DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Spojené sílý pro Mělník 2018-2022

Spojené sílý pro Mělník 2018-2022
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/awDa

PDF file size:
168.14 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/wDa.pdf
Download: program_fin.pdf

Date saved:
October 2, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document program_fin.pdf:


pojné síly pro Mělník – volební program 2018-2022

Spojné síly pro Mělník – volební program 2018-2022

Zveřejňování informací, komunikující a spolupracující radnice

• Vše, co není ze zákona tajné, bude veřejné – budeme dále zveřejňovat všechny smlouvy města a
městských organizací (s výjimkou těch, které nedovoluje zákon).
• Zavedeme uživatelsky přívětivý úřad. Z jedné internetové stránky půjde vše vyřídit nebo se objednat
na úřad bez front.
• Prosadíme férovost radničních periodik (např. časopisu Mělnická radnice) a webů ve stylu médií
veřejné služby. Budou tedy dávat spravedlivý prostor i názorům opozice a všech občanů.
• Všechny stavby a rozvojové záměry budeme projednávat s občany formou anket či veřejných slyšení.
• Budeme usilovat o širší spolupráci města s občanskými iniciativami a neziskovými organizacemi, ale
i podnikatelskými subjekty působícími na území města Mělníka nebo v jeho okolí.

Odpovědné hospodaření

• Zajistíme, aby peníze z pronájmů či prodeje pozemků a nebytových prostor sloužily také k údržbě
pronajatých nemovitostí a dalších služeb občanské vybavenosti.
• Podpoříme šetrné zacházení s elektřinou, teplem, vodou či papírem, které se ve veřejných budovách
musí stát standardem. Chceme ekologičtější provoz úřadů a městských organizací.
• V oblasti veřejných zakázek budeme postupovat daleko více transparentněji, uplatníme i sociální a
ekologická kritéria.
• Vyhlásíme nulovou toleranci vůči korupci a klientelismu.

Doprava

• Zavedeme malá i velká řešení pro podporu cyklistiky: cyklopruhy, cyklostezky a stojany pro kola na
frekventovaných místech (autobusové i vlakové nádraží, úřady, kulturní dům, sportoviště, školy, …).
• Budeme podporovat další zlepšení efektivity železničních spojů z Mělníka v rámci PID tak, aby je
občané ještě více upřednostňovali pro dojíždění do škol, zaměstnání, ale i pro další typy cest.
• Zavedeme autobusový spoj na vlakové nádraží, tak aby vlak ová doprava by la plnoho dnotnou
alternativou k dopravě autobusové.
• Jsme pro zachování konečné příměstských autobusů na Ládví nebo v Holešovicích.

pojné síly pro Mělník – volební program 2018-2022
• Dokončíme stavbu tzv. průtahu dle stávající projektové dokumentace, ale zároveň chceme pracovat
také na přípravě a realizaci tzv. velkého obchvatu, který je jediným řešením pro vedení dopravy mimo
naše město.
• Budeme usilovat o navýšení parkovacích míst, především v okrajových částech města a na sídlištích,
podpoříme výstavbu parkovacího domu a vytvoření záchytného parkoviště pro turisty mimo centrum
města, jak je to běžné v západní Evropě.
• Odstraníme balisety z centra města a nahradíme je odpovídajícím řešením vhodným pro historické
centrum města.
• Budeme efektivněji komunikovat s ostatními vlastníky a správci komunikací, tak aby nedocházelo
k vícečetným zároveň probíhajícím nutným opravám, které neúměrně zatěžují občany zpomalením
či přetížením dopravy v určitých místech.
• Budeme podporovat propojení okrajových částí města (Mlazice, Vehlovice, Slovany, Chloumek, …)
s centrem, a to budováním chodníků, cyklostezek, bezpečných přechodů.
• Budeme se snažit vyřešit problém železniční dopravy do mělnického překladiště „MAERSK“ ve
prospěch občanů města Mělníka, a to zejména ve spolupráci s příslušnými železničními orgány,
společností MAERSK, ale i vlastníkem prostoru, kde se překladiště nachází.
• Zajistíme vytvoření aplikace pro spolujízdu (autem) z Mělníka do Prahy.

Veřejný prostor

• Velké investiční projekty z veřejných peněz budeme realizovat na základě výsledku architektonických
soutěží (např. revitalizaci prostoru náměstí Karla IV.).
• Podpoříme revitalizaci sídlišť (včetně vhodného řešení parkovacích míst) a zanedbaných částí města.
• Prosadíme maximální využití veřejných prostor pro komunitní a spolkové aktivity.
• Zajistíme zpracování kvalitního územního plánu, jehož tvorbu budeme odpovědně diskutovat s
odborníky i občany.
• Podpoříme vybudování trvalých vodní prvků a instalaci pítek.
• Vytvoříme chybějící systém pravidel pro pohyb psů na veř ejném prostranství. Jasně stanovíme
prostranství pro volný pohyb psů – „psí louky“.

Životní prostředí

• Podpoříme adaptační opatřen í na změnu klimatu pomocí přírodě blí zkých opatření – zelená
infrastruktura (zelené střechy, zelené fasády budov a více zeleně ve veřejných prostorech), modrá
infrastruktura (zvyšování retenční schopnosti krajiny a propustnosti ploch ve městě, využití stojatých
a tekoucích vod).

pojné síly pro Mělník – volební program 2018-2022
• Budeme pečovat o stávající zelené plochy a parky.
• Všude tam, kde je to třeba, se zasadíme o realizaci protihlukových opatření a omezení světelného
smogu.
• Budeme omezovat vznik odpadu pomocí environmentálně příznivého provozu radnice a organizací
či firem patřících pod město.
• Umožníme všem domácnostem třídit hlavní druhy odpadů - navýšíme počet nádob na tříděný odpad
(tak aby „nepřetékal“), umožníme snazší třídění i dalších druhů odpadu (např. bioodpad, kovy),
zajistíme možnost třídění odpadů i v centru města (a to nejen na kulturních akcích).
• Hospodaření v Chlumeckém lese přizpůsobíme zájmu zajištění rekreační funkce lesa, aby tento les
řádně plnil funkci rekreačního zázemí pro Mělník.
• Dáme přednost revitalizaci a novému využití nevyužívaných území (tzv. brownfieldů – např. bývalého
řepného placu Cukrovaru Mělník) před zastavováním volné krajiny.
• Zachováme v našem městě útulek pro zvířata v nouzi na pro něj vhodném místě.
• Na městských pozemcích nepovolíme pořádání cirkusů s divokými zvířaty a prověříme možnost toto
zakázat na celém území města Mělníka.

Podpora podnikání

• Budeme prosazovat podporu místních podnikatelů, živnostníků a farmářů a to zejména zkvalitněním
informovanosti místních subjektů, zlepšení m transparentnosti chodu mě sta a podporou nových
technologií a inovací.
• Podpoříme všechny efektivní způsoby spolupráce různých druhů škol a podnikatelské sféry.

Sociální služby, bydlení a boj proti sociálnímu vyloučení

• Vyvineme maximální úsilí, aby lidé mohli důstojně dožít ve svém, známém prostředí; tam, kde síly
rodiny nestačí, chceme je podpořit za spolupráce neziskových organizací a sociálních služeb.
• Jedinou cestou pro zvýšení dostupnosti bydlení je výstavba nových bytů či rodinných domů. Chceme
podpořit zejména výstavbu bytů vlastnických, družstevních a samozřejmě i zvážit možnost výstavby
obecních bytů.
• Dle nově zpracovaného územního plánu chceme vytipovat vhodná místa pro výstavbu výše
zmíněných typů rezidenčních staveb a případně v těchto lokalitách zrušit stavební uzávěry.
• Podpoříme nabídku služeb pro seniory, včetně volnočasových a komunitních aktivit.
• Chceme odstraňovat bariéry pohybu ve městě i veřejné dopravě.

pojné síly pro Mělník – volební program 2018-2022

Bezpečnost

• Budeme aktivně vystupovat proti extremismu a všem jeho projevům.
• Budeme prosazovat zachování soukromí. Bezpečnost zajistíme mimo jiné prostřednictvím navýšení
osobní přítomnosti městské policie, osobního kontaktu strážníků s občany, spíše než rozšiřováním
digitální technologie.
• Chceme podpořit komunitní povahu policejní práce a starost o svěřené okrsky.
• Zpřísníme regulaci hazardu a heren.

Školství a podpora rodin s dětmi

• Vzdělávací kapacity (mateřské a základní školy) budeme d louhodobě plánovat s ohledem na
demografický a sociální vývoj ve měst ě. N edopustíme, aby se pro děti nedostávala mí sta
v mateřských a základních školách.
• Podpoříme rozšíření nabídky pro předškolní děti – podporujeme vznik lesních školek a dalších
alternativních forem předškolního vzdělávání, dětských skupin a mikro jeslí.
• Chceme, aby mělnické školy dbaly na moderní vzdělávací metody a o jejich možnostech rodiče
informovaly skrze transparentní komunikaci.
• Podpoříme programy pro zlep šení environmentální osvěty , finanční gramotnosti a výuku práce
s novými technologiemi.
• Postavíme nová dětská hřiště a zlepšíme vybavenost těch stávajících.

Kultura a sport

• Budeme i nadále podporovat rozmanité kulturní a sportovní akce, či jiné projekty podporující kulturně
společenský život v našem městě, vždy však samozřejmě budeme brát ohled i na občany žijící
v dotčené lokalitě.
• Budeme aktivně komunikovat a spolupracovat s místními sportovními kluby a spolky, tak abychom
zajistili jejich funkčnost.
• Místním sportovním klubům a spolkům pomůžeme zprostředkovat podporu ze soukromých zdrojů.
• Zavedeme spravedlivou a transparentní grantovou podporu kultury a sportu.
• Hřiště ve veřejném vlastnictví by měla být zpřístupněna široké veřejnosti.
• Chceme mít na Mělníku kino a multifunkční kulturní sál, proto podpoříme jejich zřízení a provoz.Spojené sílý pro Mělník 2018-2022

PDF file: program_fin.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz