchitektAlešHolý.

PodlezáměrůHradištěivítězné-

hoplánuarchitektůtadyvznikne

místonabydlení,služby,zábavu,

sportováníiodpočinek.Denněby

sevnímělypohybovatstovkyažti-

sícelidí.Vzrostl

éstromymajízů-

statzachované,stejnějakovodá-

renskávěž,vnížmávzniknoutka-

várnaneboposezení.Lokalitapo-
třebujetakénovousilnici.(fuk)JanaFuksováredaktorka

MFDNES

ZLÍNJsoutřihodinyodpoledne,ko-

lonaautvŠtefánikověuliciveZlíně

stojíameziautysepohybujemladá

ženaskočárkem,hnedzaníjdou

dvastaršísenioři.Ještě,nežstačí

přeběhnouttřijízdnípruhy,kolo-

naseznovurozjíždí.Někteřířidiči

nachodcetroubí,jinímusejízasta-

vitariskovat,žedonichzezaduně-
kdonarazí.

„Nevěděljsem,žejetadypře-

chodzrušený.Jduodnáměstíaspě-

chámnatrolejbus,alenemámčas

utíkatnakoneculice,pakažna
Hradskouazasezpátky,“vysvětlu-jestaršímuž,kterýpřebíhásilnici.Podobněnebezpečnésituacejsounafrekventovanéulicivcent-

ruZlínavtěchtodnechnaprosto
běžné.

ZastávkaMHDvŠtefánikověulici

jetotižběhemprázdninkvůlistav-

běnovéhouniverzitníhocentra

mimoprovoz.Aodpolovinysrpna

jsouuzavřenéobapřechodypro
chodcesměřujícíkeŠkolníulici.

Tatozastávkapatříknejvytíženěj-

šímveměstěakomplikacetakbě-

hemtýdnezasáhnouaždesettisíc

cestujících,kteřínanívystupují

nebonastupují.Během24hodin
tadyzastavípřes700spojů.

ZdočasnézastávkypodKongreso-
výmcentrembyprotomělichodcipoužívatkpřesunudoměstaná-

hradnítrasy.TyvedoubuďkPrio-

ru,kdemusejípřekonattřipřecho-

dynarušnýchsilnicích,nebona

druhoustranuŠtefánikovyulice,

kdejezasetřebaobloukemobejít
staveništěažpřesHradskouulici.

Mnozílidétakdoporučeníignoru-
jíariskujísvojezdraví.„Jetovážný

problém,alemyjsmetotořešení

neschvalovali.Strážnícisetamza-

stavujíalidemdoporučujínáhrad-

nítrasy.Celýdentamovšemhlídka

státnemůže,“konstatovalředitel
městsképolicieMilanKladníček.

InvestoremstavbyjeUniverzita
TomášeBati.Podleníbylodočasnéuzavřenípřechodůsoučástístaveb-

níhopovolení,kněmužsevyjadřo-

valaiPolicieČR,dopravnípodnik

nebomagistrát.„Jinéřešenímožné

nebylo.Jedobře,žetatosituacena-

stalaještěběhemprázdnin,kdyna

ulicinejsouškoláci,“vysvětlilkves-
torAlexanderČerný.

Přechodbudeznovuotevřenýješ-

těpředtím,nežstavbařivlistopadu

dokončízastávku.Stovkydětíastu-

dentůseodzářídosvýchškoldo-

stanouponáhradnítrasekolemtě-
locvičnyuKongresovéhocentra.

Upřechodubudouhlídatstrážníci,
abyškolákynavigovali.
—JanaFuksováTátujísestřelilinacisté.Šestdnůpředtím,nežsenarodila

Vareálunemocnice
vHradištibudoubytyChodcivcentruZlínakličkujímeziautySlužebnícestazazábavou.Firmy

platísvýmlidemškoleníizážitky

„Populárníjsoukurzy

pečenívalašských

frgálůspekařkou,

oblíbenýjeiprogram

KekořenůmValašska.“

TomášBlabla

ředitelResortuValachy


ARTICLE JANE PIFER 2017 8 29

PDF file: ARTICLE_JANE PIFER_2017_8_29.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz