DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

2. 068 P02 ramcova smlouva OLP 2941 2017

2. 068 P02 ramcova smlouva OLP 2941 2017
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/atet

PDF file size:
321.56 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/tet.pdf
Download: 2._068_P02_ramc…1_2017.pdf

Date saved:
August 31, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 2._068_P02_ramcova_smlouva_OLP_2941_2017.pdf:


RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŘEVODU AKCIÍ č. OLP/2941/2017
OLP/2941/20172TATO RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŘEVODU AKCIÍ (dále jako „Smlo"#a“) byla uzavřena dne ____________ MEZI:'1(Liberecká a"tomobilo#ádopra#a, s.r.o.'LIAD s.r.o.(, IČO: 473 09440, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, PSČ: 460 06, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vÚstí nad Labem pod sp. zn. C 3587, zastoupená Ing. Petrem Wasserbauerem, jednatelem (dále jako „Pře#odce“nebo „LIAD“);a'2(Liberecký kraj,IČO: 708 91508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01, zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem (dále jako „Naby#atel“);a'3(Ing. Petr Wasserba"er, nar. 27. září 1943, bytem Soukenická 841/23, Liberec VI-Rochlice, PSČ: 460 06 (dále jako „Petr Wasserba"er“);(Převodcea Nabyvateljsou dále označováni také jako „Sml"#ní strana“ nebo společně jako „Sml"#ní strany“; Převodce, Nabyvatel a Petr Wasserbauer společně jako „Sml"#ní účastníci“)VZHLEDEM KTOMU, ŽE:(A)Převodceje výlučným vlastníkem 76380 kusů kmenových akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s., IČO: 250 45504, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, PSČ: 460 06, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vÚstí nad Labem pod sp. zn. B 1126(dále jako „Společnost“),vydaných ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,-Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá85,879 % základního kapitáluSpolečnosti(dále jako „Akcie“);(B)Převodcemá zájem převést NabyvateliAkcieza podmínek a způsobem sjednaným níže vtéto Smlouvěa ve Smlouvě o převodu Akcií (dále jako „Realizační smlo"#a“), jejíž závazný vzor je uveden vPříloze č.2. Nabyvatel má zájem za takto sjednaných podmínek Akcienabýt a zaplatit za něPřevodci kupní cenu;(C)Petr Wasserbauer má zájem současněsuzavřením Realizační smlouvy postoupit Nabyvateli své pohledávkyza Společností vzniklézejménaztitulu zápůjčekSpolečnosti, jakož i své pohledávky za společnostíAutocentrum Nord, a.s., IČO: 287 14199, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, PSČ: 460 06, zapsanouvobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vÚstí nad Labem pod sp. zn. B 2086 (dále jako „A"tocentr"m Nord“),přičemž soupis všech těchto pohledávek je součástí Přílohyč. 3této Smlouvy (dále jako „Smlo"#a o posto"pení pohledá#ek“a „Pohledá#ky“); Nabyvatel má zájem tyto Pohledávky nabýt;(D)Nabyvatel má zájem a je připraven nabýt Akcie Společnosti za obvyklýchpodmínek, přičemž platí, že níže uvedené podmínky musí být splněny kumulativněa jejich splnění je Převodce povinen Nabyvateli prokázat nejpozději ke Dni uzavření transakce:
OLP/2941/201731.Před uzavřením Realizační smlouvy bude uzavřena Smlouva o převodu 76.380 kusů kmenových akcií společnosti Autocentrum Nord ve vlastnictví Převodce, na základě níž Společnostnabyde tyto akcie za kupní cenu 76.380 Kč. Smlouva o převodu akcií ve společnosti Autocentrum Nord, a.s., je uvedena vPříloze č. 4této smlouvy.2.Společnost i Autocentrum Nordse kdatu uzavření Realizační smlouvy budou nacházet vtakové finanční situaci, kdy nebude hrozit reálnériziko úpadku vyplývající ze závazků prokazatelně vzniklých před podpisem Realizační smlouvy. Nabyvatel kdatu uzavření Realizační smlouvy a v následujícím minimálně tříměsíčním období vytvoří takové předpoklady a podmínky, aby Společnost i Autocentrum Nord byly schopny plnit své závazky vůči zaměstnancům, státní správě a obchodním partnerům. 3.Finanční situace a stav závazků SpolečnostiaspolečnostiAutocentrum Nord budouodpovídat účetním výkazům k30.6.2017a seznamuzávazků((říloha č.Dtéto Smlouvy), které byly prověřeny společností NEXIA AP, a.s.,vrámci Due Diligence, se zohledněním běžného provozního hospodaření za období od 1.7. 2017 do data uzavření Realizační smlouvy.4.Provozní závazky vůči subjektům, které jsou majetkově propojeny se Společností a Autocentrum Nord (LIAD, FinReal, a.s., Autobusové nádraží Liberec, s.r.o., Petr Wasserbaueratd.), a dále provozní závazky mezi Společností a společností Autocentrum Nord, jakož i závazek společnosti Autocentrum Nord vůči Petru Wasserbauerovi vyplývající ze smlouvy o zápůjčce částky 150000,-Kč,existující ke dni31.7.2017 budou příslušnými věřiteli písemně uznány a potvrzenyco do důvodu a výše (věřitelé prohlásí, že kdatu 31.7.2017 neevidují jiné své pohledávky vůči Společnosti a/neboAutocentrum Nord)a splatnostvšech takových pohledávek bude prodloužena do 31.1.2018. 5.Před uzavřením Realizační smlouvy budou mezi Společností a FinReal, a.s.,a mezi Autocentrum Nord a FinReal, a.s.,uzavřeny nové nájemní smlouvy na období 5 let súčinností od 1.9.2017 sopcí nájemce na dalších 5 let, které budou vycházet ze současných cenových podmínek nájmu, zpředmětu nájmu, který je skutečně nutný kprovozním aktivitám Společnosti a Autocentrum Nord, a budougarantovatužití přístupových a manipulačních plochpo celou dobu platnosti příslušné nájemní smlouvy;(E)ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rozhodla rada Libereckého krajena svém zasedání dne1E.8.2017usnesením č. 1D0D/17/mRko uzavření této Smlouvy stím, že uzavření samotné Realizační smlouvy a Smlouvy o postoupení pohledávekbudepodmíněno schválením uzavření těchto smluv zastupitelstvem Libereckého kraje ve smyslu ustanovení § 36 zákona o krajích; vpřípadě, že zastupitelstvo Libereckého kraje uzavření těchto smluv neschválí do 31.12. 2017, tato Smlouva zaniká, aniž by založila jakékoli nároky, práva a povinnosti Smluvních účastníků;
OLP/2941/20174(F)Nabyvatel deklaruje, že po uzavření Realizační smlouvy za předpokladu naplnění podmínek uvedených vodst. (D) provede bez zbytečného odkladu za účelem zajištění finanční stability Společnosti posílení vlastního kapitálu minimálně o částku 20 mil. Kč. Posílení vlastního kapitálu Společnosti bude podmíněno schválením zastupitelstvem Libereckého kraje ve smyslu ustanovení § 36 zákona o krajích;SE SMLUVNÍ ÚČASTNÍCI DOHODLINA NÁSLEDUJÍCÍM: 1.PŘEDMĚT SMLOUVY1.1Smluvní účastníci se zavazujípostupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby kuzavření transakce, tj. kpodpisu Realizační smlouvy,došlonejpozději do 15(patnácti) pracovních dnů ode dne, kdy uzavření Realizační smlouvy a Smlouvy o postoupení pohledávek schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje(dále jako „Den "za#ření transakce“)a po splnění všech podmínek stanovených vodst.1.2(vyjma bodu 1.2.5) a písm. (D) preambuletéto Smlouvy. Závazný vzor Realizační smlouvy je Příloho" č. 2této Smlouvya vzor Smlouvy o postoupení pohledávek je Příloho" č. 3této Smlouvy.1.2Převodceje povinen nejpozději ke Dni uzavření transakce předložit Nabyvateli:1.2.1souhlas valné hromady Společnosti spřevodem Akcií na Nabyvatelea souhlas valné hromady společnosti Autocentrum Nord suzavřením Smlouvy o převodu akcií ve společnosti Autocentrum Nord;a 1.2.2všemi stranami podepsanousmlouvu o převodu 76380 kusů kmenových akcií, ve formě na jméno, ojmenovité hodnotě jedné akcie 40,-Kč, vydaných společnostíAutocentrum Nord, která byla uzavřena mezi Převodcem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, a jejíž vzor je Příloho" č. 4této Smlouvy (dále jako „Smlo"#a o pře#od" akcií #e společnosti A"tocentr"m Nord“);a1.2.3seznam akcionářů společnosti Autocentrum Nordvyhotovený ke Dni uzavření transakce, zněhož bude vyplývat, že Společnost je vlastníkem 76380 kusů akcií společnosti Autocentrum Nord; a1.2.4nové nájemní smlouvy uzavřené mezi Společností a FinRealLiberec, a.s.,aAutocentrum Nord a FinRealLiberec, a.s.,na období 5 let súčinností od 1.9.2017 a sopcí nájemce na dalších 5 let, které budou vycházetze současných cenových podmínek nájmu, zpředmětu nájmu, který je skutečně nutný kprovozním aktivitám Společnosti a Autocentrum Nord, a budougarantovat užití přístupových a manipulačních ploch po celou dobu platnosti příslušné nájemní smlouvy.Sjednané nájemné může býtpronajímatelem zvyšováno vždy pouze k1. lednu kalendářního rokupočínaje 1.1. 2019, tovšak maximálně tak, aby odráželo změny indexu životních nákladův zemích Evropské měnové unie za celý předcházející kalendářní rok, a to podle Harmonizovaného indexu spotřebitelských cen pro státyEvropské unie (dále jako „HICP“) publikovaného Eurostatem; anájemní smlouvy budou přílohou Smlouvy o převodu akcií ve společnosti Autocentrum Nord,a.s., a Realizační smlouvy; a
OLP/2941/201751.2.5 Smlouvu o postoupení pohledávek uvedenou vPříloze č. 3této Smlouvyřádně podepsanou smluvními stranami, přičemž Pohledávky budou postoupeny za jejich nominální hodnotu; a1.2.6písemné odsouhlasení pohledávek společnostiLIAD, FinRealLiberec, a.s, Autobusové nádraží Liberec, s.r.o.,aPetra Wasserbaueraexistujícíchke dni 31.7.2017vůči Společnosti (případně uznání dluhu),vněmž tito věřitelé prohlásí, že kdatu 31.7.2017 neevidují jiné své pohledávky vůči Společnosti, že žádné své pohledávky vůči Společnosti nepostoupili na třetí osobu(vyjma Nabyvatele) asjednají splatnost pohledávek na 31. 1. 2018; a 1.2.7 písemné odsouhlasení pohledávekspolečnostiLIAD, FinRealLiberec, a.s, a Petra Wasserbauer aexistujícíchke dni 31.7.2017 vůči Autocentrum Nord(případně uznání dluhu), vněmž tito věřitelé prohlásí, že kdatu 31.7.2017 neevidují jiné své pohledávky vůči Autocentrum Nord, že žádné své pohledávky vůči Autocentrum Nord nepostoupili na třetí osobu(vyjma Nabyvatele)a sjednají splatnost pohledávek na 31. 1. 2018; a1.2.9vpřípadě, že Akcie budou ke Dni uzavření transakce již zaknihovány, je Převodce povinen doručit Nabyvateli a Společnosti výpis zúčtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů –Převodceke Dni uzavření transakce, zněhož bude vyplývat, že Převodce je jedinýma ničím neomezeným vlastníkem Akcií(ke Dniuzavření transakce);1.2.10pozvánku na valnou hromadu Společnosti(spolu sdoklady o tom, že pozvánka byla včas a řádně doručena všem akcionářům Společnosti a zveřejněna na webu Společnosti), která se bude konat nejpozději 40 dní po schválení uzavřít Realizační smlouvu a Smlouvu o postoupení pohledávek zastupitelstvem Libereckého kraje,spořadem jednání obsahujícím alespoň (i) návrh na odvolání stávajících členů dozorčí rady a představenstvaSpolečnosti, (ii) návrh na jmenování nových členů představenstva dozorčí rady; (iii) návrh na zvýšení základního kapitáluSpolečnostio částku schválenou zastupitelstvem Libereckého kraje, a topřevzetím vkladové povinnosti stím, že se navrhuje, aby celý závazek k novému vkladu převzal Převodce, popř. nový vlastník Akcií;1.2.11pozvánku na valnou hromadu Autocentrum Nord (spolu sdoklady o tom, že pozvánka byla včas a řádně doručena všem akcionářům a zveřejněna na webu společnosti), která se bude konat nejpozději 40 dní po schválení uzavření Realizační smlouvy a Smlouvyo postoupení pohledávek zastupitelstvem Libereckého kraje,spořadem jednání obsahujícím alespoň (i) návrh na odvolání stávajících členů dozorčí rady a představenstva, (ii) návrh na jmenování nových členů představenstva a dozorčí rady.
OLP/2941/201761.3Současně spodpisem Realizační smlouvy:1.3.1Převodce podepíše a zajistí, že oprávněná osoba zadá nejpozději třetí (3.) pracovní den poDni uzavření transakce příkaz kzápisu převodu vlastnického práva kAkciím zPřevodce na Nabyvatele do příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů, tj. kzápisu Akcií na účet nového vlastníka –Nabyvatele; nebo1.3.2nebudou-li ke Dni uzavření transakce Akcie dosud zaknihovány, předá Převodce Nabyvateli současně spodpisem Realizační smlouvy Akcie, a to řádně rubopisované na řad Nabyvatele.1.4Smluvní účastníci si dále ujednali, že nebudou-li podmínky pro uzavření Realizační smlouvyobsažené vpreambuli pod písm. (D), vodst. 1.2 a 1.3 toho článku této Smlouvysplněny do 31. prosince 2017,a/nebo vpřípadě, že se ukáže, že některý zdokumentů prokazujících splněnítěchto podmínek pro uzavření Realizační smlouvyje nepravdivýči obsahuje nepřesnosti, a/nebo bude-live lhůtě tří (3) měsíců ode Dne uzavřenítransakce rozhodnuto o úpadku SpolečnostineboAutocentrum Nord, je Nabyvatel oprávněn poté, co o této skutečnosti písemně informuje Převodce, odstoupit od této Smlouvy. 1.5Bez ohledu na splnění a prokázání splnění podmínekpro uzavření Realizační smlouvydle odst. 1.2a 1.3tohoto článku této Smlouvy a písm. (D) preambuletéto Smlouvy, Nabyvatel není povinen uzavřít Realizační smlouvu a Smlouvu o postoupení pohledávek, pakliže po odsouhlasení jejich uzavření zastupitelstvem Libereckého krajevyjde najevo, že Společnost je vplatební neschopnosti, není schopna hradit své závazky a hrozí jí úpadek. Smluvní účastníci si ujednali, že vtakovém případě vyzve rada Libereckého kraje Převodce, aby zajistil, že Společnost ve lhůtě 30 dní ode dne doručení výzvy rady Libereckého kraje předloží Nabyvateli podklady prokazující dostatek finančních prostředkůSpolečnostikúhradějejichzávazkůa kzajištění finanční stability.Pakliže Společnost uvedené dokumenty Nabyvateli nepředloží a/nebo znich nebude vyplývat dostatek finančních prostředků kúhradě všech splatných závazků Společnosti, je Nabyvateloprávněn od této Smlouvyna základě usnesení rady Libereckého kraje bez dalšíhoodstoupit. 1.6Tato Smlouva, Realizační smlouvaa Smlouva o postoupení pohledávek jsou ve smyslu ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvami na sobě závislými, když zánikem jedné znich, zanikají i ostatní, nebude-li Smluvními účastníky dohodnutojinak.Odstoupení od této Smlouvy tak působí zánik Realizační smlouvy a Smlouvy o postoupení pohledávek. 1.7Petr Wasserbauer bere na vědomí, že Nabyvatel uzavře Smlouvu o postoupení pohledávek výhradně vsituaci, kdy budou prokazatelně splněny všechny podmínky pro uzavření Realizační smlouvy dle odst. 1.2 (vyjma bodu 1.2.5)a písm. (D) preambuletéto Smlouvy. 1.8Převodce se zavazuje účel této Smlouvy, tj. budoucí převod Akcií na Nabyvatele, nezmařit,a tozejména tím, že by po uzavření této Smlouvy uzavřel smlouvu o převodu
OLP/2941/20177Akciísetřetí osobou, anebo by Akcie bez souhlasu Nabyvatele zatížil jakýmkoli právem třetí osoby.1.9Pro vyloučení všech pochybností si touto Smlouvou Nabyvatel jakožtopředkupník ujednává kAkciím, jakož i k 76380 kusůmkmenovýchakciíspolečnosti Autocentrum Nord, vydaných ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,-Kč,jejichž vlastníkem je Převodce, a které budou převedeny Smlouvou o převodu akcií ve společnosti Autocentrum Nord na Společnost, předkupní právo, sčímž Převodce výslovně souhlasí.Pro vyloučení všech pochybností se Nabyvatel vzdává svého předkupního právave vztahu kakciím Autocentrum Nord, pokud budou tyto převáděny Převodcem na Společnost.Pakliže Převodcea/nebo Společnostporuší předkupní právo Nabyvatele kAkciím a/nebo akciím Autocentrum Nord sjednané touto Smlouvou, je Převodce povinen zaplatit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 5.000.000,-Kč(slovy:pět milionů korun českých).Smluvní strany si ujednaly, že předkupní právo Nabyvatele kAkciím a kakciím Autocentrum Nord zaniká dne 31. prosince 2017. 2.KUPNÍ CENAAKCIÍ2.1Kupní cena za převod Akcií činí E.821.498,-Kča je konečná(dále jako „K"pní cena“). Nabyvatel je povinen zaplatit Převodci Kupní cenu převodem na bankovní účet Převodce uvedený vodst. 7.1této Smlouvytakto: 2.1.1částka ve výši 500000,-Kč bude Nabyvatelem uhrazena do 15(15) pracovních dnů ode dne uzavření Realizační smlouvy, a 2.1.2zbylá část Kupní ceny ve výši 6.321.498,-Kč bude Nabyvatelem uhrazena do tří (3) měsíců ode dne uzavření Realizační smlouvy za předpokladu, že se Nabyvatel staneprokazatelněvýlučnýma ničím neomezeným vlastníkem Akcií. 2.3Smluvní účastníci sjednávají, že objeví-li se po Dni uzavření transakce závazekči závazkySpolečnosti, kterévzniklypřed 30.6.2017, a/nebo, jež bylyvyvolányskutečnostmimajícímipůvod vjednáních či činnostiSpolečnosti uskutečněnýmipřed 30.6.2017, a zároveň se jedná o závazkySpolečnosti, které nejsou uvedeny vúčetníchvýkazech a seznamu závazků Společnosti obsažených #Příloze č. Dtéto Smlouvy, má Nabyvatel nárok na slevu zKupní ceny, a to ve výšinominální hodnoty těchto nově objevenýchzávazků. Smluvní účastníci pro tyto účely sjednávají výslovné právo Nabyvatele zohlednit tento svůj nárok na poskytnutí slevy zKupní ceny do snížení splátek Kupní ceny provedených odst. 2.1 tohoto článku této Smlouvy 3.PROHLÁŠENÍ PŘEVODCE A PETRA WASSERBAUERA 3.1Převodce prohlašuje vůči Nabyvateli, že ke dni uzavření této Smlouvy a ke dni účinnosti převodu Akcií na Nabyvatele jsou a budou jehoprohlášení a záruky obsaženévtéto Smlouvě a zejména pak vPříloze č. Etéto Smlouvy platné a pravdivé(dále jako „Prohlášení“).
OLP/2941/201783.2Jakékoli nepravdivéči neplatnéProhlášení se považuje za vadu Akcií. Nabyvatel je povinen vadu Akcií Převodci oznámit a vyzvat jej, aby vadu Akcií ve lhůtě 30 (třiceti) pracovních dnů odstranil, to vše bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu Akcií zjistil nebo při vynaložení řádné péče měl zjistit, nejpozději však do dvou letode dne uzavření Realizační smlouvy. 3.3Neodstraní-li Převodce vadu Akcií ve shora stanovené lhůtě, má Nabyvatel právo na slevu zKupní ceny, a to ve výši škody, která byla Nabyvateli vadou Akcií způsobena. Převodce se zavazuje vypořádat slevu zKupní ceny bez zbytečného odkladu.3.4Nabyvatel se zavazuje, že vynaloží maximální úsilí ktomu, aby důsledky porušení Prohlášení byly co nejnižší, tj. zejména bude řádně a včas uplatňovat veškeré nároky vůči třetím osobám a zároveň zajistí, aby tak činila i Společnost.3.5Pokud Nabyvatel od Převodce obdrží slevu zKupní ceny dle čl. 3této Smlouvy, je povinen Převodci postoupit všechna práva a nároky vůči třetím osobám, která mu vznikla vsouvislosti snárokem vůči Převodci a dále je povinen zajistit, aby tak učinila i Společnost.Pokud Nabyvatel či Společnost vtéto souvislosti obdrželi či obdrží jakékoliv plnění, jsou povinni toto bezodkladně převést Převodci (ve vztahu ke Společnosti je Nabyvatel povinen zajistit převod takového plnění Převodci). 3.6Petr Wasserbauer a Převodce se společně zavazují, že přispějí ktomu, aby bylyuzavřeny nové nájemní smlouvy mezi Společností a FinReal Liberec, a.s., a Autocentrum Nord a FinReal Liberec, a.s., na období 5 let súčinností od 1.9.2017 a sopcí nájemce na dalších 5 let, které budou vycházet ze současných cenových podmínek nájmu, zpředmětu nájmu, který je skutečně nutný kprovozním aktivitám Společnosti a Autocentrum Nord, a budou garantovat užití přístupových a manipulačních ploch po celou dobu platnosti příslušné nájemní smlouvy.4.PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH ÚČASTNÍKŮ4.1Každý ze Smluvních účastníků prohlašuje a ujišťuje ostatní Smluvní účastníky, že ke dni uzavření této Smlouvy a ke dni účinnosti převodu Akciía postoupení Pohledávekjsou a budou jehoníže uvedená prohlášení platná a pravdivá:4.1.1Převodce a Nabyvatel je plně a neomezeně způsobilý tuto Smlouvu jakož i Realizační smlouvu uzavřít, 4.1.2Petr Wasserbauer a Nabyvatel je plně a neomezeně způsobilý uzavřít tuto Smlouvu jakož i Smlouvu o postoupení pohledávek, 4.1.3všechny souhlasy, schválení, prohlášení, oznámení a podobně, které Smluvní účastník potřebuje kplatnému a účinnému uzavření této Smlouvy, byly Smluvním účastníkem zajištěny a Smluvnímu účastníkovi nic nebrání tuto Smlouvu uzavřít; 4.1.4tato Smlouva, Realizační smlouvaa Smlouva o postoupení pohledávekpředstavují proSmluvní účastníky, kteří jsou jejich stranou, platný a vymahatelný závazek;
OLP/2941/201794.1.5uzavření této Smlouvy, Realizační smlouvya Smlouvy o postoupení pohledáveka plnění povinností a výkon právpodle uvedených smluv Smluvním účastníkem není v rozporu sjeho zakladatelskými nebo jinými korporátními či organizačními dokumenty ani vrozporu sjeho jinými povinnostmi či závazky, ať již smluvními nebo zákonnými;4.1.6Petr Wasserbauer prohlašuje a zaručujeNabyvateli, že Pohledávky existují, jsou vymahatelné a nejsou promlčeny.4.2Bude-li prokázána nepravdivostči neplatnostjakéhokoliv prohlášení Smluvního účastníka dle odstavce 4.1 výše, uplatní se obdobně postup dle čl. 3 této Smlouvy upravující nároky Nabyvatele zvad Akcií. D.OZNAMOVÁNÍ5.1Veškerá oznámení a jiná sdělení, která budouna základě této Smlouvy činěna,musí být činěnapísemně včeském jazyce a mohoubýt příslušnému Smluvnímu účastníkovi doručována osobně či doporučeně poštou na adresu uvedenou vzáhlaví této Smlouvy, anebo na jakoukolijinou adresu, kterousi Smluvní účastníci navzájempísemněsdělí.5.2Veškerá oznámení či dokumenty budou považovány za doručené:(a)vpřípadě osobního doručení nebo doručení kurýrní služnou -vokamžikudoručení; nebo(b)vpřípadě zasílání poštou –druhého pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla zásilka podána na poštu. 5.3Bude-li třeba prokázat doručení určitého oznámení či dokumentu, postačí prokázat, že oznámení či dokument byly doručeny. Pokud adresát odmítne jakékoli oznámení či jiné sdělení převzít, bude takové oznámení či jiné sdělení považováno za doručené vokamžiku takovéhoodmítnutí. E.POSTOUPENÍ6.1Žádná práva či závazky dle této Smlouvy(ani tuto Smlouvu jako takovou)nelze postoupit či převést bez předchozího písemného souhlasuostatních Smluvních účastníků. 7.PLATBY 7.1Pokud není výslovně stanoveno jinak, budou veškeré platby, které budou dle této Smlouvy uskutečňovány Převodci na účet Převodce vedený uKomerční banky,a.s.,č.ú.:19-8536570227/0100,nebo na jiný účet,který Převodce Nabyvateli případně písemně oznámí.
OLP/2941/2017108.ÚPLNÁ DOHODA8.1Tato Smlouva, dokumenty, na které se vní odkazuje, a veškeré dohody a smlouvy uzavřené Smluvními účastníky ke dni uzavření této Smlouvy obsahují úplnou dohoduSmluvních účastníkůtýkající se transakcítouto Smlouvou upravenýcha nahrazují veškerépředchozí ústní i písemné dohody Smluvních účastníků týkající se takovýchtransakcí. 9.ROZHODNÉ PRÁVO9.1Tato Smlouva se řídí a bude vykládána vsouladu sčeským právem.10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ10.1Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem Smluvními účastníky. Práva a povinnosti zeSmlouvy přecházejí i na případné právní nástupce Smluvních účastníků. 10.2Pokud bude některé zustanovení obsažených vtéto Smlouvě shledáno zjakéhokoli důvodu a vjakémkoli ohledu neplatným, nicotnýmči nevymahatelným, neovlivní tato skutečnost vmaximálním rozsahu přípustném zákonem jakékoli jiné ustanovení této Smlouvy a Smluvní účastníci se pokusí nahradit obsah takového ustanovení zněním, které neplatné, nicotnéani nevymahatelné nebude. Pokud bude jakékoli ustanovení obsažené vtéto Smlouvě neplatné, avšak bylo by platné, kdyby byla jeho určitá část zrušena, uplatní se takové ustanovení spříslušnou úpravou (kterou Smluvní účastníci provedou), která bude nezbytná kzajištění platnosti ustanovení.10.3Není-li vtéto Smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsou práva Smluvních účastníků dle této Smlouvy kumulativní a nevylučují uplatnění práv a nároků vyplývajících ze zákona.10.4Změny nebo doplnění této Smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného všemi Smluvními účastníky.To samé platíi pro vzdání se písemné formy.10.5Tato Smlouva byla vyhotovena v pěti(5) stejnopisech, znichž dva (2) obdrží Nabyvatel, po jednom(1) stejnopisuostatní smluvní stranyajeden (1) stejnopis bude doručen Společnosti.


2. 068 P02 ramcova smlouva OLP 2941 2017

PDF file: 2._068_P02_ramcova_smlouva_OLP_2941_2017.pdf

Microsoft Word - Ramcova_smlouva_o_prevodu_podilu_CSAD_Liberec_verze_po RK© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz