DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Koncepce rozvoje sportu BOCCIA 2019

Koncepce rozvoje sportu BOCCIA 2019
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ayXy

PDF file size:
572.35 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/yXy.pdf
Download: Koncepce rozvoj…A 2019.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Koncepce rozvoje sportu_BOCCIA 2019.pdf:


Koncepce rozvoje paralympijského sportu boccia pro rok 2019
Koncepci paralympijského sportu boccia tvoří 4 základní témy. Progresivně nastavené úrovně
pro hráče, trenéry a rozhodčí mají plánovanou strukturu a své cíle.
V dokumentu je popsáno nastavení jednotlivých úrovní, kterými si prochází sportovec – na
tréninkových jednotkách postupně rozvíjí své vrozené schopnosti, buduje své herní dovednosti
a naplňuje svůj herní potenciál. Transparentním procesem má každý hráč možnost prokázat
opravdový zájem o sport a postupně se probojovat až do reprezentace.
V koncepci je popsána také struktura a činnost skupiny národních rozhodčích sportu boccia. Sestaven je náborový kurz,
vzdělávací školení a stanoveny jsou zkoušky, které oddělují jednotlivé kvalifikační úrovně.
Koncepce dále nastavuje kvalifikační stupně pro trenéry sportu boccia, a to s cílem rovnocenné sportovní přípravy
hráčů v TJ/SK SH a se zaměřením na stoupající sportovní výkonnost hráčů SH.
Součástí koncepce paralympijského sportu BOCCIA je také soutěžní řád, který bude doplněn později.

Koncepce sportu boccia byla tvořena v souladu s pojmy v programu MŠMT – Sportování bez bariér 2019 a inspirací při
tvorbě koncepce sportu BOCCIA na národní úrovni byla koncepce sportu BOCCIA na mezinárodní úrovni.

1. CESTA HRÁČE
1.1 Jednotné nastavení úrovní pro hráče sportu BOCCIA sportujících v TJ/SK ČFSH
1.1.1 Nábor nových hráčů, motivace a postupné rozšiřování členské základny hráčů TJ/SK SH
1.1.2 Hráč rekreační úrovně (hráči účastnící se přátelských turnajů na klubové úrovni).
1.1.2.1 Práce s hráči rekreační úrovně.
1.1.2.3 Postup hráče rekreační úrovně do výkonnostní úrovně.

1.1.3 Hráč výkonnostní úrovně (hráči národní soutěže SH)
1.1.3.1 Práce s hráči výkonnostní úrovně.
1.1.3.2 Seznam hráčů výkonnostní úrovně.
1.1.3.3 Postup hráčů výkonnostní úrovně do týmu „talentovaní sportovci“.

1.1.4 Hráč zařazen do týmu „talentovaní sportovci“
1.1.4.1 Nominace hráče do týmu „talentovaní sportovci“.
1.1.4.2 Struktura, hlavní úkoly a kompetence členů týmu „talentovaní sportovci“.
1.1.4.3 Základní pravidla týmu „talentovaní sportovci“.
1.1.4.4 Obsah práce hráče zařazeného do týmu „talentovaní sportovci“.
1.1.4.5 Postup hráče z týmu „talentovaní sportovci“ do reprezentace.

1.1.5 Reprezentant
1.1.5.1 Zařazení hráče do reprezentačního týmu.
1.1.5.2 Podmínky pro zařazení sportovců do reprezentačních kádrů dle podmínek MŠMT 2019.
1.1.5.3 Struktura, hlavní úlohy a kompetence členů reprezentace.
1.1.5.4 Základní pravidla reprezentačního týmu.
1.1.5.5 Obsah práce a aktivit reprezentačního týmu ČR.
1.1.5.6 Účast na mezinárodních turnajích.
1.1.5.7 Financování reprezentanta.

Cíle:
▪ rovnocenná základní sportovní příprava sportovců v TJ/SK SH
▪ stoupající sportovní výkonnost hráčů SH
▪ stejné, rovné a transparentní podmínky jako motivace pro všechny hráče TJ/SK registrovaných u ČFSH
▪ transparentní proces všech činností týmu „talentovaní sportovci“ a reprezentace ČR

2. CESTA ROZHODČÍHO

2.1. Nastavení kvalifikačních stupňů pro rozhodčí paralympijského sportu BOCCIA na národní úrovni.
Cíle:
▪ rozšíření skupiny národních rozhodčích
▪ postupné prohlubování znalostí národních rozhodčích
▪ dobrá interakce se skupinou rozhodčích po celý rok 2019

3. CESTA TRENÉRA
3.1 Nastavení kvalifikačních stupňů pro trenéry paralympijského sportu BOCCIA na národní úrovni.
Cíle:
▪ rozšíření skupiny trenérů sportu boccia
▪ vzdělávání a prohlubování znalostí trenérů sportu boccia

▪ sjednocování trenérských metod
▪ sjednocení a progres kvality informací v rámci tréninkových jednotek

4. SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Bude doplněn později.

Progresivně nastavené úrovně cesty hráče, trenéra a rozhodčího a znázornění soutěží v koncepci národní úrovně:

Paralympijský sport BOCCIA

1. CESTA HRÁČE
Žádný sportovec se nestane profesionálem hned, v každém druhu sportu si zpravidla každý hráč musí projít několika
herními úrovněmi. I nejlepší sportovci světa byli na začátku své kariéry amatérskými sportovci a díky své usilovné práci,
disciplíně a často i sebezapření se dostali mezi nejlepší ve svém sportovním odvětví. Dosažení dlouhodobě dobré a
postupně se zvyšující stability sportovního výkonu souvisí s plánovaním postupného rozvoje herních dovedností v rámci
progresivně nastavené sportovní přípravy. Velmi podstatné je správné vedení hráče, zvyšování jeho motivace a radosti
ze sportovní činnosti.

1.1 Jednotné nastavení úrovní pro hráče sportu BOCCIA sportujících v TJ/SK České federace SH.

„Základními kameny“ sportovních svazů jsou tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (dále jen TJ/SK), v kterých se
odehrává důležitá část „cesty hráče“, od náboru a registrace, přes období rozvoje kondice a trénovanosti (hráč
rekreační a poté výkonnostní úrovně), až po případný vstup do týmu „talentovaní sportovci“ a reprezentace.
Jednotné nastavení hráčských úrovní a sjednocení práce trenérů a cvičitelů tak, aby činnost na kurtu byla
systematická, obsahově hodnotná a jednotná ve všech ve všech TJ/SK SH, nepochybně vede k rozvoji sportu. Tímto
přístupem dosáhneme rovnocenné základní přípravy sportovců. Všichni hráči by měli ideálně procházet postupně
nastavenými úrovněmi:

➢ hráč rekreační úrovně

➢ hráč výkonnostní úrovně
➢ hráč zařazen do týmu „talentovaní sportovci“

➢ reprezentant

1.1.1 Nábor nových hráčů, motivace a postupné rozšiřování členské základny hráčů TJ/SK SH.
Oslovování nových hráčů si řídí jednotlivé kluby registrované u ČFSH samostatně. Česká federace SH může zveřejnit
výzvu pro nábor nových hráčů do konkrétní TJ/SK prostřednictvím webových či facebookových stránek na základě
podnětu TJ/SK. Proces získávání nových hráčů má vždy motivační charakter a cílem je postupné rozšiřování členské
základny hráčů TJ/SK trénujících ve sportovních klubech registrovaných pod Českou federací Spastic Handicap.

Postupné budování pozitivního vztahu ke sportu:
Novým hráčům se věnují asistenti trenérů a boccia trenéři SH v TJ/SK a budují v nich ze začátku především nadšení,
radost a lásku ke sportu. Pro začínající hráče je dlouhodobě přístupná řada informací o novinkách v paralympijském
sportu boccia na webových a facebookových stránkách. Zprávy o trendech napříč všemi oblastmi sportu boccia
sledují týdně stovky fanoušků sportu boccia a tento způsob rozšiřování povědomí o sportu boccia se ukazuje jako
velmi účinný a motivační. Noví zájemci, kteří projeví zájem o sport kontaktem emailem či zprávou přes sociální síť
jsou o dění ve sportu informováni a směrováni na nejbližší TJ/SK SH.

Postup na úroveň hráč rekreační úrovně:
V případě, že se vedení hráče ve sportovním prostředí vyvíjí pozitivně a hráč začne trénovat v průměru 1x týdně,
trenér ho registruje do seznamu hráčů provozující sport na rekreační úrovni.

1.1.2 Hráč rekreační úrovně (hráči účastnící se přátelských turnajů na klubové úrovni).
1.1.2.1 Práce s hráči rekreační úrovně.
1.1.2.2 Postup hráče rekreační úrovně do výkonnostní úrovně.

Je-li hráč řádně registrován do TJ/SK, stává se hráčem provozujícím sport na rekreační úrovni a spadá do první
nastavené úrovně cesty hráče. Hráč se účastní organizovaných tréninků s ostatními minimálně 1x týdně v průběhu
kalendářního roku.

Dle programu MŠMT „Sportování bez bariér 2019“ (bod programu 10.5.1) je hráč „rekreační úrovně“
charakterizován:
▪ ZPS sportující minimálně 1x týdně v průběhu kalendářního roku, tedy provozuje sport na rekreační úrovni

1.1.2.1 Práce s hráči rekreační úrovně
Hráč rekreační úrovně se účastní organizovaných tréninků s ostatními. Trénink začínajících hráčů by měl mít
takovou organizaci, aby co největší jejich počet cvičil souběžně, a tím byly odstraněny prostoje způsobené
pasivním přihlížením. Toto je možné řešit rozdělením hráčů do několika menších skupin. Záměr trenérské práce
u hráčů rekreační úrovně je především postupné budování pozitivního vztahu ke sportu a podpora radosti a
nadšení ze sportovní činnosti. Oblíbit si bocciu jako hru a aktivizovat přirozené schopnosti mladého hráče k co
nejdokonalejšímu osvojení všech složek herní způsobilosti. Současně přispívat specifickými vlivy sportovního
prostředí k formování různých stránek jeho osobnosti – pohybové, citové, mravní, rozumové atd. Úkolem pro
každého trenéra/ cvičitele nového hráče je sportovní hře učit a naučit. K tomu, aby tyto podněty přinesly
očekávaný efekt, jsou nezbytně nutné určité materiální podmínky (tréninkové prostory, pomůcky) a organizační
schopnosti (čas pro systematickou a trpělivou práci). Z hlediska motivace je pro začínající hráče dlouhodobě
přístupná řada informací o novinkách ve sportu boccia ve všech oblastech na webových a facebookových
stránkách sportu boccia SH.

1.1.2.2 Postup hráče rekreační úrovně do výkonnostní úrovně
Hráč postupně zdokonaluje své herní dovednosti prostřednictvím progresivních tréninkových jednotek, na
kterých čelí adekvátním (a stále vyšším) sportovním výzvám. Hráč postupně rozvíjí svou herní dovednost a tím
zvyšuje vlastní herní výkonnost. Pokud zvýší počet svých tréninků na 2 tréninkové jednotky týdně v průběhu
kalendářního roku, stává se hráčem výkonnostní úrovně.

Postupový klíč pro zařazení hráče „rekreační úrovně“ přecházejícího na úroveň „hráč provozující výkonnostní
sport“ do národní soutěže SH:

Během roku 2018 trenér/cvičitel TJ/SK zaznamenává do jednoduché tabulky „Přehled sportovních aktivit hráče
rekreační úrovně 2018“ pravidelně počet tréninkových jednotek, které s hráčem rekreační úrovně absolvoval,
počet získaných bodů v dovednostních testech a umístění na soutěžích, kterých se hráč účastnil v roce 2018.
Tímto vede přehled sportovních aktivit hráče pro rok 2018.
Ve čtvrtém kvartálu roku 2018 pošle trenér/cvičitel TJ/SK vyplněnou tabulku vedoucí RTB a na základě tohoto
písemného výstupu bude hráč zařazen do Národní soutěže SH pro rok 2019.

Písemný výstup, na jehož základě bude hráč zařazen do NS SH:

Přehled sportovních aktivit hráče rekreační úrovně za rok 2018:
jméno, soutěžní třída:
trenér, TJ/SK:
Měsíc Počet tréninků Počet bodů v 9.bodovém

testu – 1x za období

Soutěže, kterých se hráč

účastnil a umístění

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC
Zhodnocení hráče trenérem/ cvičitelem SH:

1.1.3 Hráč výkonnostní úrovně (hráči národní soutěže SH).
1.1.3.1 Práce s hráči výkonnostní úrovně.
1.1.3.2 Seznam hráčů výkonnostní úrovně.
1.1.3.3 Postup hráčů výkonnostní úrovně do týmu „talentovaní sportovci“.

Charakteristika hráče provozující výkonnostní sport dle programu MŠMT „Sportování bez bariér 2019“ (bod programu
10.5.1.):

• ZPS provozující výkonnostní sport, tzn. sportující minimálně 2x týdně v průběhu kalendářního roku, a navíc se
pravidelně účastnící sportovních soutěží. Soutěž musí být organizovaná SK/TJ, sportovním svazem nebo
zastřešující organizací, minimálně republikové úrovně a oficiální, tedy součástí termínového kalendáře
střešní organizace. Požadavek na pravidelnou účast na soutěži je stanoven minimem čtyř turnajů/závodů u
individuálních sportů a minimálně čtyřmi soutěžními zápasy u kolektivních sportů v rámci posledních 12
měsíců ke dni podání žádosti.

1.1.3.1 Práce s hráči výkonnostní úrovně

Hráč se účastní organizovaných tréninků s ostatními a plánovaných soutěží. Tréninkové jednotky pro pokročilé
hráče jsou systematické a obsahově hodnotné, ale i trochu zábavné, aby sportovní činnost zaujímala stále hráčovu
pozornost. S hráči výkonnostní úrovně je převážně stále pracováno ve skupinách. Rozdělení do skupin má v základu
motivační charakter. V této fázi je důležitá průběžná kontrola činnosti (fyzická přítomnost trenéra na tréninku), aby
byly odstraňovány eventuální chyby a aby hra korespondovala s herními pravidly. Hráč postupně zdokonaluje své
herní dovednosti a na trénincích čelí adekvátním (a stále vyšším) sportovním výzvám. Naplňuje tak svůj herní
potenciál a postupně zvyšuje svoji herní výkonnost. Tréninkový dril a nácvik jednoduchých herních úkonů trenér
hráči předepíše do tréninkového plánu. Hráč si v průběhu tréninkové jednotky prochází intenzivní částí, v širším
kontextu se učí disciplíně a trpělivosti a rozvíjí svůj herní potenciál. Na plánovaných soutěžích se hráči učí „jak
soutěžit“ a zpracovávat své dojmy z prvních vítězství i procházet sportovními nezdary. Nastaveným tréninkovým
programem v této fázi se hráči tvarují, program sportovního tréninku hráčů na střední úrovni má přípravný
charakter pro dosažení následné sportovní výkonnosti a trénink v této fázi vytváří základ následují herní stupně.

1.1.3.2 Seznam hráčů výkonnostní úrovně – hráči národní soutěže SH

Seznam hráčů výkonnostní úrovně bude vytvořen po posledním kole Národní soutěže SH.

1.1.3.3 Postup hráčů výkonnostní úrovně do týmu „talentovaní sportovci“

Nominace do týmu „talentovaní sportovci“ je vytvořena na základě sportovních výkonů hráčů a pozici v národním
žebříčku. Hráči jsou písemně navrženi vedoucí RTB.

Souhlas se zařazením do týmu „talentovaní sportovci“ stvrzuje hráč podpisem příslušného dokumentu. Každý hráč
má také právo nominaci do týmu „talentovaní hráči“ odmítnout. Dokument „Souhlas se zařazením hráče do týmu
talentovaní sportovci“ podepisuje také hráčův sportovní a/nebo osobní asistent, klubový trenér a statutární
zástupce TJ/SK.

1.1.4 Hráč zařazen do týmu „talentovaní sportovci“
1.1.4.1 Nominace hráče do týmu „talentovaní sportovci“.
1.1.4.2 Struktura, hlavní úkoly a kompetence členů týmu „talentovaní sportovci“.
1.1.4.3 Základní pravidla týmu „talentovaní sportovci“.
1.1.4.4 Obsah práce hráče zařazeného do týmu „talentovaní sportovci“.
1.1.4.5 Postup hráče z týmu „talentovaní sportovci“ do reprezentace.

1.1.4.1 Nominace hráče do týmu „talentovaní sportovci“

Nominace do skupiny „talentovaní sportovci“ je vytvořena na základě sportovních výkonů hráčů a pozici
v národním žebříčku. Hráči jsou písemně navrženi vedoucí RTB. Návrh pro rok 2019 byl představen zástupcům TJ/SK
na společné schůzce 12.11.2018 a písemně rozeslán 14.11.2018 hráčům a TJ/SK SH.

Souhlas se zařazením do týmu „talentovaní sportovci“ stvrzuje hráč podpisem příslušného dokumentu. Každý hráč
má také právo nominaci do týmu „talentovaní hráči“ odmítnout. Dokument „Souhlas se zařazením hráče do týmu
talentovaní sportovci“ podepisuje také hráčův sportovní a/nebo osobní asistent, klubový trenér a statutární
zástupce TJ/SK.

1.1.4.2 Struktura, hlavní úkoly a kompetence členů týmu „talentovaní sportovci“

Hráč
Povinnosti hráče zařazeného do týmu „talentovaní sportovci“:

1. odehrát s plným nasazením všechny zápasy národní soutěže SH 2019;
2. účastnit se společně se svým sportovním asistentem všech sportovních soustředění, na která je pozván;
3. trénovat v průměru minimálně 5 hodin každý kalendářní týden v průběhu roku;
4. posílat včas řádně vyplněné tréninkové deníky vedoucí RTB
5. účastnit se akcí, která jsou plánována v rámci činnosti týmu „talentovaní sportovci“

Trenér
Klubový trenér hráče zařazeného v týmu „talentovaní sportovci“ spolupracuje s vedoucí RTB, a to v průběhu celého
kalendářního roku. Intenzita spolupráce je individuální, dle potřeby hráče. Během přípravy před mezinárodním
závodem, na který je hráč nominován, klubový trenér vždy dohlíží na plnění tohoto procesu a hráče v něm
podporuje.

Aktivitám trenéra nejsou kladeny meze, trenér se může aktivně podílet na obsahu příprav k mezinárodním
soutěžím a dávat podněty k činnostem. Rozvoji znalostí a konzultacím se také meze nekladou.

Trenér rozumí nastaveným procesům v přípravě a koriguje pracovní i osobní hodnoty během tréninků tak, aby
činnost byla objektivní a vytvořila hráčům prostředí pro komplexní rozvoj ve sportovní oblasti.

Sportovní asistent
Sportovní asistent je stejně jako hráč zařazen do týmu „talentovaní sportovci“ a spolupracuje s vedoucí RTB v rámci
sportovní přípravy. Sportovní asistent je součástí uceleného finálního sportovního výkonu a je nejbližším
„partnerem“ sportovce během soutěže. Zaregistruje-li, že je hráč v průběhu přípravy v nepohodě, informovuje
klubového trenéra, popřípadě vedoucí RTB SH. Sportovní asistent hráče doprovází na sportovní akce (soutěže a
soustředění) v rámci kalendáře pro reprezentaci a tým „talentovaní sportovci“.

Osobní asistent

Pokud hráč není v soutěžní třídě, ve které potřebuje sportovního asistenta, nahlásí jméno osobního asistenta, který
ho bude doprovázet na sportovních akcích (soutěžích, soustředěních) v rámci kalendáře pro reprezentaci SH a tým
„talentovaní sportovci“. Osobní asistent má v týmu „sledovaní hráči SH“ úlohu přímé péče o sportovce.

Vedoucí RTB SH

Zastřešuje aktivity reprezentačního týmu a týmu „talentovaní sportovci“, činí rozhodnutí o výběru hráčů na
jednotlivé mezinárodní soutěže BISFed v roce 2019. Je k dispozici při řešení jakýchkoliv potíží. Nastavuje programy
soustředění, připravuje informační agendu k soutěžím, po soutěži zhodnocuje práci členů týmu a výkon týmu jako
celku.

Koordinátor TJ/SK RTB SH

Má na starosti podporu aktivní činnosti reprezentantů a hráčů zařazených do týmu „talentovaní sportovci“, trenérů
a asistentů v TJ/SK (s důrazem na vytváření přiměřených podmínek pro úspěšné a vyrovnané výkony reprezentantů
a hráčů zařazených v týmu „talentovaní sportovci“ na národní soutěži SH 2019). Spoluvytváří koncepci přehledného
propojení klubové a reprezentační činnosti, aktivně se podílí na řešení vzniklých situací.

Každý člen týmu „talentovaní sportovci“ je členem České federace SH.

1.1.4.3 Základní pravidla týmu „talentovaní sportovci“

fair-play jednání, otevřená komunikace, konzultace týmových záležitostí;

všichni přispívají svým jednáním k dobré atmosféře v týmu;

vzájemný respekt mezi členy týmu;

týmové vnímání hlavního cíle;

Jen na základě spolupráce a spokojenosti všech zainteresovaných může tým vykázat ten nejlepší sportovní
výsledek.

1.1.4.4 Činnost a aktivity hráče zařazeného do týmu „talentovaní sportovci“

Obsah práce hráče zařazeného do týmu „talentovaní sportovci“ se stále rozšiřuje. Přechod do vyšší intenzity by měl
být plynulý a aktivity nastavené v týmu „talentovaní sportovci“ by měli postupně navazovat na nastavený program
trenéra/cvičitele TJ/SK, ze které/ho hráč pochází. V týmu „talentovaní sportovci“ si hráč zvyká na nastavení režimu,
v jakém funguje reprezentační tým. Výsledky a postupný rozvoj hráčů v týmu „talentovaní sportovci“ jsou
zaznamenávány v tréninkových denících. V přípravě hráčů je kladen důraz na komplexnost rozvoje jejich herních
dovedností v technické, taktické, fyzické a psychické oblasti a v oblasti životního stylu. Hráč zařazený zdokonaluje
a rozvíjí svoje herní dovednosti a osvojuje si dobré návyky ve všech oblastech, jejichž spojení vede ke stabilitě
kvalitního sportovního výkonu.

Účast hráčů na mezinárodních turnajích se plánuje v dostatečném předstihu, a to z důvodu dostatku času na herní
přípravu a financování. Hráči týmu „talentovaní sportovci“ jsou pro rok 2019 předběžně navrženi vedoucí RTB na
konkrétní mezinárodní turnaje, které jsou součástí oficiálního kalendáře příslušné sportovní mezinárodní autority.
Návrh pro rok 2019 byl představen zástupcům TJ/SK na společné schůzce 12.11.2018 a písemně rozeslán 14.11.2018
i všem hráčům.

V případě, že hráč týmu „talentovaní sportovci“ průběžně dodržuje nejméně 5 měsíců před konkrétním
mezinárodním turnajem všechny nastavené podmínky týmu, je hráčova účast na mezinárodním turnaji potvrzena
písemnou nominací. V případě, že je v soutěžní třídě více sportovců, kteří plní průběžně a dlouhodobě své
povinnosti rozhoduje aktuální pozice hráče v národním žebříčku. Po přijmutí písemné nominace dochází k podpisu
reprezentační smlouvy. Tímto je hráč oficiálně zařazen do reprezentace a platí pro něj podmínky pro reprezentanty.

1.1.4.5 Postup hráče z týmu „talentovaní sportovci“ do reprezentace

Pro korektní zařazení do reprezentace:

▪ hráč podepsal Smlouvu s reprezentantem
▪ hráč podepsal závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu (příloha č.1 smlouvy)
▪ hráč vyplnil informační list (příloha č.2 smlouvy)
▪ hráč podepsal pravidla k uzavírání sponzorských smluv

1.1.5 Reprezentant
1.1.5.1 Zařazení hráče do reprezentačního týmu.
1.1.5.2 Podmínky pro zařazení sportovců do reprezentačních kádrů dle podmínek MŠMT 2019.
1.1.5.3 Struktura, hlavní úlohy a kompetence členů reprezentace.
1.1.5.4 Základní pravidla reprezentačního týmu.
1.1.5.5 Obsah práce a aktivit reprezentačního týmu ČR.
1.1.5.6 Účast na mezinárodních turnajích.
1.1.5.7 Financování reprezentanta.

1.1.5.1 Zařazení hráče do reprezentačního týmu

Pro korektní zařazení do reprezentace:

▪ hráč podepsal Smlouvu s reprezentantem
▪ hráč podepsal závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu (příloha č.1 smlouvy)
▪ hráč vyplnil informační list (příloha č.2 smlouvy)
▪ hráč podepsal pravidla k uzavírání sponzorských smluv

1.1.5.2 Podmínky pro zařazení sportovců do reprezentačních kádrů dle podmínek MŠMT 2019

Dle programu MŠMT Sportování bez bariér 2019 – Výzva č.1 - SPORTOVNÍ REPREZENTACE ZPS je provedeno
zařazení hráče do kategorie A/B/C dle následujících kritérií:

Reprezentace A - jednotlivci:
Reprezentanti splňující následující podmínky:
a) v roce 2017 nebo v roce 2018 se umístili v 1. polovině startovacího pole maximálně do 6. místa na PH, DH, GG a MS
při minimálním počtu 6 závodníků alespoň z 5 států;
b) ve sportovních disciplínách, které jsou shodně pro mentálně postižené sportovce na programu PH a zároveň GG, je
směrodatný pouze výsledek z PH nebo MS;
c) za poslední dva kalendářní roky se aktivně zúčastnili v každém jednotlivém roce minimálně čtyř oficiálních soutěží,
z čehož alespoň dvě byly minimálně na evropské úrovni a dvě soutěže alespoň na republikové úrovni, soutěže byly
součástí oficiálního kalendáře národní nebo mezinárodní sportovní autority;
d) všechny podmínky uvedené v bodech a) až c) platí současně pro jednu sportovní disciplínu a klasifikační skupinu
dle zdravotního postižení.

Reprezentace B - jednotlivci:
Reprezentanti splňující následující podmínky:
a) nesplňují kritéria stanovená pro Reprezentaci A
b) v roce 2015, 2016, 2017, 2018 se umístili v 1. polovině startovacího pole maximálně do 8. místa na PH, DH,
GG, MS, ME a dalších soutěžích světové nebo evropské úrovně a za účasti alespoň 6 závodníků alespoň z 5
států ve sportovní disciplíně pro jednu klasifikační skupinu dle zdravotního postižení;
c) nezapočítává se celkové umístění SP, ranking závodníků apod.;
d) za poslední dva kalendářní roky se aktivně zúčastnili v každém jednotlivém roce minimálně čtyř oficiálních
soutěží, z čehož alespoň dvě byly alespoň na evropské úrovni a dvě na republikové úrovni, soutěže byly
součástí oficiálního kalendáře národní nebo mezinárodní sportovní autority;
e) všechny podmínky uvedené v bodech a) až d) platí současně.

Podmínky MŠMT pro zařazení do reprezentace B splňuje:

Adam Peška, soutěžní třída BC3
Ivana Pešková, sportovní asistentka Adama Pešky

Reprezentace C – jednotlivci:
Reprezentanti splňující následující podmínky:
a) nesplňují kritéria stanovená pro Reprezentaci A nebo Reprezentaci B;
b) v roce 2015, 2016, 2017, 2018 se umístili maximálně do 3. místa v soutěžích světové nebo evropské úrovně,
kdy toto umístění není na posledním místě ve sportovní disciplíně pro jednu klasifikační skupinu dle

zdravotního postižení;
c) nezapočítává se celkové umístění SP, ranking závodníků apod.;
d) za poslední dva kalendářní roky se aktivně zúčastnili v každém kalendářním roce minimálně čtyř oficiálních
soutěží, z čehož alespoň jedna soutěž byla minimálně na evropské úrovni a tři alespoň na republikové úrovni,
tedy soutěže byly součástí oficiálního kalendáře národní nebo mezinárodní autority.

Reprezentace D:
Reprezentanti - týmy v kolektivních sportech, kteří se:
- v letech 2017 a 2018 účastnily minimálně evropských soutěží (liga, turnaje, kvalifikace apod.).

1.1.5.3 Struktura, hlavní úlohy a kompetence členů reprezentace

Hráč

Povinnosti reprezentanta:

1. odehrát s plným nasazením všechny zápasy národní soutěže SH 2019;
2. odehrát následně BISFed mezinárodní turnaje;
3. účastnit se společně se svým sportovním asistentem všech sportovních soustředění, na která je pozván;
4. trénovat v průměru minimálně 5 hodin každý kalendářní týden v průběhu roku;
5. odpovědně se připravovat na soutěže uvedené v dlouhodobém plánu co nejefektivněji a komplexně v souladu

s písemnou tréninkovou přípravou
6. posílat včas řádně vyplněné tréninkové deníky vedoucí RTB
7. účastnit se akcí, která jsou plánována v rámci činnosti reprezentačního týmu

Trenér
Klubový trenér reprezentanta spolupracuje s vedoucí RTB, a to v průběhu celého kalendářního roku. Intenzita
spolupráce je individuální, dle potřeby hráče. Během přípravy před mezinárodním závodem, na který je hráč
nominován, klubový trenér vždy dohlíží na plnění tohoto procesu a hráče v něm podporuje.

Aktivitám trenéra nejsou kladeny meze, trenér se může aktivně podílet na obsahu příprav k mezinárodním
soutěžím a dávat podněty k činnostem. Rozvoji znalostí a konzultacím se také meze nekladou. Trenér rozumí
nastaveným procesům v přípravě a koriguje pracovní i osobní hodnoty během tréninků tak, aby činnost byla
objektivní a vytvořila hráčům prostředí pro komplexní rozvoj ve sportovní oblasti.

Sportovní asistent
Sportovní asistent je stejně jako reprezentant zařazen do reprezentačního týmu a spolupracuje s vedoucí RTB
v rámci sportovní přípravy. Sportovní asistent hráče doprovází na sportovní akce (soutěže a soustředění) v rámci
kalendáře pro reprezentaci a tým „talentovaní sportovci“. Sportovní asistent je součástí uceleného finálního
sportovního výkonu a je nejbližším „partnerem“ sportovce během soutěže. Zaregistruje-li, že je hráč v průběhu
přípravy v nepohodě, informovuje klubového trenéra, popřípadě vedoucí RTB SH.

Osobní asistent
Pokud hráč není v soutěžní třídě, ve které potřebuje sportovního asistenta, nahlásí jméno osobního asistenta, který
ho bude doprovázet na sportovních akcích (soutěžích, soustředěních) v rámci kalendáře pro reprezentaci SH a tým
„talentovaní sportovci“. Osobní asistent má v reprezentačním týmu primárně úlohu přímé péče o sportovce.Koncepce rozvoje sportu BOCCIA 2019

PDF file: Koncepce rozvoje sportu_BOCCIA 2019.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz