DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

SH RTB Nominace hráčů NS SH do týmu sledovaní hráči SH 2018

SH RTB Nominace hráčů NS SH do týmu sledovaní hráči SH 2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/au1w

PDF file size:
112.38 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/u1w.pdf
Download: SH_RTB_Nominace…H 2018.pdf

Date saved:
March 20, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document SH_RTB_Nominace hráčů NS SH do týmu_sledovaní hráči SH 2018.pdf:


Česká federace Spastic Handicap, z. s., Jaselská 355, 415 03 Teplice1Nominace hráčůnárodní soutěže vboccie SH do týmu„sledovaní hráči SH“(účastníciřízené sportovní přípravy SH smožností nominace na mezinárodní soutěže BISFed 2#$8) Každý člen týmu „sledovaní hráči SH“musíbýt členem České federace Spastic Handicap(SH)a vykonávatsportovní činnost na klubové úrovni pod střešníorganizací –Česká federace Spastic Handicap.Struktura,hlavní úkolya kompetence členů týmu„sledovaní hráči SH“ pro rok 2018:Hráč: Nominace jednotlivých hráčů národní soutěže SH do týmu„sledovaní hráči SH“jesestavenana základě sportovních výkonů na soutěžích SH, informací ztréninkových deníků, výsledků9. bodových testů a posouzení profiluhráčů.Každý nominovaný hráč máprávo svou nominaci do týmu „sledovaní hráči SH“odmítnout.Pokud hráč národní soutěže SH nabídnutou nominaci do týmu „sledovaní hráči SH“(se vší zodpovědností) příjme,vyjádří svůjsouhlaspodpisem (v příloze na konci tohoto dokumentu)a takéuvede jméno svéhotrenéra,ve sportovní třídě;
Česká federace Spastic Handicap, z. s., Jaselská 355, 415 03 Teplice2přípravy a soutěží. Zaregistruje-li, že je hráč vprůběhu přípravy v nepohodě, informovujeklubového trenéra hráče, případněkoordinátoratréninkové přípravy RT; SH. Osobní asistent:Pokud „sledovaný“ hráč není vsoutěžní třídě, ve které potřebuje sportovního asistenta, nahlásí jméno osobního asistenta,který ho bude doprovázet na sportovních akcích (soutěžích, soustředěních) vrámci kalendáře sestaveného pro tým„sledovaní hráči SH“. Osobní asistent mávtýmu „sledovaní hráči SH“úlohu přímé péče o sportovce.Osobníasistent „sledovaného“ hráče musí souhlas se svým zařazením do řízené přípravu pro tým „sledovaní hráčiSH“také potvrdit podpisem (v příloze na konci tohoto dokumentu).Koordinátortréninkové přípravyRTB SH:Sestavujeřízenou přípravupro tým„sledovaní hráči SH“,aktivně komunikuje shráči,trenéry či asistenty, působí pro tým jako konzultant. Nastavuje programy soustředění, připravuje informační agendu ksoutěžím, po soutěžizhodnocuje práci členů týmu avýkon týmu jako celku.Návrhpřípravytýmu „sledovaní hráči SH“konzultuje svedením RT; SH a realizuje pouze schválený systém řízené přípravy.Vedoucí RTBSH:Zastřešuje aktivity týmu„sledovaní hráči SH“,činí rozhodnutí o výběruhráčů na jednotlivé mezinárodní soutěže ;ISFed vroce 2018. Je kdispozici při řešení jakýchkoliv potíží. Je informován o situaci v týmu během celé doby přípravy a následnou dobu trvání soutěže. Koordinátor TJ/SK RTB SH:Má na starosti podporu aktivní činnosti hráčů zařazených do týmu„sledovaní hráči SH“,trenérů a asistentů vTJ/SK(sdůrazem na vytváření přiměřených podmínek pro úspěšné a vyrovnané výkony týmu „sledovaní hráči SH“vnárodní soutěži SH 2018). Spoluvytváří koncepci přehledného propojení klubové činnosti a týmu „sledovaní hráči SH“,aktivně se podílí na řešenívzniklých situací.Výčet aktivit RTB, které v rámci týmu „sledovaní hráči SH“ pro rok 2018 poskytuje:-nastavení ročního plánu;-poskytovánípravidelných informací o sportu boccia po celý rok;-nastavení obsahu tréninkovýchobdobí;-zpracovávání informací pro přípravu na mezinárodní soutěže;-komunikace s Mezinárodní federací sportu boccia ;ISFed;-přihlašování hráčů na oficiální mezinárodní soutěže na základě transparentních a jasných podkladů prokazujícíchstálost sportovní přípravy a výkonnosti hráčů;-hledá řešenífinancováníaktivit hráčů v rámci týmu „sledovaní hráči SH“a zajišťování jednotných dokumentů a profilů hráčů k žádostem o finanční podporu;-kompletní organizační servisběhem oficiálních mezinárodních soutěží;-servis koordinátora tréninkové přípravy RT;SHběhem oficiálních mezinárodních soutěží;-možnost kontaktu se sportovnífyzioterapeutkou a osobnímkoučem;Základní pravidlatýmu„sledovaní hráči SH“:- fair-play jednání, otevřená komunikace, konzultace týmových záležitostí;-všichni přispívají svým jednáním k dobré atmosféře vtýmu;-vzájemný respekt mezi členy týmu;-vnímání hlavního cíle celistvě;Jen na základě spolupráce a spokojenosti všech zainteresovaných může tým vykázat ten nejlepší sportovní výsledek.
Česká federace Spastic Handicap, z. s., Jaselská 355, 415 03 Teplice3Požadované výstupy pro konečnou nominacihráčůna jednotlivé mezinárodní turnaje2018:Výběr hráčů na konkrétní soutěžeproběhne na základě zhodnocení aktuální formy hráčů (herní, fyzické, psychické) aherní výkonnostiz dlouhodobějšího hlediska.Vedoucí RTB bude mít pro rozhodnutí kdispozicityto požadované písemné výstupyči výsledky:-měsíční tréninkové deníky–posílají hráčiZa vyplnění a včasné doručení tréninkového deníku je zodpovědný sám hráč. Každý hráč tento deníkpošle do 5.dne následujícího měsíce na adresu vedoucí RTB SH a koordinátoratréninkové přípravyRTBSH, dokopie může dátsvého trenéra.-výsledky testůherních dovedností–posílají trenéřihráčůči hráči samiTyto testy budou pravidelně provádět vrámci základní tréninkové přípravy trenéři hráčů, a to jednouměsíčně. Trenér tento výstup pošle do 5.dne následujícího měsíce na adresu vedoucí RTBSHa koordinátora tréninkové přípravyRTB SH.-výsledky ze soustředění Hráči ztýmu „sledovaní hráči SH“budou především zvánijako sparing partneři na soustředění sreprezentačním týmemSH.-výsledky vnárodní soutěži SH 2018 Soutěž nám vždy odhalí realitu, která by měla býtobrazemdobře vedené pravidelné tréninkové přípravy. Pro výběr na mezinárodní turnaj je nutná stabilní výkonnost během jednotlivých kol národní soutěže SH 2#$8.-zhodnocení sportovní výkonnosti hráče koordinátoremtréninkové přípravyRTB SH Podklady prozhodnocení sportovní výkonnostihráčů bude konzultace strenérem, zhodnocení testů,práce patrnáztréninkových deníků, výkony ze soustředění či soutěží aprůběh celkové spolupráce. -návrh na účast páru či týmu na konkrétní soutěž Předkládá koordinátortréninkové přípravyRTB SHpo dohodě strenéry jednotlivých hráčů.Na základě těchto výstupů vedoucí RTB nominuje vybrané hráčena konkrétní mezinárodní soutěž a písemně jesnominací obeznámí.Hráčům bude informace o jejich nominaci sdělena vždy nejpozději 6 týdnů před konkrétní soutěží.Termíny pro konečné rozhodnutí o účasti budou vždy vázány natermín začátku jednotlivýchturnajů.Poté hráči obdrží písemnou přípravu ksoutěži.Tento základní plán přípravy ke kontrétnímu turnaji obsahuje 2 části:-informační -tréninkovouPo každé soutěži probíházhodnocení sportovních výkonů vedoucí výpravy a sebehodnocení hráčů prostřednictvím formuláře. Na základě zpětných vazeb a sportovních analýz je ideálně nastavena příprava na další soutěž.RTB SH–Realizační tým boccie České federace Spastic HandicapKoordinátortréninkové přípravyRT; SH,Michaela Řiháčková [michaela.rihackova@gmail.com]Koordinátor TJ/SK RT; SH,Marián Lačný [sk.jedlicka@ju-lbc.cz]Vedoucí RT; SH,Pavla Přistoupilová [pristoupilova@spastic.cz]
Česká federace Spastic Handicap, z. s., Jaselská 355, 415 03 Teplice4Tým „sledovaní hráči SH“ –nominace k19. 3. 2018: Soutěžní třída ;


SH RTB Nominace hráčů NS SH do týmu sledovaní hráči SH 2018

PDF file: SH_RTB_Nominace hráčů NS SH do týmu_sledovaní hráči SH 2018.pdf

Microsoft Word - SH_RTB_Nominace hráčů NS SH do týmu_sledovaní hráči SH 2018© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz