DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Vyhlasenie 2018 DP 2017 DHZ Lab

Vyhlasenie 2018 DP 2017 DHZ Lab
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/axMx

PDF file size:
109.55 kB


Keywords: Vyhlasenie 2018 DP 2017 DHZ Lab:
vyhlásenie
Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/xMx.pdf
Download: Vyhlasenie-2018…HZ_Lab.pdf

Date saved:
January 29, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF


» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Vyhlasenie-2018-DP-2017-DHZ_Lab.pdf:


VYHLÁSENIEo poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Záznamy daňového úradu

Strana 1
Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

V2Pv17_1

Rok
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
. .
- Dátum narodenia02vypĺňa sa, len ak ide
o daňovníka, ktorýnemá rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

04 - Meno03 - Priezvisko

07 -Súpisné/orientačné číslo

01 - Rodné číslo

I. ODDIEL -ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

FR SR

Uvádza sa

zdaňovacie

obdobie,

za ktoré sa

platí daň
Suma do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane,
Z ň, z ktorej sa vypočíta sumaaplatená da

do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane

1)12,

S , resp. 3%uma do výšky 2% zo1)
zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)13,
Na r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka,
znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň
na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie;
uvádza sa riadok 23 z potvrdenia o zaplatení dane,
ktoréjesúčasťoutohtovyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty
nadol,pričomtátosumanesmiebyťnižšiaako3eurá.
. .
- Dátum zaplatenia dane14Z 2ťou vyhlásenia.riadku 5 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčas
V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec

zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL -Ú ĽOVIDAJE O PRIJÍMATE

-IČO2)15

- Obchodné meno (názov)17

- Právna forma16

- Sídlo - Ulica18

- PSČ20- Obec21

-Súpisné/orientačné číslo19

Dátum..Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.Podpisdaňovníka
1)Podiel do výšky 3% zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba
vzdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č.406/2011 Z. z.
vzneníneskoršíchpredpisovpočasnajmenej40hodínapredložíotompísomnépotvrdenie,
ktoréjeprílohoutohtovyhlásenia.
2)IČOsazarovnávaspravaaakobsahujemenejako12čísiel,nepoužitépoliaostávajúprázdne.

05 -Titulpred menom/za priezviskom

11 - Telefónne číslo
súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele

podľa § 50 ods. 8 zákona(vyznačí sa x)

1 7
0 0 1 7 7 4 7 4 0 2 0 3O BýI A N S K E Z D R U Ž E N I E
D O B R O V ON Ý H A S IýS K Ý Z B O R O B C E L Á B

L Á B2 2 2

9 0 0 6 7L Á B


Vyhlasenie 2018 DP 2017 DHZ Lab

PDF file: Vyhlasenie-2018-DP-2017-DHZ_Lab.pdf

Vyhlásenie-ȀĀ㠀ⴀ䐀倀ⴂ܀ⴀ䐀䠀娀开䰀© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz