DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Posledné časy príchod Pána Ježiša Krista 1 2

Posledné časy  príchod Pána Ježiša Krista 1 2
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/avAi

PDF file size:
829.03 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/vAi.pdf
Download: Posledné_časy_-…ta_1_2.PDF

Date saved:
February 22, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Posledné_časy_-_príchod_Pána_Ježiša_Krista_1_2.PDF:


POSLEDNÉ ČASY – PRÍCHOD PÁNA JEŢIŠA KRISTA
Drahí priatelia, na úvod Vás chcem informovať o tomto článku, je písaný pre všetkých ľudí ktorý hľadajú
pravdu. Preto kaţdému pred čítaním sa odporúčam pomodliť k Bohu alebo aspoň si v duchu povedať či to
čo sa tu píše je pravda. Tento článok podloţený biblickými odkazmi a biblicky je správne sa modliť v mene
Pána Jeţiša. List Kolosanom 3/17 Je rozdelený na tri časti, pre ľudí ktorý si nenájdu čas ho čítať na jeden
krát ale bude ich zaujímať pokračovanie.

Časť 1
Čas, ktorý plynie neúprosne rýchlo skracuje dovolenku v našej ţivotnej púti. No nie kaţdý vníma takto svoj
ţivot – ako rýchlo ubiehajúcu dovolenku. Sú aj takí, ktorí hromadia majetky v domnienke, ţe budú ţiť
akoby večne ľudský ţivot. Hodnoty človeka ako láska, radosť, pokora, starostlivosť o blíţneho, podeliť sa,
darovať niečo, sú v tejto dobe zriedkavé. Takýto ţivot je nesprávne preţitý. Časom by sme určite nemali
mrhať márnivo, ale ho vyuţívať čo najlepšie.
Čo znamená najlepšie? Kto alebo čo nás správne nasmeruje?
Jedine kniha kníh – Sväté Písmo.
A bude to skutočne správne a osoţné? Určite áno. Jedine o tejto knihe hovorí Boh, ţe ju sám inšpiroval.
Ţiadna iná kniha to o sebe netvrdí.
2.list Timotejovi 3/16:Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu
a na výchovu v spravodlivosti...
Táto kniha nezlyhá a dáva nám správny návod ako preţiť Bohom poţehnaný ţivot, ktorý pri príchode Jeţiša
Krista môţe vyústiť do večného ţivota. Vyslúţiť si večný ţivot je najdôleţitejšia hodnota. Nenamýšľajme
a nemýľme sa vo svojich úvahách, či budeme ţiť večný ţivot alebo nie. O tom rozhoduje Veľký Boh. Veľký
Boh vo Svätom Písme hovorí tieţ o časoch konca. To znamená, ţe prichádza deň súdu a v ten deň budeme
všetci, ţiví i mŕtvi stáť pred súdnou Boţou stolicou. Tento úţasný odkaz nám poukazuje akú odmenu alebo
trest dostaneme za správne preţitý alebo nesprávne premárnený ţivot.
Daniel 12/2,3:A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a
večnú potupu. Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako
hviezdy na večné veky.
1.list Timotejovi 4/1-5:Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa
pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí
vypálené znamenie; zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky
požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa
prijíma so vzdávaním vďaky, lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou.
Veľa odkazov o konci čias nám ukazuje Sv. Písmo. Niektoré proroctvá sa uţ naplnili, iné sa napĺňajú, ale je
na kaţdom z nás ako to pochopí.
Matúš 24/14:Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A
potom príde koniec.
Čo myslíte? Naplnilo sa uţ vo veľkej miere toto proroctvo? Veď vieme, ţe Biblia je najpredávanejšia kniha
na svete a je preloţená do mnohých jazykov. A uţ takmer v kaţdej krajine a v kaţdom štáte sa hlásalo
evanjelium. Mnohí hovoria: „Roky sa vraví o konci časov a stále sa to neplní.
2.list Petrov 3/9,10(Roháčokov preklad):Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za
takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby
všetci prišli ku pokániu. Ale príde deň Pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly,
rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.
Ľudská bytosť čiţe človek bol stvorený Veľkým Bohom a On svoj výtvor človeka len tak ľahko neopúšťa.

Ţalmy 9/11:Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Jahve, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Nielenţe pozhovie a dáva čas aby človek zmenil svoj hriešny ţivot, ale nám aj dáva nádej, aby sme mohli
ţiť večný ţivot so svojím stvoriteľom, Veľkým a Láskavým Bohom. A tak poslal na zem svojho milovaného
syna Jeţiša Krista, aby svojou krvou zmyl naše hriechy a mučeníckou smrťou nás zmieril s Bohom. Učenie
Pána Jeţiša, naša pokora, láska k ostatným, plnenie boţích prikázaní a zákonov nás bude viesť cestou do
večnosti, k večnému ţivotu! Mnoho kazateľov, odborníkov a všeobecne ľudí sa snaţia vysvetliť posledné
časy, ktoré sú obsiahnuté v Biblii – Zjavenie Jána, apoštolov, prorokov (Daniel, Izaiáš a iný). Sám som to
v tejto múdrej knihe skúmal, sledoval rôzne videá s biblickými výkladmi ľudí. A určite sa zhodneme na tom,
ţe táto téma je najťaţšia vo Sv. Písme. Nikto okrem Najvyššieho a Jediného Boha to nevie a nevieme ako to
presne bude. Niektorý dokonca tvrdia, ţe je to výmysel a ţe ţiadny koniec nebude.
Matúš 24/35,36:Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik,
ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.
Ale ja viem jedno, Sv. Písmo sa nemýli. Nielenţe sú tam predpovede, ktoré sa uţ stali, ale aj stanú a kto túto
najvzácnejšiu knihu číta, tak vie, ţe je to tak a nie je to môj výmysel. Okrem predpovedí je tam aj presný
návod ako má človek ţiť, aby dosiahol nebeské kráľovstvo a napokon večný ţivot.
List Rimanom 15/4:Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť
a útechu z Písem mali nádej.
Niektoré odkazy nebudem vypisovať celé, ale len časti z dôvodu, ţe si kaţdý človek môţe sám preskúmať,
či je to tak, či sedí verš a čo sa v ňom ďalej skrýva. Napokon Bibliu má skoro kaţdý doma a kto nie, tak je
voľne dostupná na internete, vo viacerých prekladoch a taktieţ sú aj mobilné aplikácie pre čítanie a štúdium
Biblie.
Vieme, ţe je veľa náboţenských spoločenstiev a veľa názorov. Ale Sväté Písmo je len jedno! A nemýli sa!
2.list Petrov 1/20,21:Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný
výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia
poslaní od Boha.
Takţe keď je jedno Písmo malo by byť jedno spoločenstvo – Kristovo. Uţ toto je priamy dôkaz, ţe ľudia si
do svojho spoločenstva vkladajú rôzne ľudské náuky a tradície.
Marek 7/7:No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.
Nechali do toho vstúpiť satana pre svoju česť, slávu a bohatstvo. Jedine Bohu patrí česť a sláva! Odkazov je
v Písme veľa.
List Filipanom 4/20:A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.
Ţalmy 57/6,12; 108/6: Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou.
1.list Timotejovi 1/17:Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky
vekov. Amen. A mnoho ďalších.

Predstavte si: Poviem si, ţe mne nevyhovuje ţiadne spoločenstvo, lebo sú tam rôzne nebiblické náuky
a nesprávne uctievanie Boha tak zaloţím nové a budem veriť, ţe to moje spoločenstvo je to pravé a bez
poškvrny. Ale to by bola príleţitosť aj pre satana, ktorý by chcel aby prišla do môjho srdca pýcha
a povýšenectvo, ţe ja som zaloţil to spoločenstvo a je to mojou zásluhou. A tak sa nakoniec môţe stať, ţe
bude horšie ako ostatné spoločenstvá. Ale aj keby bolo bez poškvrny, ako by som si myslel, koľko to
vydrţí? Veď sa pozrime do minulosti koľko bolo reformátorov a kaţdý chcel spoločenstvo zaloţené na Sv.
Písme a pravde. A koľko to vydrţalo? Všade do toho prišli skôr či neskôr rôzne ľudské náuky, a nesprávne
uctievanie Boha. Preto verím, ţe keď budeme prosiť Boha cez Jeho Syna a nášho Pána Jeţiša Krista, tak
Boh nám dá múdrosť aby sme mohli pochopiť správny Boţí výklad a nie ten ľudský.

2.list Petrov 1/20:...
Veď Písmo o tom píše, Pavol o tom píše :
1.list Korinťanom 1/11: ...že sú medzi vami sváry.
1.list Korinťanom 5/1:Ba počuť aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi

nepočuť
Zjavenie Jána píše o tom ako sa odvrátili od pravého uctievania Boha. Moţno sa tam niektoré spoločenstvá
nájdu. Nezabúdajme na to najdôleţitejšie.
List Efezanom 5/25-27:...Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným
kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho
podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.
Ktorá Cirkev je potom tá pravá? Ktoré spoločenstvo môţe o sebe toto prehlásiť pred Bohom? O tom ţiadny
človek nerozhoduje, aj keby si to myslí a tvrdí. Kto o tom môţe rozhodovať a rozhodne je len ten, kto si ju
pripravil, Jeţiš Kristus.
V tomto odkaze nám Pán Jeţiš o tom hovorí, ţe budú mnohí ľudia a rôzne spoločenstvá hovoriť ţe oni sú tí
praví.
Marek 13/5,6: Nato im Ježiš začal hovoriť: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Mnohí prídu v mojom
mene a budú vám hovoriť: Ja som! — a zvedú mnohých.
Ktorá Cirkev rešpektuje a ctí si Boţie meno? Ako môţu Bohu hovoriť rôznymi menami, keď Boh je len
jeden? V Biblii sú odkazy, ktoré hovoria len o jednom mene. Prvé prikázanie Exodus 20.
Kde sa v Biblii píše, ţe Boh má viacero mien? Niektorý dokonca tvrdia, ţe je to jedno, veď stále myslíme
toho istého. Vám je to moţno jedno, ale Bohu nie!
Boh si do tejto knihy kníh – Biblie vloţil najviac odkazov na Boţie meno!
Zatiaľ mám spočítaných okolo 250 odkazov.
Tak ktoré meno je to pravé? Hospodin? Čo znamená Hospodár. Adonaj? Čo v preklade znamená Pán. El
Šadaj v preklade znamená Všemohúci. Áno to všetko On je, lebo všetko sú to prívlastky. Je náš Pán, aj
Všemohúci, aj Hospodár a jednoznačne aj Boh. Ale to nie je meno Boha.
Všetky tieto prívlastky mu patria a oveľa viac! Ale meno je len jedno, lebo je jeden Boh!!!
Je jedno spoločenstvo ktoré Boha nazýva Jehova. Je zaujímavé, ţe toto meno prišlo aţ vznikom tejto cirkvi.
Dovtedy nebolo. Tak, ako naň prišli? Odkiaľ ho majú? Veď Boţie meno znie inak.
Modlíte sa modlitbu Otče náš? Matúš 6/9 ,Lukáš 11/2...posväť sa tvoje meno...
Aké meno teda svätíte, keď sa túto modlitbu modlíte? Preklad Nového zákona síce nepíše aké je Boţie
meno, ale to neznamená ţe ho nemáme rešpektovať a uctievať ho keď nám to prikazuje sám Pán Jeţiš, Boţí
syn. Veď máme rešpektovať celé Sväté Písmo. Čo ak nám to Boh dal ako skúšku, či sme schopní
porozumieť celej Biblii? Alebo len to, čo sa nám hodí a to čo chceme rešpektovať? Prikazuje nám to sám
Boh a aj jeho syn Jeţiš Kristus vo veľmi veľa odkazov. Napríklad:
Ámos 4/13:...Jahve ,Boh zástupov, je jeho meno.
Vo zvitkoch, ktoré sa našli v historických knihách a najstaršie biblie píšu Boţie meno ako JHVH a správne
sa číta a vyslovuje „Jahve“ toto meno uvádza aj Jeruzalemská Biblia. Prvý krát toto meno bolo zjavené
Mojţišovi. Exodus 3/14-15 dovtedy sa dal poznať Abrahámovi ako Všemohúci Exodus 6/1-3 v prvom rade
by sme mali dať česť Bohu a jeho menu. Hovorí o tom Sväté Písmo. Ako je moţné, ţe keď je toľko
kazateľov rôznych spol. a nekáţu o dôleţitosti boţieho mena? Keď o tom hovorí Sv. Písmo a s toľkými
dôkazmi? Je zaujímavé, ţe to najdôleţitejšie o jedinom ţivom Bohu im uniká. Ale Boh aj o tom hovorí
Izaiáš 64/6:...nikto už nevzýva tvoje meno...

Ţidia ako prvý prestali pouţívať Boţie meno a potom Izaiáš 65/1,Rimanom 10/20.
Hovoria o tom, ako sa Boh dal poznať pohanom.
Izaiáš 65/1:Dal som sa hľadať tomu, čo sa na mňa nepýtal, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Povedal
som: "Tu som. Tu som," národu, ktorý moje meno nevzýval.
Znamená to, ţe my keď sme pohania nemáme poznať a vzývať Boţie meno? A byť ako napr. ţidia, ktorý sa
ho boja vysloviť? Nedať mu úctu a česť?
Vôbec nie, Pán Jeţiš o tom hovorí:
Ján 17/26:ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ bola v nich , a aby som v
nich bol aj ja.
Ján 17/6: zjavil som tvoje meno ľudom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli dal si ich mne a oni
zachovávali tvoje slovo.
V tomto nasledujúcom odkaze sám Pán Jeţiš vyzýva Otca, aby oslávil svoje meno:
Ján 12/28:Otče osláv svoje meno! A z neba zaznel hlas ,,už som oslávil a ešte oslávim.―A toto hovorí sám
Boh!
Ţalm 91 hovorí o tom aká je sila v Boţom mene. Odporúčam ho prečítať celý. Ak niekto neverí
o dôleţitosti Boţieho mena napriek všetkým odkazom, čo sú v písme (je ich veľmi veľa). Tak nech sa za to
modlí k Bohu, či je dôleţité poznať Boţie meno a dať mu úctu a česť. S týmto by mal súhlasiť kaţdý človek
z hociktorého spoločenstva. Lebo vieme, ţe modlitba je dôleţitá a verím, ţe Boh to ukáţe kaţdému človeku,
či novo veriacemu alebo kazateľovi. A keď to bude chcieť s úprimného srdca tak verím, ţe to bude aj Boţia
vôľa. Kazateľ ktorý roky študuje, ten si to veľmi ťaţko prizná a nebude sa za to ani modliť, aby poznal
pravdu o Boţom mene. Dôvod je ten, ţe môţe mať v sebe hrdosť, pýchu a málo kto príjme pokoru
k modlitbe o Boţom mene, radšej nebude chcieť poznať pravdu a priznať, ţe sa mýlil, aby sa náhodou pred
svojimi ľuďmi nezahanbil. Biblii venuje veľa času a to najdôleţitejšie o Boţom mene mu (nám ľudom) ktosi
kradne. Kto asi? Vieme, ţe je to satan. Aj o tom píše Sv. písmo:
2.Korintským 2/13:sú falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli Kristovými apoštolmi.
14 a nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel sveta. 15 nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú
za služobníkov spravodlivosti, ale ich koniec bude taký, aké sú ich skutky.
Nechcem nikoho uraziť ani sa dotknúť, toto hovorí Sv. Písmo. Na koho to platí vie jedine Boh a ten človek
ktorý o tom chce skutočne vedieť, to znamená predloţí to pred Boha.
Jeremiáš 16/21:pozor dajte! Ja ich naučím, raz a na vždy ich naučím poznať moju ruku a moju moc,
poznajú že moje meno je Jahve!
Izaiáš 42/8:,,ja som Jahve toto je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju úctu neprepustím

modlám.―
V tomto odkaze veľmi jasne hovorí Boh cez Izaiáša, ţe slávu inému menu nedá, teda ani inému Bohu, lebo
iný nie je a hovorí ešte o modlách. Boh im nedá ţiadnu úctu, tak prečo niektorí tzv. veriaci im dávajú úctu?
Keď veria v Boha ?
Exodus20/3,4:nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore
na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
Tento odkaz nám hovorí čo sú modly, je to podoba niečoho, čomu sa nemáme klaňať a uctievať. Aké to má
následky o tom hovorí Exodus 20/5a nemáme robiť podobu Boha. V jednej známej pesničke sa spieva: ,,
sošku anjela si do vaku dám nech ma chráni“ (ospravedlňujem sa kapele a autorom, ţe som si dovolil
pouţiť úryvok piesne, ale chcem to pouţiť len ako príklad). Otázka je ako ma môţe socha chrániť? Je to

socha, neţiví predmet. Nedýcha, neţije, nehýbe sa a nemá ducha! Aj o tom sa píše v Biblii je tam veľa
odkazov o modlách.
Kniha Múdrostí 13/10:úbohí sú však tí, ktorých nádejou sú mŕtve veci, tí čo diela ľudských rúk nazývajú
bohmi.
Ţalm 115/3-8:veď náš Boh je na nebesiach stvoril všetko čo chcel. (4) pohanské modly hoc sú zo striebra
a zlata, sú dielom ľudských rúk...(8) im budú podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria.
Ja rozhodne tak vyzerať nechcem. A určite ani Vy. Túţba dosiahnuť večný ţivot je o veľa väčšia. To čo si
nevieme predstaviť . Skúmal som rôzne videá a články, kde ľudia hovoria o nebi, čo je nebeské kráľovstvo
a čo je zase peklo. Písmo píše o novej zemi a novom nebi.
Petrov 3/13:Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť.
Izaiáš 60/21:A tvoj ľud – všetko spravodliví budú vládnuť krajnou naveky... Zjavenie Jána 21/4:zotrie im
zočí každú slzu a už nebude smrť ani žiaľ, ani plač, ani bolesť už nebude lebo prvé sa pominulo.
Rozprával som sa s človekom, ktorý preţil kómu. Opisoval nebeské kráľovstvo veľmi krásne, jedným
slovom veľa eufórie a ţiadne zlo. Ďalší človek mi hovoril, ţe mal dva sny. V jednom bol zobratý do neba
a v druhom do pekla. Na základe týchto výpovedí som sa tým začal zaoberať, rôzne výpovede ľudí vo
videách a článkoch, všetky sa zhodujú v jednom: nebo je pozitívne veľa lásky a radosti, eufórie všetkého
pozitívneho veľmi veľa. Všetko nekonečne čo si nevieme predstaviť. (odporúčam kaţdému pozrieť a čítať
hocijaké výpovede od viacerých ľudí, aby ste si urobili svoj názor a mohli to pochopiť). A peklo negatívne
opisujú to ako večné muky, neprestávajúcu bolesť a to na večné časy. Ale toto nepíšem ako môj názor alebo
ako dôkaz od týchto ľudí , lebo to nie je dôleţité. Dôleţité je to čo píše Biblia:
Zjavenie Jána20/10:A diabol, ktorý ich zvádzal bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma
i falošný prorok, a budú mučený dňom i nocou na veky vekov.
Júdov 1/7, 8: Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré tým istým spôsobom smilnili a išli za iným
telom, stali sa výstrahou, znášajúc trest večného ohňa. Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, pohŕdajú
pánom a rúhajú sa duchovným bytostiam.
Ale ako mohli byť títo ľudia v nebi alebo v pekle, keď Sv. Písmo píše, ţe má byť posledný súd a nové nebo
a nová zem?
Matúš 25/31-46:Až príde syn človeka vo svojej sláve a sním všetci anjeli zasadne na trón svojej slávy. Vtedy
sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých ako pastier oddeľuje ovce od

capov.(Rimanom 2/2,3)
Mohli vidieť budúcnosť, aby varovali ľudí a dali im výstrahu, ţe to tak naozaj je.
List Júdov 1/15: aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti,
ktoré bezbožne páchali, a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici."
To ţe skutočne existuje dobro a zlo vieme všetci, ale kto tomu dáva dôraz?
Ţalm 9/18:do pekla pôjdu hriešnici, všetci pohania, čo zabúdajú na Boha.
Ak aj tomuto odkazu neveríte a nedávate tomu ţiadnu pozornosť, ale skúste sa na chvíľu zastaviť,
porozmýšľať ak náhodou ozaj niečo existuje, nejaké pokračovanie po smrti, ako napr. duchovná osoba, tak
aj tam musí existovať dobro a zlo, ako tu na tomto svete. Skúmajte v knihách, na internete a určite natrafíte
na ľudí, ktorí zaţili a videli duchovný svet. Mne to Boh ukázal, ale aj keby som klamal zhoduje sa to s tým
čo tvrdia ostatní a aké majú z toho pocity, a hlavne Biblia. Je tam veľká sila zla aj dobra. Sú tam škaredé
osoby aj pekné. Dobro aj zlo. (môţeme byť radi, ţe to nevidíme nezniesli by sme to). Veď sami sme
z Boţieho ducha.

Biblia o tom hovorí, aj o hranici maximálneho veku: Genezis 6/3:Môj duch nezostane dlho v ľuďoch (pre
ich poblúdenie). Ţalm 90/10, Príslovie 3/1,2,4/10
Sami vieme, ako sme krátko na tejto zemi, ale na to aby sme dosiahli večný ţivot treba poznať a čítať Sv.
Písmo. Prináša nám to Pán Jeţiš, Boţí Syn, ktorý sa obetoval za naše hriechy a sedí po pravici Otca. On
príde súdiť ţivých i mŕtvych.
List Kolosanom 3/1:Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte čo je hore, kde Kristus sedí po pravici
Boha!
Ak ozaj niečo existuje chceme dosiahnuť večný ţivot v radosti eufórii alebo vo večných mukách? Presný
príklad je v Lukášovi 16/19-31o našej nevere, (samozrejme nie všetci )tvrdohlavosti a lakomstve. A keď uţ
padneme na dno hľadáme a prosíme Boha, ale my ho máme hľadať stále, hlavne keď sa máme dobre, nič
nám nechýba nie len, keď je zle. Boh je tu stále pre nás.
Ako dosiahnuť večný ţivot? Treba sa modliť jedine k Bohu cez jeho syna Pána Jeţiša Krista, a navzájom si
odpúšťať.
Ján 16/23:Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene dá vám to.
Čítať Sv. Písmo kaţdý deň! Človek nemusí stráviť hodiny nad tým stačí pre začiatok pár minút. Budete
venovať čas sebe a váš ţivot sa začne meniť, začnete ţiť, nie preţívať a hlavne venujete čas Bohu. Modlitba
je rozhovor s Bohom, keď ju budete konať úprimne od srdca s láskou, tak spolu s písmom si vybudujete
vzťah s Bohom. 2.Timoteovi 3/16Ale toto je len začiatok treba mať v sebe veľa lásky, prosiť za ňu a Boh
vám ju dá. Naučí vás milovať všetkých ľudí a pochopíte, ţe konať dobré skutky, milovať svojich
nepriateľov a odpúšťať im, je najväčší prejav lásky.
1.Jánov 4/8, 4/16:Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Pán Jeţiš Kristus nám ukázal čo je dokonalá láska. Môţe zmyť aj vaše hriechy a napokon na to prišiel na
svet, aby zmyl naše hriechy svojou krvou na kríţi.

Ţidom 99/28, 1 Jánov 2/2
Rimanom 4/25...vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie.
Obetoval sa za nás a stále sa obetuje za kaţdého kto zmenil a chce zmeniť svoj ţivot k lepšiemu, aby mu
Boh zobral jeho najväčšie hriechy ako alkohol, drogy, smilstvo, týranie, násilie,(vraţdy, bitky) áno aj takéto
hriechy. Vy čo tvrdíte, ţe Boh neexistuje, ţe Jeţiš Kristus je výmysel. Vy čo neveríte Sv. Písmu(Biblii),
prečo teda páchate hriechy? Predsa kaţdý dospelý človek by mal rozlíšiť dobro a zlo. Ale aj keď to viete
rozlíšiť, prečo stále páchate zlo?
1. Korintským 6/9:Neviete, že nespravodlivý nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa, ani smilníci
ani modloslužobníci, ani cudzoložníci ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani
opilci, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
Veď sme dospelí, máme svoju hrdosť a predsa majú niektorí z nás také ťaţké hriechy. Alebo nie? Pozri sa
sám do zrkadla (obrazne), predstav si seba ako osobu, ktorá by s tebou ţila kaţdý deň, stále kradneš? Jasné
ostatní to robia tieţ, smilníš? Aj to robia, si opilec? Stále si predstavuj seba vedľa teba. Chamtivec, sám pre
seba? Nadávaš? A mohol by som pokračovať, ale načo, kaţdý je iný a má svoje chyby a rôzne, ale nemusí
ich mať. Boh nám môţe ak budeme chcieť zobrať tie najhoršie hriechy.
1.Korinstkým 6/11:Ale niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa boli ste posvätený boli ste ospravedlnení
v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha.
Čudujete sa, ţe vaše deti pouţívajú škaredé slová, nadávky uţ od útleho veku? Ale od koho to počujú?Na
kom to vidia? Jasné poviete si, ţe doma pred svojimi deťmi nenadávate. Ale chováte sa tak medzi cudzími,

kde sú cudzie deti. Tie to zachytia a prinesú do škôl vašich detí, ale nie len škaredé slová to je najmenšie zlo.
Horšie sú cigarety, alkohol, drogy, krádeţe. Často krát skorý sexuálny ţivot (tehotné neplnoleté dievčatá),
ale od koho to zlo ide? Jednoznačne od dospelých ľudí, od vás. Chcete svoje deti vychovať v správnosti, ale
sami sa tak nechováte. Stále máš sám seba pred sebou? Ako chcete vychovať správne svoje deti, keď sa
neviete (nechcete) zmeniť vy? Nikoho nechcem uraziť a vopred sa ospravedlňujem, nie všetci sú takí. Ak
chceme niečo zmeniť v prvom rade by sme mali začať od seba.
2.Korintským 13/5:Seba samých skúmajte, či máte vieru, sami sa skúmajte. Rimanom 2/1-3... Lebo v čom
súdiš iného sám seba odsudzuješ...

Časť 2
Vo svete chýba láska a vládne satan cez mamon.
Lukáš 16/13:Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého
milovať, alebo sa jedného pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
Mamon je sebecké bohatstvo. Vieme, ţe čím je človek bohatší, tým chce viac zarobiť lebo to čo má mu
nestačí a chce mať viac. (aj tu medzi bohatými sa nájdu výnimky, ale veľmi málo)
Lukáš 18/25:Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.
Vyhovárame sa, ţe je všetko drahé, ţe naši vladári nás okrádajú, zvyšujú dane a iné. Je to pravda, ale ruku
na srdce, nikdy si nič neukradol? (určite je pár ľudí čo nie) Ja osobne som to občas v minulosti robil, aj keď
to boli drobnosti, ale boli, a teraz viem ţe je to nesprávne proti Boţiemu prikázaniu. A my sa čudujeme, ţe
oni kradnú. A za ďalšie sami sme si ich zvolili. Sami sa tak chováme. Kaţdý len pre seba a málokto myslí na
druhých. Je to také ťaţké, aby sme začali jeden druhému pomáhať? Zaujímavé, ţe na svetské veci ako
televízory, mobily, dovolenky a iné často krát zbytočnosti máme stále dosť peňazí, no aj tak nadávame. Ale
pomôcť ľudom nemusí byť len finančne. Dobrý skutok sa dá urobiť tým, ţe niekomu pomôţeš bez odmeny.
Boh ti to začne odplácať uţ na tejto zemi.
Matúš 7/12:Všetko čo chcete, aby ľudia robili vám, robte to aj vy im. Lebo to je zákon a všetci proroci.
Aj ten najmenší dobrý skutok je u Boha vzácny a veľmi sa z toho teší. A čím ich bude viac, o to väčšia bude
vaša odmena.
Lukáš 6/35:Ale milujete svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša
odmena veľká. A budete synmi najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.
Nezabúdajte na to najdôleţitejšie odpúšťanie svojim priateľom, rodine kaţdému človeku a hlavne svojim
nepriateľom . Boh vie, ţe je toto je pre človeka najťaţšie ale s jeho pomocou to určite zvládneme, treba sa za
to modliť.
List Kolosanom 3/13-15: Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako
Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich
srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste povolaný v jednom tele. A buďte vďační!
Pán Jeţiš syn Boţí povedal, ţe je tu stále medzi nami.
Matúš 28/20:A učte ich zachovávať všetko čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do
konca sveta.
Čo tým chcel povedať? Ţe budeme zachovávať jeho učenie, ţe sa mu máme podobať a odstraňovať zlo zo
srdca. Hľadať dobro, lásku, veľkú radosť, tešiť sa s maličkostí, z kaţdej pomoci druhému človeku,
z kaţdého pekného slova a pohladenia od svojho blíţneho. Aby sme začali milovať všetkých ľudí a hlavne
svojich nepriateľov, a pocítite Pána Jeţiša vo svojom srdci, nie ako ţe ale naozaj, skutočného ducha svätého:

Skutky apoštolov 1/8:„ale keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v
Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme."
Ešte raz „po samý okraj zeme!“Toto stále platí aj pre nás ak to skutočne chceme a máme to v srdci.
Lukáš 6/27,2..... Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás
preklínajú, a modlite sa za tých čo vás potupujú! toto nám odkazuje Pán Ježiš.
Lukáš 17/21... Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Rimanom 14/17veď Božie kráľovstvo nie je jedlo
a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.
Boh je láska, my sme z Boha, v nás je Duch, ten je z Boha od Boha je Jeţiš Kristus, ten je medzi nami,
pôsobí ako Duch Svätý a výsledkom je láska, čiţe Boh. A všetko je to Boţie kráľovstvo. Všetka láska,
z ktorej je dobrý skutok, z ktorej je radosť z kaţdého človeka, z kaţdého krásneho momentu, z kaţdej
maličkosti. Toto je Boţie kráľovstvo na zemi. A toto všetko nám dáva jedine Boh. O čo krajšie bude v nebi?
Všetka príroda, stromy, lúky, zvieratá, obloha, more, zem kaţdý nádherný pohľad čo vidíme všetko je pre
nás. Za toto a oveľa viac by sme mali Bohu ďakovať. Čo viac môţeme chcieť? Čo viac potrebujeme? Toto
všetko máme, vidíme to, uţívame si to, ale neváţime.
Genesis 1/27-30všetko dal Boh človeku celú zem. Pozrite sa koľko ľudí hladuje, koľko je na uliciach
a predsa veľa preţije. Nemajte v srdci mamon a sebectvo, lebo keď sa Boh stará o takýchto ľudí o koľko
viac sa stará o vás čo máte prácu, domov, zdravie?
Matúš 6/34Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok, každý deň má dosť svojho trápenia.
Hovoríte si nazýva sa to posledné časy a zatiaľ o tom nepíše. Vydrţte aj to príde, najskôr treba pochopiť
jedno aby ste mohli prijať to ďalšie.
Teraz chcem napísať niečo o sebe, nie na moju chválu, ale ako svedectvo a ako ma zasiahol Boh, a ako mi
prišiel Pán Jeţiš do srdca. Bolo to cez viacej ľudí. Jeden muţ mi hovoril o Biblii v posilňovni, aj brat začal
čítať, meniť svoj ţivot a jedného človeka som stretával v uliciach a všetci sme z jedného mesta. A ďalších
pár ľudí, čo mi prišli do ţivota, ktorý takisto zmenili svoj ţivot k lepšiemu. Nie sme v ţiadnej cirkvi, ktorá
potrebuje názov. Jediné spoločenstvo tvoríme, keď sa stretávame. Spoločenstvo s Bohom. Je to vzťah
človeka s Bohom a medzi tým je náš učiteľ a Pán Jeţiš Kristus.
1.Timoteovi 2/5Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Ježiš Kristus.
A keď sa modlíme, počúvame alebo čítame Sv. Písmo tvoríme cirkev. Netreba ţiadny názov ani netreba
ľudské pravidlá a tradície. Jedine treba Boţie slovo a ak Boh dá prítomnosť Ducha Svätého.
Uţ som odbočil, vrátim sa naspäť k svedectvu. Keď som mal problém napríklad so ţenami a potreboval som
stretnúť jedného človeka tak som ho vţdy v krátkom čase stretol. A vţdy mi dobre poradil. Aj mi spomínal
o Biblii, či so nechcem niečo prečítať, ale niečo vo mne tomu bránilo. Takto sme sa poznali asi 4 roky. A raz
sa ma brat opýtal, či nechcem ísť k nemu si niečo prečítať zo Sv. Písma. Keď som to urobil zistil som, po
čase, ţe to bol najlepší krok v mojom ţivote. Vysvetľoval mi Bibliu, spolu sme čítali a modlili sa. Za krátko
prišla skúška zla, spôsobil som autonehodu a nabúral som do ďalšieho auta. Dostal som mikro- spánok .
Našťastie tam nikto ešte nesedel. Ale pár minút, aby v ňom sedela osoba, ktorá išla do práce. Veľmi som bol
vďačný, ţe som nikomu neublíţil, a ţe sa mne nič nestalo. všetko sa dalo rýchlo do poriadku, aj po finančnej
stránke. Vtedy som pochopil, ţe ma ktosi ochraňuje. A ten ktosi je Boh. Keď som si premietol svoj ţivot, ţe
koľko krát mi hrozila smrť a stále som tu. Je to jednoducho úţasné. A ďakujem za to jedine Bohu. Boh nás
chráni, len treba otvoriť oči. A keď začneme veriť Bohu bude nás ešte oveľa viac ochraňovať. Postupne Boh
zobral z môjho ţivota špatnosti, alkohol, smilstvo, škaredé slová a iné. Ale toto nie je na moju chválu. Tá
patrí jedine Bohu.
Rimanom 15/17Mám sa teda čím chváliť Kristovi Ježišovi pred Bohom.

Jemu patrí česť a sláva na veky vekov. Ak v neho skutočne veríme, tak nám Boh ukáţe ako plniť jeho vôľu.
A jediná správna cesta je cez Sv. Písmo a modlitbu. Zúčastnil som sa na festivale pre všetky kresťanské
spoločenstvá. Je to krásny záţitok. Sú tam veľké chvály, odporúčam to kaţdému. Bola tam cítiť sila Ducha
Svätého. Stalo sa tam pár zázrakov. Ako napríklad uzdravovanie chorých. Bol som tam prítomný, a sám som
tú silu Ducha Svätého zaţil. Bolo mi však ľúto, ţe tam boli ľudia na vozíkoch, a tí radšej ani neboli
prítomný, keď sa uzdravovali chorý. Kto má takú vieru, aby vyliečil takéhoto človeka? Je to naša malá viera.
Matúš 17/10Ak budete mať vieru ako horčičné zrno a poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam! Prejde.
A nič vám nebude nemožné.
Pán Jeţiš nám zanechal odkaz: Matúš 18/19,20 A zasa vám hovorím ak budú dvaja z vás na zemi
jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo
traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
Čo keby na človeka, ktorý je na vozíku (alebo iná ťaţká choroba) priloţilo veľa ľudí ruky a všetci by sa
modlili. Vytvorila by sa reťaz a jeden na druhého a v strede by bol chorý človek. Všetka sila Ducha Svätého
by išla do neho, veď všetci tam boli za tým istým účelom poznať, cítiť, silu Jeţiša Krista a v jeho mene, tak
čo dokáţu dvaja, traja spravodlivý, a čo by dokázalo 500, 1000 ľudí? (účasť bola okolo 7000 ľudí ) Nielenţe
by vyzdravel, ale doslova by vyskočil z vozíka, tancoval a oslavoval Boha. Matúš 19/26...ľudom je to
nemožné, ale Bohu je všetko možné.
Boh nám ukazuje staré porekadlo, ktoré stále platí: ,,V jednote je sila. Boh je predsa v nás.“
2.Korinským 6/16A vy ste chrám živého Boha .On je skutočne v nás len ho musíme nájsť vo svojom srdci.
Lebo on nás stvoril jeho duch je v nás.
Kazateľ 12/7 A vráti sa prach do zeme, čím bol aj predtým a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.
Ešte raz si dovolím pouţiť slová jednej piesne, ale mňa veľmi zasiahli, moţno aj vám to niečo povie, vopred
sa ospravedlňujem autorovi.„Prosím Jeţiš buď môj Pán, nech búrka v mojom vnútri ustúpi, priveď lásky
oceán, nech môj nemí hlas je opäť počutý.“ Prosme všetci Boha, aby jeho Syn Jeţiš Kristus prišiel do nášho
srdca. Aby sme skutočne mohli plniť Boţiu vôľu.
Ţalm 143/10Nauč ma plniť tvoju vôľu lebo ty si môj Boh na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.
Filipanom 1/6A ja som si istý, že ten čo začal vo vás dobré dielo aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
Prosím vás, bratia a sestry nestarajme sa len o seba, veď toľko ľudí v našom okolí potrebuje pomoc. Uţ len
staršiemu človeku odniesť nákup. Alebo susedovi pomôcť prácou, ak má toho veľa, niekedy sa stačí
ponúknuť a určite to ľudia s radosťou príjmu, moţno nie kaţdý a hneď, lebo ľudia stratili dôveru. Ale ak to
niekto na nás uvidí, ţe to myslíme úprimne a bez odmeny, určite ho to veľmi poteší. Boh vás odmení a nie
len na zemi, ale hlavne vo večnom ţivote.
Jakub 2/26Lebo ako je telo bez ducha mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.
Zjavenie Jána 22/12Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou, odmením každého podľa jeho skutkov.
Poviete si ,,ja na to nemám čas,“ mám svoju rodinu o tú sa musím starať, mám dosť svojich starostí . Áno to
je pravda, kaţdý to má. Aj ja, treba sa starať o svoju rodinu, vychovávať deti, pomáhať starým rodičom. Áno
toto všetko je správne a potrebné. Ale koľko času venujeme televízii, internetu, sociálnym sieťam a toto
všetko učíme robiť aj naše deti. V pohostinstvách a zábavách tieţ si veľa ľudí nájde čas.
Matúš 5/46Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?
47 a ak pozdravujete svojich bratov čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 48 Vy teda buďte dokonalí
ako je dokonalý náš nebeský Otec.

Verím tomu, ţe kaţdý človek si dokáţe nájsť čas na dobrý skutok, a niekedy stačí ozaj chvíľa nášho času.
Zahreje ťa v srdci, ţe si pomohol svojmu blíţnemu (cudziemu) a Boh ti dá odmenu v súdny deň.
Zjavenie Jána 22/14,15Blahoslavení sú tí čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú
môcť vstúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psy, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý kto
miluje lož a dopúšťa sa jej. Keď sa budeme za to modliť, Boh nám ukáţe dobré skutky a ostatne nám dosť
času na rodinu a svoje povinnosti, záľuby.
Najdôleţitejším krokom je potrebné odstrániť nenávisť zo svojho srdca, ţivota voči ľudom, ku ktorým to
pociťujeme a odpustiť svojim nepriateľom. Totiţ satan sa nás snaţí oklamať, ţe máme na to právo. Právo
hnevať sa nad niekým kto mi ublíţil, právo pohoršovať sa a to najhoršie nenávidieť niekoho často krát aţ na
smrť. Lenţe, kto z nás nikdy nikomu neublíţil?
A ani nevieme koľkí sa na nás pohoršujú a nemajú nás radi, a keď vieme tak pociťujeme k ním to isté. Lenţe
toto právo nie je správne. Nie je to od Boha, nie je to dobro, je to zlo, ktoré plodí jedine zlo.
Matúš 7/17-19Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže
rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú
a hodia do ohňa.
Aby ste pochopili toto podobenstvo prečítajte si Matúš 25/31-46. Tam Pán Jeţiš hovorí ako bude prebiehať
posledný súd. Otázka ako na to, ako odstrániť to zlo zo srdca? Modlitbou, správna modlitba k ţivému Bohu
a ctiť si jeho meno „Jahve“ cez meno Pána Jeţiša Krista.
Daniel 6/27...lebo je to Boh živý a trvá naveky, jeho kráľovstvo nezahynie, jeho vladárstvo trvá do konca.
Kaţdý deň treba poprosiť Boha o odstránenie nenávisti zo srdca a prosiť, aby nás naučil milovať všetkých
ľudí, milovať Boha a jeho syna Pána Jeţiša Krista. A nakoniec stačí len poďakovať. Takáto jednoduchá
modlitba zaberie pár sekúnd a po krátkom čase vám začne prinášať ovocie, zistíte, ţe Boh tú nenávisť
skutočne berie z vášho ţivota. A budete oveľa pozitívnejší, šťastnejší a naplnení radosťou.
1. Jánov 4/11Milovaní, keď nás Boh tak miluje aj my sme povinní milovať jeden druhého.
Áno Boh nás miluje, len to nechcete cítiť a vidieť, lebo my nevieme milovať ako on, a mnohý ani nechcú
milovať, okrem tých čo poznajú pravdu a spravodlivosť skrze Sv. Písma. Trápia nás susedia, kolegovia,
často krát vlastná rodina, cudzinci, všade samá nenávisť, a iné zlo. Boh nám odpustí naše hriechy ak my
odpustíme svojim dlţníkom tým, ţe im odpustíme uţ vás nebudú trápiť ľudia vo vašom okolí. Boh vám
ukáţe ako si k nemu nájsť cestu, a ako hlavne nepociťovať nenávisť k ľudom. A to najdôleţitejšie odpúšťať.
Matúš 6/12 A odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
Lukáš 6/29Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, kto si berie plášť, neodopri ani
šaty. 30 Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. 31 Ako chcete, aby ľudia
robili vám, tak robte aj vy im!
Najdôleţitejší krok pre človeka je odstrániť smilstvo a tým očistí svoju dušu. To znamená nie len
cudzoloţstvo, ale aj sebaukájanie. Poviete si to je ťaţké to nedokáţem. Človek nie, ale Boh áno. Stačí sa za
to modliť a prosiť a Boh to s radosťou z vášho ţivota zoberie. Takéto pošpinenie prichádza a narastá chuť na
smilnenie z alkoholu, drog. Tieto satanove zbrane znásobujú chuť na sex. A vtedy je najviac cudzoloţstiev.
Čo je proti Bohu a proti duchu čo je vo vás. Aj toto sa dá odstrániť modlitbou a čítaním Biblie. Prečo
smilstvo a sebaukájanie?
1.Korinťanom 6/18-19Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil je mimo tela, kto
však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás,
ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Dobre počujete Ducha Svätého!


Posledné časy príchod Pána Ježiša Krista 1 2

PDF file: Posledné_časy_-_príchod_Pána_Ježiša_Krista_1_2.PDF© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz