DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

OS 01 Prepravný poriadok AT Dca nakladna

OS 01  Prepravný poriadok AT Dca  nakladna
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/azJz

PDF file size:
675.88 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/zJz.pdf
Download: OS 01 - Preprav…kladna.pdf

Date saved:
March 27, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document OS 01 - Prepravný poriadok AT Dca - nakladna.pdf:


Organizačná smernica

- Prepravný poriadok cestnej

nákladnej dopravy -

Vydanie č.: 1

Dátum: 23.1.2015

Strana 1 z 10

OS - 01

Tento dokument je riadený v elektronickej forme, nesmie sa kopírovať, v prípade potreby sa môže tlačiť priamo
z PC, vytlačená verzia je platná do: 5. 2. 2015

PREPRAVNÝ PORIADOK

CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY
vydaný podľa §4 zákona č. 56/2012 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave

Organizačná smernica č. OS – 01
- Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy - Strana 2 z 10

Obsah
1 SKRATKY ........................................................................................................................................... 3
2 ÚVODNÉ USTANOVENIA ........................................................................................................... 3
3 ROZSAH NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY ........................................................................... 3
4 VYMEDZENIE PODMIENOK NA UZAVRETIE ZMLUVY O PREPRAVE NÁKLADU ........ 4
5 POSTAVENIE OBJEDNÁVATEĽA PREPRAVY ........................................................................ 5
6 VYMEDZENIE PREDNOSTNE PREPRAVOVANÉHO NÁKLADU ......................................... 6
7 VYMEDZENIE VECÍ VYLÚČENÝCH Z DOPRAVY ................................................................. 6
8 ÚPRAVA VZŤAHU ZAMESTNANCOV OBJEDNÁVATEĽA A ČLENOV OSÁDKY
VOZIDLA DOPRAVCU ................................................................................................................ 7
9 PODMIENKY ZMENY ZMLUVY A ODSTÚPENIA OD ZMLUVY ......................................... 7
10 PRAVIDLÁ BALENIA, OZNAČOVANIA A NAKLADANIA S TOVAROM ........................... 8
11 VECI TÝKAJÚCE SA PREPRAVNÝCH LISTÍN ........................................................................ 9
12 POSTUP OSÁDKY NÁKLADNÉHO AUTA V PRÍPADE DOPRAVNEJ NEHODY,
POŽIARU, POŠKODENIA NÁKLADU ALEBO INEJ MIMORIADNEJ UDALOSTI POČAS
PREPRAVY .................................................................................................................................... 9
13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA .................................................................................................. 10
14 ROZDEĽOVNÍK ............................................................................................................................. 10

Organizačná smernica č. OS – 01
- Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy - Strana 3 z 10

1 SKRATKY

MK – manažér kvality

VD – vedúci dopravy
SDSK - správca dokumentácie systému kvality

2 ÚVODNÉ USTANOVENIA
2.1 Spoločnosť AT Dca, s.r.o. (ďalej iba dopravca) podnikajúci v cestnej doprave vydáva
podľa §4 zákona č. 56/2012 Z. z. a vyhlášky MDPT SR č.363/1996 Zb. tento prepravný
poriadok pre nákladnú cestnú dopravu.
2.2 Tento prepravný poriadok obsahuje všetky podmienky dopravcu potrebné na uzavretie
zmluvy o preprave nákladu a jej obsah v zmysle § 610 a nasl. Obchodného zákona.
2.3 Prepravný poriadok v jednotlivých článkoch a odsekoch obsahuje ustanovenia
predpisov o cestnej doprave vzťahujúce sa na nákladnú cestnú dopravu, ustanovenia
Občianskeho zákonníka o zmluve o preprave nákladu a ustanovenia Obchodného
zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch a o zmluve o preprave vecí.
2.4 Prepravný poriadok neupravuje ceny a cenové podmienky.
2.5 Dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku a
podľa medzinárodne platných dohôd, dohovorov a ich dodatkov a úprav týkajúcich sa
dopravy, konkrétne:
 Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave CMR, jeho

dodatky;
 Európska dohoda pre prácu osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave AETR.

3 ROZSAH NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY
3.1 Nákladná cestná doprava je preprava vecí a zásielok, ktorú dopravca vykonáva na
základe zmluvy o preprave vecí (tovaru), objednávky na prepravu, prípadne inej
zmluvy, podľa prepravného poriadku a tarify.
3.2 Nákladnú cestnú dopravu možno vykonávať iba vozidlami, ktoré sú určené, vyrobené a
schválené na prepravu vecí, podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov.
3.3 Pod pojmom vozidlá, sa myslia motorové vozidlá, návesové súpravy, prívesy a návesy
na vlastnom podvozku.
3.4 Medzinárodná cestná nákladná doprava je preprava zásielok, pri ktorej miesto prevzatia
zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ležia v dvoch rôznych štátoch.
Vnútroštátna cestná nákladná doprava je preprava zásielok, pri ktorej miesto prevzatia
zásielky a predpokladané miesto jej dodania, leží v tom istom štáte a zároveň v štáte
sídla spoločnosti, ktorá vozidlo vlastní.
3.5 Dopravca podľa charakteru prepráv prepravuje:

a. celokamiónové - vozové zásielky,

b. kusové zásielky,
c. prikládky.
3.6 Za vozovú zásielku sa pre účely tohto prepravného poriadku považuje náklad a
sprievodné doklady k nákladu prepravovaného jednému odberateľovi, jednému
prijímateľovi, jednou jazdou bez ohľadu na váhu, druh nákladu a počtu miest nakládky
a vykládky nákladu.

Organizačná smernica č. OS – 01
- Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy - Strana 4 z 10

3.7 Za prikládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami, pre
druhého alebo ďalšieho prepravcu.
3.8 Dopravca má právo prikládky ďalších nákladov pre druhých a ďalších prepravcov,
pokiaľ mu to dovoľuje ložný priestor a užitočná hmotnosť vozidla. Dopravca má právo
rozhodovať o počte, objeme a hmotnosti prikládok. Toto právo nemožno dopravcovi
odobrať.
3.9 Zásielky, na ktoré sa nevzťahujú odseky 6-8, sa považujú za kusové.

4 VYMEDZENIE PODMIENOK NA UZAVRETIE ZMLUVY O

PREPRAVE NÁKLADU
4.1 Zmluvou o preprave vecí sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví zásielku z
určitého miesta do určitého iného miesta a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
4.2 K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza okamžikom potvrdenia objednávky prepravcu
dopravcom. Objednávka je záväzná pre prepravcu, aj keď je dohodnutá telefonicky a
potvrdená dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu,
dopravca má nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku, minimálne však vzniká
nárok na storno poplatok. Storno poplatok v sume 200€, ak bola preprava stornovaná 1
pracovný deň (24 hodín) pred plánovaným pristavením vozidla na nakládku, ak bola
objednávka stornovaná v deň nakládky, storno poplatok je 250€. Pokiaľ je objednávka
stornovaná až po pristavení vozidla na nakládku, storno poplatok činí 300€, maximálne
však v cene prepravného.
4.3 Objednávku prepravy možno urobiť písomne (faxom, e-mailom) ústne (osobne,
telefonicky). Pri ústnej a telefonickej objednávke je objednávateľ povinný bez vyzvania
dopravcu potvrdiť objednávku aj písomne. Pri sporoch platia záznamy dopravcu, pokiaľ
objednávateľ nedokáže opak.
4.4 Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na jej vykonanie a na
vyúčtovanie prepravného, najmä:
a. identifikačné údaje objednávateľa (meno, adresa, kontaktné údaje);
b. presný a plný názov bankového spojenia, názov a číslo účtu;
c. vyčerpávajúci názov a adresa odosielateľa, meno zodpovednej osoby a kontakt na ňu;
d. druh zásielky, jej obsah, balenie, príp. osobitné podmienky pre jej ložné
manipulovanie a zaistenie, charakter veci;
e. počet kusov zásielky, celková hmotnosť, rozmery;

f. miesto a čas nakládky;

g. miesto a čas preclenia, vyclenia;
h. vyžadované trasovanie prepravy, príp. určenie hraničných priechodov;
i. dodacia lehota, miesto a čas vykládky;
j. prepravné - dohodnutá cena za prepravu;
k. splatnosť faktúry. Ak nie je v objednávke určená, splatnosť určí dopravca a to
spravidla 30 dní.
4.5 Dopravca písomne potvrdí prijatie objednávky na žiadosť objednávateľa .

Organizačná smernica č. OS – 01
- Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy - Strana 5 z 10

4.6 Dopravca je povinný prepravu zásielky vykonať do miesta určenia s odbornou
starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach
začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky.
4.7 Ak je dopravcovi známa zásielka, je povinný mu doručiť zásielku, alebo ak má podľa
zmluvy príjemca v mieste určenia zásielku vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie
prepravy.
4.8 Dopravca môže splniť svoj záväzok pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom,
akoby prepravu uskutočňoval sám.
4.9 V zmysle Dohovoru CMR je dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy nákladný list
CMR. Ak nákladný list chýba, ak má nedostatky, alebo ak sa stratil, nie je tým
existencia alebo platnosť prepravnej zmluvy dotknutá, a vzťahujú sa na ňu aj ďalšie
ustanovenia tohto dohovoru.
4.10 Nákladný list sa vystavuje v troch pôvodných vyhotoveniach podpísaných aspoň
dopravcom. Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy
alebo samostatné druhy zásielky, má dopravca právo žiadať, o vystavenie toľkých
nákladných listov, koľko vozidiel má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných
častí sa má nakladať.

5 POSTAVENIE OBJEDNÁVATEĽA PREPRAVY
5.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť a skontrolovať pred začatím prepravy všetky
potrebné úkony u odosielateľa zásielky, a to najmä :
 kompletnosť a úplnosť zápisov v nákladnom liste;
 či sa nejedná o veci vylúčené z prepravy;
 správne a bezpečné balenie zásielky a jej označenie;
 možnosť preskúmania zásielky pred nakládkou dopravcom;
 podmienky na zistenie hmotnosti zásielky;
 zásielka nesmie byť ťažšia ako deklarovaná hmotnosť v nákladnom liste;
 hmotnosť zásielky musí byť uvedená v nákladnom liste;

 dodržanie času odberu zásielky;
 podmienky na nakladanie zásielky na vozidlo.
5.2 Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných dokladov a
osobitných listín, za ich včasné odovzdanie dopravcovi (najneskôr pri odovzdaní
zásielky na prepravu) a za škody spôsobené dopravcovi nesplnením týchto povinností.
5.3 Pri nebezpečenstve zámeny jednotlivých kusov zásielky je odosielateľ povinný tieto
riadne označiť.
5.4 Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa počas nakládky, prepravy a vykládky s ňou
zaobchádzalo určitým spôsobom, odosielateľ je povinný označiť každý kus
manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa STN.
5.5 Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť názvom a adresou prijímateľa.
5.6 Odosielateľ je oprávnený požadovať od dopravcu písomné potvrdenie prevzatia
zásielky. Dopravca však potvrdzuje prevzatie zásielky len v miere objektívne
merateľnej pri nakládke, podľa stavu balenia zásielky.

Organizačná smernica č. OS – 01
- Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy - Strana 6 z 10

5.7 Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené osobám na prevádzkových
prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky
výdavky vzniknuvšie z tohto dôvodu, iba ak chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa
v čase prevzatia zásielky a dopravca nemal k tomu výhrady.
5.8 Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícií
doklady potrebné na colné a na ďalšie úradné konanie vykonávané pred vydaním
zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.
5.9 Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce.
Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za všetky škody vzniknuté z dôvodu nedodania
dokladov alebo potrebných informácií alebo doklady a informácie sú neúplné alebo
nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený dopravcom.
5.10 Odosielateľ je oprávnený disponovať zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu
zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydania zásielky inému príjemcovi,
než ktorý bol uvedený v nákladnom liste. Toto práva zaniká, len čo sa druhá kópia
nákladného listu odovzdá príjemcovi, alebo len čo si príjemca uplatní právo na vydanie
zásielky.
5.11 Ak po dojednaní prepravnej zmluvy odpadne potreba prepravy objednávateľ je povinný
oznámiť to bez meškania dopravcovi.
5.12 Dopravcovi pre neuskutočnenej preprave z dôvodu na strane odosielateľa, patrí náhrada
rovnajúca sa podielu z dohodnutej ceny za neuskutočnenú prepravu, ku počtu dní
potrebných na vykonanie prepravy, kedy sa uskutočnila.
5.13 Od zmluvy môže objednávateľ odstúpiť ak sa vozidlo dopravcu, bez predchádzajúcej
dohody nepristavilo do 48 hodín pracovných dní od dojednaného času.

6 VYMEDZENIE PREDNOSTNE PREPRAVOVANÉHO NÁKLADU
6.1 Dopravca vzhľadom na štruktúru technickej základne – vozového parku prednostne
prepravuje tieto zásielky naložené:

 tovar uložený na paletách;
 tovar nakladaný na vozidlá zboku a zozadu.
6.2 Dopravca uprednostňuje pri zabezpečení prepravných potrieb prepravcov na základe
osobitných zmlúv. Dopravca môže uprednostni hlavne potreby najväčších svojich
objednávateľov.
6.3 Dopravca v osobitných prípadoch verejného záujmu môže zmluvne uprednostniť a
stanoviť okruh prepravcov s prednosťou na prepravu.

7 VYMEDZENIE VECÍ VYLÚČENÝCH Z DOPRAVY
7.1 Dopravca má právo vylúčiť z prepravy veci, ktoré podľa osobitných predpisov vyžadujú
zvláštne a osobitné zabezpečenie ich prepravy a za okamžitých podmienok a stavu
technickej základne, vozového parku a personálu dopravca tieto osobitné podmienky
nemôže zabezpečiť.
7.2 Z dôvodu technickej základne a špecializácie dopravcu sú z prepravy vylúčené veci:
 nebezpečné látky, pokiaľ na ich prepravu nie je dopravca vybavený;
 dreva – guľatiny, nebezpečné odpady, živé zvieratá, nadrozmerné prepravy.

Organizačná smernica č. OS – 01
- Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy - Strana 7 z 10

8 ÚPRAVA VZŤAHU ZAMESTNANCOV OBJEDNÁVATEĽA A

ČLENOV OSÁDKY VOZIDLA DOPRAVCU
8.1 Vo veciach prepravy zásielok v nákladnej cestnej doprave, dopravca jedná priamo,
alebo prostredníctvom svojich zástupcov, pracovníkov a iných osôb v rozsahu ich
splnomocnenia.
8.2 Pri plnení prepravných úloh zastupuje dopravcu u odosielateľa, prijímateľa, pri styku s
ich zamestnancami, vodič vozidla povereného vykonávaním objednanej prepravy, ktorý
je zároveň v pracovnom vzťahu s dopravcom.
8.3 Vodič je oprávnený v rozsahu jeho pracovných úloh:
a. dávať pokyny zamestnancom odosielateľa z hľadiska spôsobu, zaistenia a uloženia
zásielky na vozidlo a z dôvodu bezpečnej prepravy;
b. vykonať prehliadku zásielky, jej obalu, označenia a stavu zabezpečenia;
c. žiadať váženie zásielky s vydaním vážneho lístka;
d. vyjadriť sa za dopravcu do nákladného listu k stavu, počtu, obalu a zaistenia zásielky;
e. podpísať prevzatie a prijatie zásielky na prepravu do nákladného listu v mene

dopravcu;
f. vyjadriť sa ku škode na zásielke u odosielateľa a prijímateľa;
g. zastupovať dopravcu pri styku s colnými orgánmi;
h. zastupovať dopravcu pri styku s orgánmi veterinárnej správy;

i. jednať s policajnými orgánmi;
j. vylúčiť zásielky z prepravy, pokiaľ táto nevyhovuje podmienkam bezpečnej a
spoľahlivej prepravy.
8.4 Zamestnanci a zástupcovia objednávateľa, odosielateľa a príjemcu tovaru sú povinní:
a. naložiť, vyložiť zásielku riadne a včas. Včas pokiaľ nie je dohodnuté inak, znamená,
že vozidlo bude naložené, vyložené do 2 hodín od pripravenosti dopravcu pristaviť

vozidlo k nakládke, vykládke;
b. podpísať a potvrdiť prevzatie a neporušenosť zásielky;
c. pravdivo a presne popísať rozsah a vznik škodovej udalosti , podpísať vodičovi zápis o

škodovej udalosti;
d. preukázať osobnú totožnosť a totožnosť príjemcu tovaru bez okolkov;
e. byť nápomocní pri pohybe vozidla v mieste nakládky a vykládky, vydať vodičovi

presné pokyny;
f. byť nápomocní vodičovi pri mimoriadnych udalostiach;
g. zabezpečiť správnosť a úplnosť prepravných listín a osobitných dokladov.

9 PODMIENKY ZMENY ZMLUVY A ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
9.1 Kým sa zásielka nevydala, môže odosielateľ navrhnúť zmenu prepravnej zmluvy, najmä
vrátenie zásielky odosielateľovi, jej vydanie inému prijímateľovi, alebo tomu istému
prijímateľovi na iné miesto vykládky.

Organizačná smernica č. OS – 01
- Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy - Strana 8 z 10

9.2 Prijímateľ zásielky môže navrhnúť, aby sa mu vydala zásielka na inom mieste
vykládky.
9.3 Pri návrhu zmeny prepravnej zmluvy sa postupuje obdobne ako pri uzatvorení zmluvy o
preprave.
9.4 Pokiaľ to prevádzkové pomery dopravcu dovoľujú, môže dopravca návrhu prepravnej
zmluvy vyhovieť.
9.5 Odstúpenie od prepravnej zmluvy môže navrhnúť každá strana z nasledovných
dôvodov:
a. objednané prepravy neboli dopravcom vykonané riadne;

b. došlo k hrubému porušeniu zmluvy;

c. došlo k zmareniu účelu zmluvy;
d. došlo k dodatočnej nemožnosti plnenia zmluvy.
9.6 Hrubým porušením zmluvy o preprave je ak povinný nesplnil:
a. opakované nesplnenie údajov o zásielke;
b. opakovaná, včas a riadne neohlásená zmena miesta nakládky, vykládky;

c. nedodržanie dodacej lehoty;
d. neuhradenie prepravného v lehote splatnosti;
e. opakované nezabezpečenie úplnosti a správnosti prepravných listín a osobitných

sprievodných dokladov;
f. nedodržanie času nakládky a vykládky vozidla odosielateľom a prijímateľom zásielky;
g. neuhradenie prestojov dopravcov.

10 PRAVIDLÁ BALENIA, OZNAČOVANIA A NAKLADANIA S

TOVAROM
10.1 Základné povinnosti odosielateľa z hľadiska balenia a označovania tovaru stanovuje
bod 4.
10.2 Odosielateľ je povinný tovar určený na prepravu riadne a starostlivo zabaliť, tak aby
počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu, alebo poškodeniu či zničeniu
vozidla dopravcu.
10.3 Tovar musí byť zaistený tak, aby pri normálnej cestnej preprave sa neuvoľňoval,
nevysýpal a nepoškodzoval akosť tovaru a vozidlo.
10.4 Odosielateľ musí paletizovať tovar zaistený rohovými prvkami s opáskovaním. Ak nie
je možné paletizovaný tovar stohovať na ložnej ploche vozidla, odosielateľ musí o tom
neodkladne uvedomiť dopravcu.
10.5 Odosielateľ zodpovedá za riadne označenie tovaru z hľadiska jeho povahy, manipulácie,
ťažiska, úchopných prvkov, správnej ložnej a prepravnej polohy, krehkosti a rizikovosti
tovaru, ochrany pred poveternostnými vplyvmi. Označenie musí spĺňať požiadavky
STN.
10.6 Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy, bude privolaný zástupca poisťovne, u
ktorej má dopravca uzavretú tovarovú poistku a spíše sa zápisnica o škodovej udalosti .
Zápisnicu podpíše prijímateľ a za dopravcu vodič, ktorý zásielku prepravoval.
10.7 Pri poškodení alebo zničení tovaru má odosielateľ právo podať reklamáciu u dopravcu.

Organizačná smernica č. OS – 01
- Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy - Strana 9 z 10

10.8 Reklamácia u dopravcu sa musí uplatniť riadne a včas, najneskôr do 5 dní, kedy k
udalosti došlo, inak právo reklamácie zaniká.
10.9 Reklamácia sa musí podať písomne. Oprávnený musí presne vymedziť svoje
požiadavky a zdôvodniť ich opodstatnenosťou. Musí pripojiť doklady k nárokovanej
sume. Tovar, ktorý je reklamovaný, musí príjemca tovaru uskladniť do doby uzavretia
dohody o reklamácii a jej vyriešení resp. do ukončenia likvidácie škodovej udalosti.
Dopravca má nárok si prevziať tovar, za ktorý v reklamačnom konaní zaplatí škodu.

11 VECI TÝKAJÚCE SA PREPRAVNÝCH LISTÍN
11.1 Za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných listín a osobitných dokladov, včasné
odovzdanie dopravcovi, zodpovedá odosielateľ, ktorý je povinný odovzdať ich
najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu.
11.2 Prepravné sprievodné listiny sú:

a. nákladný list (CMR);
b. faktúra hodnoty (ceny) zásielky, špecifikácia zásielky, dodací list;
c. doklad o prevážení zásielky (vážny lístok);
d. doklad o zaclení a vyclení tovaru, colná sprievodka;
e. doklad o zabezpečení colného dlhu v štáte prijímateľa;

f. tranzitný doklad T1-T5;
g. veterinárny dovozný , tranzitný a vývozný doklad;
h. fytopatologický dovozný, tranzitný a vývozný doklad pri preprave tovaru rastlinného
pôvodu.
11.3 Za manipuláciu s prepravnými listinami počas prepravy je zodpovedný vodič.

12 POSTUP OSÁDKY NÁKLADNÉHO AUTA V PRÍPADE
DOPRAVNEJ NEHODY, POŽIARU, POŠKODENIA NÁKLADU
ALEBO INEJ MIMORIADNEJ UDALOSTI POČAS PREPRAVY
12.1 Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy zásielok sú:

 dopravné nehody vozidla

 požiar vozidla
 poškodenie alebo zničenie zásielky

 odcudzenie vozidla so zásielkou
11.2 Členovia osádky vozidla sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru vozidla a zásielky,
úrazu alebo náhleho ochorenia členov osádky, alebo pri mimoriadnej udalosti počas
prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie osádky, nebezpečenstvo
poškodenia alebo zničenia zásielky, alebo jej odcudzenia, povinní:
a. poskytnúť podľa svojich schopností a možností potrebnú prvú pomoc a bezodkladne
privolať odbornú zdravotnícku pomoc a urobiť opatrenia na záchranu osôb;

Organizačná smernica č. OS – 01
- Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy - Strana 10 z 10

b. urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť

cestnej premávky, vozidla a zásielky;
c. urobiť potrebné opatrenie na záchranu majetku dopravcu a prepravcu, privolať hasičský
a záchranný zbor. Pri škode na tovare podliehajúcemu spotrebnej dani a iným clám,

privolať aj colnú službu;
d. zabezpečiť spísanie zápisnice s osobou, ktorá nehodu zapríčinila;
e. bez meškania oznámiť mimoriadnu udalosť dopravcovi, polícií , ak v súvislosti s
mimoriadnou udalosťou bol spáchaný trestný čin alebo priestupok;
f. pri poškodení, zničení nebezpečného tovaru rešpektovať bezpečnostné pokyny, ktoré sú
súčasťou sprievodných listín.
12.2 Dopravca bezodkladne zabezpečí náhradné vozidlo, účasť havarijného komisára na
mieste nehody.
12.3 Dopravca informuje o mimoriadnej udalosti bez meškania prepravcu.

13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Tento prepravný poriadok je voči odosielateľom a príjemcom odo dňa jeho zverejnenia
a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí.
13.2 Ak bude prepravný poriadok podstatným spôsobom zmenený, alebo doplnený, dopravca
je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

14 ROZDEĽOVNÍK

- MK, VD, dispečeri, vodiči, SDSK

Vypracoval Posúdil Schválil
Meno a priezvisko Jana Španková Miroslav Krušina Jana Španková

Funkcia konateľ konateľ MK

Dátum

PodpisOS 01 Prepravný poriadok AT Dca nakladna

PDF file: OS 01 - Prepravný poriadok AT Dca - nakladna.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz